Forsiden < PF mener < Høringsuttalelser – kirke

Høringsuttalelser – kirke

En viktig del av Presteforeningens faglige og politiske arbeid er å delta i høringer. Gjennom høringsuttalelser påvirker vi beslutninger i kirke og samfunnsliv.

Høringsuttalelse: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Les mer

Høringen om ny tros- og livssynssamfunnslov

Les mer

Høringsuttalelse: Kirkerådets sammensetning

Les mer

Høringsuttalelse: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Les mer

Høringssvar: Veien til vigslet tjeneste (Bispemøtet)

Les mer

Høringsuttalelse: Valgregler for menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Les mer

Høringsuttalelse: Ordning for utpeking av biskoper

Les mer

Høringssvar – Opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke

Les mer

Høring: Regler om Kirkelig utdanningssenter i nord

Les mer

Høring: Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par

Les mer