Lønn

Hvor mye tjener en prest?
Det kommer an på hva slags stilling du har og hvilket tariffområde du tilhører. Se nærmere informasjon lenger ned.

Lønn ved tilsetting

Ved utlysning av en stilling vil det normalt bli opplyst om lønnsplassering. Dette danner sammen med tariffavtalen utgangspunkt for eventuelle forhandlinger når du får tilbud om stillingen.

Før du takker ja til stillingen anbefaler vi deg å ta kontakt med en tillitsvalgt for vurdering av lønnstilbud og hjelp til eventuelle forhandlinger.

Lokale lønnsforhandlinger

Avhengig av tariffområde vil det med ujevne mellomrom også være lokale lønnsforhandlinger i virksomheten du jobber i. Følg med på informasjon og send inn krav dersom du har mulighet.

Hvis det er store endringer i din stillings ansvars- eller arbeidsområde kan du be om særskilte forhandlinger. Ta kontakt med en tillitsvalgt eller Presteforeningens sekretariat.

Tariffområde KA (kirken)

Lønnstabeller og tilleggslønnssatser for Den norske kirke (rettssubjektet) Utdrag fra Hovedtariffavtalen for Den norske kirke.
Få riktig lønn ved tilsetting i Den norske kirke (rettssubjektet) Presteforeningens veiledning til lønnssystem og lønnsplassering ved tilsettinger i Den norske kirke.
Lønnssystemet i Den norske kirke (rettssubjektet) Presteforeningens utdypende veiledning om grunnlønn, tilleggslønn og lønnssystem for ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet)
Lønn for prester/teologer ansatt i kirkelige fellesråd og menighetsråd Presteforeningens veiledning om korrekt lønnsinnplassering for deg som er ansatt i kirkelig fellesråd.
Betaling for enkelttjenester (vikaroppdrag) Denne gjelder de som ikke er ansatt i 100 % stilling i Den norske kirke
Betaling for enkelttjenester som overtid Dette gjelder prester som er ansatt i 100 % stilling i Den norske kirke.

Tariffområde Spekter (sykehusprester)

Sentrale avtaler (A-deler) A-delen inneholder overordnede bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår. I hvert helseforetak er det videre avtalt egne overenskomster (B-deler) som inneholder ytterligere lønnsbestemmelser. Ta kontakt med det aktuelle helseforetaket for nærmere informasjon.

Tariffområde stat (feltprester, universitets- og høyskoleansatte m.fl.)

Tariffområde kommune

Lønnsforhandlinger

Vi forhandler lønn for deg. Ved tilsetting, gjennom sentrale forhandlinger, lokale forhandlinger og andre særskilte forhandlinger.

More-button