Høringsuttalelse: Tilskuddsforvaltning i Den norske kirke

Sentralstyret avga 6.12.2023 høringsuttalelse til Kirkerådet om tilskuddsforvaltning for Den norske kirke.

Presteforeningen støtter stillingsmodellen.

Presteforeningen ønsker en modell som stimulerer til å etterleve Kirkemøtets kvalifikasjonskrav for kateket- og diakontjenesten, som setter en faglig standard for vigsling. Presteforeningen er opptatt av at tilskuddsmodellen i større grad enn i dag, skal bidra til etablering av store nok stillinger, kontinuitet i stillingene som gir langsiktighet i arbeidet, og som bidrar til at de beste kvalifiserte ansettes. Presteforeningen mener dette ivaretas best i stillingsmodellen og støtter derfor opp om denne. Presteforeningen mener stillingsmodellen gir arbeidstakerne de mest forutsigbare arbeidsvilkårene, blant annet når det gjelder stillingsstørrelser.

Presteforeningen mener det også bør legges til rette for kompetanseheving opp til menighetspedagognivå, og særlig opp til diakon- og kateketnivå ved egne kvalifiseringsmidler, som en videreutvikling av ordninger og tiltak som finnes i dag, blant annet med støtte til videre utdanning og erfaringsbaserte utdanningsløp på deltid som kan tas ved siden av jobb.

Presteforeningen viser til KUFOs rapport «I det lange løp» som påviser at selv om det har kommet mange nye stillinger med trosopplæringsreformen, har antall kateketer i stilling gått ned siden situasjonen før trosopplæringsreformen (rapporten, s. 3). En omlegging av tilskuddsforvaltningen til stillingsmodellen vil kunne bidra til verdsetting av kompetanse og kvalifikasjoner, og stimulere til å få flere kvalifiserte kateketer i stillingene.

Presteforeningens høringsuttalelse: Tilskuddsforvaltning i Den norske kirke