Representantskapet

Representantskapet er Presteforeningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Representantskapet er sammensatt av:

Stiftsstyreleder velges av medlemmene i bispedømmet. Leder for tariffutvalget fastsettes etter rådgivende avstemming blant medlemmene i tariffområdet. Sentralstyret velges av generalforsamlingen. Studentlagsstyrene velger studentrepresentant, alle pensjonsistmedlemmene har stemmerett ved valg av pensjonistrepresentant, representant for prostene og representant for tilsatte i fellesråd og menighetsråd velges av det aktuelle Fagutvalget. Alle representantene skal ha en valgt personlig vara. Representantskapets møter ledes av leder, og i tilfelle denne har forfall av nestleder.

Representantskapet møtes tre ganger årlig. En gang i året kan møtet utvides til landskonferanse der det møter flere tillitsvalgte fra bispedømmene og lønns- og forhandlingsutvalgene.

I følge Presteforeningens lover er representantskapets oppgaver å:

  • vedta årlige strategiplaner og godkjenner årsrapport fra sentralstyret.
  • vedta årlig budsjett og godkjenner regnskapet.
  • fastsette medlemskontingent.
  • gi supplerende bestemmelse for å utfylle Presteforeningens lover.
  • opprette fagutvalg og fastsette mandat for disse.
  • behandle aktuelle saker for foreningen og dens medlemmer.