Om Presteforeningen

Ditt arbeidsforhold er vår spesialkompetanse.

Fra år 1900 har Presteforeningen (PF) vært fellesskapet for det store flertallet av norske prester og teologer. 

PF har som mål å bistå medlemmer med rådgivning og praktisk hjelp i den enkeltes arbeidsliv, fra man begynner på profesjonsutdanningen i teologi, gjennom livet som yrkesaktiv og i pensjonisttilværelsen.

Foreningen har som formål å samle Den norske kirkes prester og teologiske kandidater til gjensidig hjelp i åndelige forhold og løsning av kirkelige oppgaver på evangelisk luthersk grunn. Prester i andre kirkesamfunn med mastergrad i teologi eller tilsvarende kan også søke om medlemskap.

Foreningen skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser, samt arbeide for å fremme kollegialt samhold og samarbeid. Den skal samarbeide med andre organisasjoner i kirke og samfunn der dette er ønskelig.

Nøkkelinfo

PF - en fagforening

Våre medlemmer er menighetsprester og spesialprester, organisasjonsansatte og saksbehandlere, proster og mellomledere, biskoper og direktører, forskere og lærere, studenter og pensjonister med flere.

PF har godt skolerte tillitsvalgte i alle landets bispedømmer og prostier. PF har også egne tariffutvalg og tillitsvalgte i tariffområdene Spekter (sykehusprester), Virke (organisasjoner og private høyskoler) og stat (feltprestene og andre medlemmer), og dessuten egne fagutvalg som ivaretar interessene til ulike medlemsgrupper.

Arbeidslivsavdelingen ved foreningens sekretariat i Oslo bistår både tillitsvalgte og enkeltmedlemmer i spørsmål innen arbeidsrett, lønn, tariff og andre arbeidslivsspørsmål. 

PF er medlem av Unio – Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

PF - en profesjonsforening

Som profesjonsforening er PF opptatt av å bidra til kunnskap om og utvikling av prestetjenesten, og kirkens plass i det offentlige rom. Vårt sekretariat har en egen fagavdeling som har sin oppmerksomhet rettet mot presteprofesjonen og teologien som fag. 

Fagavdelingen jobber blant annet med

Kontakt oss

Presteforeningen har sekretariat i Oslo med sju medarbeidere, ledet av generalsekretær Anna Grønvik. Foreningen ledes av et sentralstyre med Martin Enstad som leder og Eldfrid-Marie Bakken som nestleder. I bispedømmene er stiftsstyreleder hovedtillitsvalgt og en viktig kontaktperson. I de andre tariffområdene kan man kontakte leder for tariffutvalget. Man kan også kontakte leder i et av fagutvalgene

Besøksadresse: Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo
Postadresse: Postboks 437 Sentrum, N-0103 Oslo
Sentralbord: +47 23 08 16 00
E-postadresse: pf@prest.no
Organisasjonsnr.: 970 349 820

Organisasjonskart En kort beskrivelse av PFs organer

Sentralstyret

Sentralstyret er ansvarlig for den daglige driften av foreningen. Sentralstyret består av fem personer som velges for tre år av generalforsamlingen.

More-button

PFs fagutvalg

Presteforeningen har egne fagutvalg for konkrete medlemsgrupper og politiske arbeidsområder.

More-button

Representantskapet

Representantskapet er Presteforeningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

More-button