Kategori: Fagsider

Masteroppgave om hva slags kunnskap presten bruker når det overleveres et dødsbudskap

Et av de spørsmålene som stilles i vår masteroppgave er: Hvorfor deles ikke kunnskapen prestene har om det å gå med dødsskap? Nils Åge Aune og Silje Kristin Meisal: Når det ringer på døren og livet snus på hodet. Hva slags kunnskap bruker presten når det overleveres et dødsbudskap? (2022)

More-button

Soknets framtid i ljos av erfaringar med tidlegare kyrkjelov

På bakgrunn av funn frå rapporten "Samstyring i ubalanse" (2014) peiker artikkelen på nokre sentrale utfordringar som sokna, innanfor rammene av den lokale kyrkjeordninga, står overfor. Soknet som organisasjon vert drøfta ved hjelp av sosiologen Tönnies sine omgrep "gesellschaft" og "gemeinschaft".

More-button

Mer likestilling, mindre diskriminering

Hvordan lever vi sammen med likestilling, uten diskriminering? Hva kan jeg som prost i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte gjøre, og som arbeidsgiver for prestene bidra med? Tre aktuelle eksempler skal til sammen vise hvilke utfordringer vi står overfor. Prost Marit Bunkholt skriver.

KategorierFagartikler
More-button