Veiledning (ABV, Åndelig veiledning)

Arbeidsveiledning

Arbeidsveiledning er et redskap for utvikling og vekst i yrkesutøvelsen gjennom hele yrkeslivet. Tilbudet gis til prester, kateketer og diakoner, og flere steder også til andre tilsatte. Arbeidsveiledningens metode er å reflektere over egen praksis, og det er den enkeltes opplevelse av sin erfaring som er i fokus. Arbeidsveiledning utføres først og fremst i grupper ledet av utdannet arbeidsveileder. Det er utarbeidet retningslinjer for arbeidsveiledning i Den norske kirke

Biskopene samarbeider med KA og kirkevergene om tilrettelegging av arbeidsveiledningen. Det er etablert et nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning som skal bistå i arbeidet med å videreføre og utvikle tilbudet om arbeidsveiledning i Den norske kirke. 

Åndelig veiledning

Åndelig veiledning (ÅVL) gir hjelp til å vie oppmerksomhet til troserfaring i hverdagsliv og tjeneste. Veiledningen kan gjennomføres individuelt eller i grupper. Dette utføres over et (avgrenset) tidsrom ved hjelp av utvalgte disiplinformer. Vi kjenner ÅVL fra metoder innen retreat og pilegrimsvandring, Lectio Divina og åndelige øvelser i tradisjonen fra Ignatius eller klassikere fra kirkens tidligste tid, og beslektede metoder finnes innen oppmerksomhetstrening eller mindfulness.

I vår norske lutherske kirkekontekst har dette utgjort en mindre fokusert og benyttet kilde. I de senere år har det imidlertid vært arbeidet med dette i ulike sammenhenger, og det sees nå som en fruktbar vei til spirituell fornyelse og revitalisering, og som et generelt gode både for ansatte og for menighetene. Ta kontakt med ditt eget bispedømme for å høre hvilket tilbud om finnes i forhold til Åndelig veiledning.