Høringsuttalelse: Instruks for Kirkerådet

Presteforeningens sentralstyre avga 15.11. høringsuttalelse om instruks for Kirkerådet.

Hovedpunkter fra høringsuttalelsen

Høringsnotatet legger til grunn en forståelse av Kirkerådet som et styre, og utvikler instruksen med det som premiss. Etter Presteforeningens oppfatning er dette å innføre en ny forståelse av Kirkerådet, som hittil har vært forstått i analogi med et folkevalgt organ enten det utøver oppgaver på vegne av trossamfunnet Den norske kirke eller rettssubjektet Den norske kirke.

Presteforeningen går imot forslaget om å knytte spørsmålet om saker skal gå for åpne eller lukkede dører til om det angår rettssubjektet eller trossamfunnet Den norske kirke. Saker som skal gå for lukkede dører må etter Presteforeningens oppfatning ha særskilt saklig begrunnelse.

Presteforeningen mener det likevel er nødvendig med en klargjøring av hvilke saker Kirkerådet behandler som organ for trossamfunnet Den norske kirke, og hvilke saker det behandler som angår rettssubjektet Den norske kirke. Det vil blant annet bidra til klargjøring av hvilke saker som også skal være gjenstand for medbestemmelse etter hovedavtalen.

For øvrig savner Presteforeningen en redegjørelse for hvilke konsekvenser dette regelverket vil kunne få for annet regelverk. Forslaget til Instruks for Kirkerådet gjentar og overlapper bestemmelser i Kirkeordning for Den norske kirke og i Forskrift om regler for Kirkerådets virksomhet. Presteforeningen mener det er unødvendig å innføre enda et regelnivå, som vedtakelsen av en slik instruks ville innebære.

Hele høringsuttalelsen leser du via lenken nedenfor.

Presteforeningens høringsuttalelse - Instruks for Kirkerådet (november 2023)