Sekretariat og politisk ledelse

Sekretariatet holder stengt i perioden 15. juli til 2. august. Dersom du har en henvendelse som ikke kan vente kan du sende sms til en av følgende for å bli oppringt:

Presteforeningens sekretariat har syv medarbeidere og ledes av generalsekretær Anna Grønvik. I tillegg til stabsfunksjoner er sekretariatet delt inn i to avdelinger: arbeidsliv og fag. Se under for kontaktinformasjon, samt opplysninger om den enkeltes sentrale arbeidsoppgaver.

Besøksadresse: Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo
Postadresse: Postboks 437 Sentrum, 0103 Oslo
Sentralbord: 23 08 16 00
Epostadresse: pf@prest.no
Organisasjonsnr.: 970 349 820

Ansatte i sekretariatet

Anna Grønvik, generalsekretær
E-post
Mobil: 970 64 642

Leder av sekretariatet. Forberedelse/oppfølging av Sentralstyret og Representantskapet, Tillitsvalgtopplæring.

Jon Strøm, rådgiver
E-post
Mobil: 950 63 727

Medlemsadministrasjon, foreningens økonomi..

Sigrid Elsrud, seniorrådgiver (50 %)
E-post
Mobil: 913 05 407

Kommunikasjon, nettredaktør. Klima og bærekraft.

Vegard Tysseland, rådgiver (20 %)
E-post
Mobil: 455 07 034

Studentkontakt.

Gun Hafsaas, forhandlingssjef
E-post
Mobil: 906 59 403

Leder arbeidslivsavdelingen. Lønn og tariffspørsmål, arbeidsvilkår, forhandlinger, tillitsvalgtsaker.

Per Hostad, advokat
Planlagt sykemelding grunnet operasjon 7. mai-21. juni 2024.

Arbeidsrett, personalsaker, lønn og tariffspørsmål, forhandlinger, bolig, pensjon og AFP.

Per Kristian Aschim, fagsjef
E-post
Mobil: 416 19 718

Leder fagavdelingen. Teologiske, kirkepolitiske og profesjonsfaglige spørsmål, etter- og videreutdanning.

Anne Beate Tjentland, seniorrådgiver fagavdelingen
E-post
Mobil: 480 67 955

Profesjonsfaglige spørsmål, etter- og videreutdanning, arbeidsveiledning, stipender, lokalt studiearbeid og AKS.


Politisk ledelse

Eva Klokkerud,
leder

E-post
Mobil:
452 33 210

Arnt Johan Vistnes, nestleder

E-post
Mobil:
908 74 842

Organisasjon

Våre organer, sentrale og regionale tillitsvalgte

Sentralstyret Sentralstyret er ansvarlig for den daglige ledelsen av foreningen og følger opp vedtatt virksomhetsplan, forbereder møter i representantskapet og opptrer som sentralt forhandlingsutvalg på alle tariffområder.
Representantskapet Representantskapet vedtar årlige strategiplaner og budsjett, fastsetter medlemskontingent og gir supplerende bestemmelser for å utfylle PFs lover. Representantskapet oppretter fagutvalg og fastsetter mandat for disse, samt behandler aktuelle saker for foreningen og dens medlemmer.
Stiftsstyrene - tillitsvalgte i bispedømmene Stiftsstyret er PFs tillitsvalgte på bispedømmenivå. Styret opptrer som forhandlingsutvalg og ivaretar medbestemmelsesretten i henhold til lov og avtaleverk.
Tariffutvalgene for Virke, Spekter og Forsvarets tros- og livssynskorps Tariffutvalgene er rådgivende organ for sentralstyret på sitt tariffområde og behandler saker av interesse for medlemmene i sitt område.
Presteforeningens fagutvalg Presteforeningen har egne fagutvalg som skal ivareta interessene for en rekke medlemsgrupper: proster, kontoransatte, ansatte i fellesråd- og menighetsråd, studentprester, helseprester, fengselsprester og pensjonister. I tillegg har vi et fagutvalg for likestillings- og diskrimineringsspørsmål.