Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde kommune

Tariffområde kommune

Ansatte i kommunene, fylkeskommunene og en rekke kommunale og fylkeskommunale foretak tilhører det kommunale tariffområdet. Alle kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo er tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen KS, som inngår tariffavtaler på vegne av kommunene.

Medlemmer

Presteforeningens medlemmer i tariffområde KS er blant annet tilsatt i fylkeskommuner, kommuner og kommunalt eide bedrifter.

Lønn

Lønnen fastsettes ved ansettelse, og ved sentrale og lokale forhandlinger. På sentralt nivå er det fremforhandlet en minstelønn for enkelte stillingsgrupper. Det vil si at man ved lokale forhandlinger står fritt til å fremforhandle høyere satser for enkelte medarbeidere og/eller grupper av medarbeidere. Det skal utformes lønnspolitiske retningslinjer lokalt etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling.

Partsforhold

Presteforeningen har partsforhold til hoved- og hovedtariffavtalen i kommunal sektor (KS) og i Oslo kommune. KS har en felles hovedavtale inngått med alle arbeidstakerorganisasjoner med interesser innen sektoren. I tillegg til de vanlige hovedavtalebestemmelsene om medbestemmelse og liknende inneholder denne avtalen også bestemmelser om forhandlingsordningen og avtalestruktur. Hovedavtalen forutsetter at partene oppretter en hovedtariffavtale. Samtidig er en henvisning til en del av hovedavtalen tatt inn som første kapittel i hovedtariffavtalen. Disse to avtalene er derfor gjensidig avhengige av hverandre. Forhandlingsordningen tilsier at de sentrale avtalene på sektoren forhandles av forhandlingssammenslutningene, selv om det enkelte forbund/forening har selvstendig partsforhold.

Ansatte i Oslo kommune befinner seg i et eget tariffområde. Kommunen er medlem av KS, men opptrer som selvstendig arbeidsgiverpart og utgjør et eget tariffområde. Oslo kommune inngår egne tariffavtaler med de ansattes organisasjoner og har et eget avtaleverk som på en del punkter er annerledes enn i KS-området. Vanligvis ligger lønnsoppgjørene i Oslo kommune innenfor de samme økonomiske rammene som for kommunesektoren for øvrig.

Hovedtariffoppgjør og mellomoppgjør

I et hovedtariffoppgjør forhandles det både om lønn og arbeidsvilkår. De årene det ikke er hovedtariffoppgjør, er det mellomoppgjør. Da er det som regel bare lønn det forhandles om.

Hovedavtale KS

Hovedavtalen i KS regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i kommunene.
Les mer

Hovedtariffavtalen i KS

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår i virksomheten.  
Les mer