Arbeidsvilkår

Presteforeningen arbeider for at medlemmene skal ha lønns- og arbeidsforhold som gjør det attraktivt, meningsfylt og utviklende å være prest gjennom hele yrkeslivet. Presters lønnsnivå bør stå i forhold til kompetanse, ansvar og tjenestens særpreg.

Dette arbeidet, som drives kontinuerlig på flere nivåer, er en viktig del av foreningens oppgave. Gjennom vår hovedorganisasjon Unio jobber vi mot arbeidslivets sentrale parter for å sikre et lønnsnivå for prester som svarer til grupper det er naturlig å sammenligne seg med. Dessuten er foreningen jevnlig i kontakt med Kirkerådet og bevilgende myndigheter, samt direkte med lokale arbeidsgivere. Foreningens strategi- og handlingsplan er retningsgivende for dette arbeidet.

Presteforeningen har interesser i en rekke tariffavtaler som regulerer våre medlemmers lønns- og arbeidsforhold. Foreningen har derfor sikret seg partsforhold til disse avtalene, slik at vi bidrar til at avtalene utvikles på en måte som landets prester er best tjent med.

Presteforeningen har flest medlemmer innen tariffområdet KA og har selvstendig partsforhold i KAs hovedavtale og hovedtariffavtale. Med unntak av det statlige tariffområdet, hvor partsforholdet er gjennom hovedorganisasjonen Unio, har foreningen selvstendig partsforhold også på overenskomstene innen hovedorganisasjonene Virke og Spekter og avtaleverket innen kommunesektoren. Imidlertid har Unio ofte en koordinerende funksjon ved reforhandling av avtalene på disse områdene.

Finn lenke til samlet oversikt over ditt aktuelle avtaleverk under.