Prest stående ved alter med løftede hender

Foto: Kristianne Marøy

Høringsuttalelse – Endring av regler for saksbehandling i liturgisaker

Presteforeningen ønsker ikke at ny forenklet saksbehandling i liturgisaker innføres. Presteforeningen mener høringsnotatets inndeling i ulike grupper liturgier ikke er treffende. Blant annet liturgiene for vigsling av prest, diakon, kateket og kantor, er vesentlige uttrykk for Den norske kirkes teologi og selvforståelse.

Kirkemøtets myndighet til å fastsette alle liturgier og gudstjenstlige bøker (Kirkeordningen § 28 første ledd), står i nær sammenheng med myndigheten til å fastsette kirkens grunnlag og lære. Dette er i kjernen av Kirkemøtets myndighet som Den norske kirkes øverste representative og besluttende organ. Presteforeningen er imot at slik myndighet legges til instanser på lavere nivå.

Hele høringsuttalelsen er tilgjengelig fra lenken nedenfor.

Presteforeningens høringsuttalelse - Endring av regler for saksbehandling i liturgisaker