Høringsuttalelse – om adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting i Den norske kirke

Presteforeningens sentralstyre avga 16. februar 2023 høringsuttalelse om adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting i Den norske kirke:

«Presteforeningen støtter forslaget om at tilsettingsorganer i Den norske kirke ikke skal forskjellsbehandle søkere på grunn av likekjønnet samlivsform.

Presteforeningen støtter Kirkerådets forslag om at en bindende bestemmelse som foreslått i høringsdokumentet, bør tas inn i det felles personalreglementet for hele Den norske kirke som Kirkemøtet i har vedtatt skal utarbeides.

Presteforeningens generalforsamling vedtok i sin strategi- og handlingsplan 2021-2024 at vi skal motarbeide enhver form for diskriminering (A 2). Videre ble det vedtatt at Presteforeningen vil jobbe for at tilsettingsprosessene i Den norske kirke sikres, slik at søkere ikke diskrimineres, jf. Likestillings- og diskrimineringsloven §6 (B 13), samt at tilsettingsmyndighetene i Den norske kirke ikke benytter adgangen i likestillings- og diskrimineringsloven §30 til å vektlegge samlivsform ved ansettelser. Slik sett er Kirkerådets forslag helt i tråd med PFs mål.

Det er uklart for Presteforeningen hvilke virkemidler Kirkerådet og Kirkemøtet ser for seg å ha, dersom tilsettingsmyndigheter velger ikke å følge et slikt vedtak. Dette må klargjøres i den videre prosessen.»

Presteforeningens høringsuttalelse om adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting i Den norske kirke