Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde Spekter

Tariffområde Spekter

Her finner du avtaleverk for ansatte i virksomheter i tariffområde Spekter, herunder helseforetakene m.m.

Spekter organiserer både tidligere statlige virksomheter som er fristilt fra forvaltningen og etablert som selvstendige selskaper, en del virksomheter som på andre måter er eid av eller tett knyttet til staten (som helseforetakene), og mange private virksomheter.

Medlemmer

Medlemmene i tariffområde Spekter er blant annet tilsatt på sykehus som eies av de statlige helseforetakene og private sykehus. Presteforeningen har ca 75 medlemmer som tilhører tariffområdet.

Lønn

Lønnen fastsettes ved ansettelse og ved lokale forhandlinger. På lokalt nivå er det ofte fremforhandlet en minstelønn for enkelte stillingsgrupper basert på ansiennitet. Det vil si at man står fritt til å fremforhandle høyere satser for enkelte medarbeidere og grupper av medarbeidere. Presteforeningens medlemmer får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt gjennom lokale avtaler, såkalte B-delsavtaler. De sentrale forhandlingene med Unio setter likevel minstestandarder for blant annet sosiale bestemmelser og pensjon.

Partsforhold

Tariffmodellen innen Spekter skiller seg ut fra øvrige tariffområder på flere måter. De fire hovedorganisasjonene har inngått hver sin (relativt likelydende) hovedavtale med Spekter, og i tillegg er det opprettet hovedavtale mellom Spekter og en forhandlingssammenslutning av ulike akademikerforeninger (SAN). Hovedavtalene inneholder forhandlingsbestemmelsene for området.

Under hovedavtalene finnes det ti overenskomstområder. Overenskomstene innen hvert av de ti områdene er oppdelt i en A- og en B-del. A-delen er felles innenfor et overenskomstområde, og reforhandles av Spekter og en hovedorganisasjon innledningsvis i tariffoppgjøret. I disse forhandlingene avtales prinsipper for lønnsdannelsen, samt eventuelle rammer og generelle lønnstillegg. I tillegg kan A-delen inneholde sosiale bestemmelser. B-delen kan variere mellom virksomheter som er underlagt samme A-del, og omfatter selve lønnsforhandlingene.

Det største overenskomstområdet består av helseforetakene.  Disse er ansatt i ulike offentlige helseforetak. Nedenfor finner du hovedavtalen mellom Spekter og Unio.

Hovedtariffoppgjør og mellomoppgjør

I et hovedtariffoppgjør forhandles det både om lønn og arbeidsvilkår.  De årene det ikke er hovedtariffoppgjør, er det mellomoppgjør. Da er det som regel bare lønn det forhandles om.

Hovedavtale Spekter-Unio, inkl. forhandlingssystem

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Avtalen regulerer også forhandlingssystemet i overenskomstområde 10[...]
Les mer

Sentrale avtaler (A-deler)

Her finner du oversikt over forbundsvise sentrale avtaler/A-deler. A1 gjelder alle Unios forbund, A2 gjelder ikke Presteforeningen og andre små[...]
Les mer