Høringsuttalelse om endringer i personalreglement for Den norske kirke – tilsettingsråd for prester

Presteforeningen har 14. april avgitt høringsuttalelse til Kirkerådet til forslag om endringer i personalreglement for Den norske kirke – tilsettingsråd for prester.

Presteforeningen støtter Kirkerådets forslag om at prester skal ansettes i et partssammensatt utvalg.

Vi mener at dette utvalget skal bestå av stiftsdirektøren (leder utvalget og har dobbeltstemme), prost, en menighetsrådsrepresentant og en arbeidstakerrepresentant.

Med noen merknader, støtter vi forslaget om at tilsettingsrådet kan fatte vedtak om oppsigelse, suspensjon og oppsigelse og at Bispedømmerådene er klageinstans. Vi mener uansett at det er nødvendig med særskilte rutiner for slike saker.

Vi støtter også forslaget om at:
• prosten foreslår en innstilling til tilsettingsrådet
• prosten ansettes som i dag, i Bispedømmerådet

Presteforeningen støtter at tilsettingsprosessen bør være så effektiv som mulig, samtidig som det skal være forsvarlig saksgang og sikre at riktige personer blir tilsatt.

Hele høringsuttalelsen kan leses via lenken nedenfor.

Presteforeningens høringsuttalelse om endringer i personalreglementet for prester (pdf)