Skygge av person på betongvegg

Foto: Kristianne Marøy

Respons til Bispemøtet: Egnethetsvurdering av kandidater som ønsker vigsling til kirkelig tjeneste

Presteforeningen ble i brev av 14. juni 2023 bedt om å komme med respons på Bispemøtets vedtak i sak BM 26/23 Egnethetsvurdering av kandidater som ønsker vigsling til tjeneste. Presteforeningens sentralstyre behandlet saken og avga uttalelse 29. august.

Uttalelsen inneholder blant annet følgende kommentarer:

 • Presteforeningen mener vedtaket ikke avklarer spørsmålet om fysisk funksjonalitet som kriterium for egnethet for prestetjenesten godt nok.
 • Vedtaket drøfter ikke forskjellen på skikkethetsvurdering i høyere utdanning og egnethetsvurdering gjort av biskopen som tilsynsperson.
 • Vedtaket inneholder kun kriterier for egnethetsvurdering, men mangler beskrivelse av prosedyre og ivaretakelse av kandidatenes rettssikkerhet. Dette er en kritisk mangel.
 • Biskopenes egnethetsvurdering omfatter to elementer:
  En vurdering av kandidatens forankring i Den norske kirkes tro og normgrunnlag,
  og en vurdering av personlig egnethet for tjenesten og kommende yrkesoppgaver.
  Kriteriene knyttet til det første elementet er ikke konkretisert. Presteforeningen etterlyser en slik konkretisering.
  Kriteriene knyttet til det andre elementet er kopiert fra forskriften for skikkethetsvurdering i høyere utdanning, noe som har til følge at ordlyden i noen tilfeller ikke er relevant for biskopens egnethetsvurdering i forbindelse med vigsling.
 • Presteforeningen ønsker at det tas inn et kriterium knyttet til kandidatens funksjon i arbeidsmiljøet.
 • Presteforeningen ber Bispemøtet avklare vurderingskriterienes funksjon under Veien til vigslet tjeneste.
 • Presteforeningen mener kriteriene bør knytte til profesjonsetikken og Den norske kirkes etiske retningslinjer for ansatte.

Hele uttalelsen kan du lese via lenken nedenfor.

 

Egnethetsvurdering av kandidater som ønsker vigsling til kirkelig tjeneste - Presteforeningens uttalelse