Helseprest

Presteforeningen organiserer mange av prestene ansatt i helsesektoren. På tross av ulikheter i ansettelsesforhold og arbeidsinnhold har prester i helsesektoren sine særegne problemstillinger som berører deres rolle i den spesifikke sammenhengen de er.

Presteforeningen har etablert Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) nettopp for å ivareta kontakten med denne medlemsgruppen. Mandatet til Fagutvalget angir at FAPH skal fremme arbeidet for og blant helseprester i Den norske kirkes presteforening og ta opp saker som berører helseprestene. Både sykehjems- og sykehusprester er representert i utvalget.

Fagutvalgets oppgaver er blant annet å bidra til å utvikle og ivareta det kollegiale fellesskapet mellom helseprester nasjonalt og internasjonalt og delta i utforming og gjennomføring av kompetanseutvikling for helseprester. Fagutvalget forvalter også ordningen med Spesialist i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor.

Forhandlinger om, og bistand i, spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår ivaretas av tillitsvalgte på den aktuelle institusjonen eller helseforetak, i samarbeid med Presteforeningens tariffutvalg for Spekter (i enkelte tilfeller også tariffutvalg Virke) og sekretariatet.

«Sjelesorg på nett»

Sjelesorgsymposiet 2021 er 27.mai med overskrift "Sjelesorg på nett". Heldigitalt arrangement planlagt av Hans Stifoss-Hanssen og Anne Austad ved VID vitenskapelige høgskole, Lars Johan Danbolt ved MF vitenskapelige høgskole og Anne Hege Grung ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

More-button

Fagdag for prester i Helsesektoren 31.10.19

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) inviterer til Fagdag Tid 31.oktober 9-18, med andakt 08.45 Sted: Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo. Variert og spennende program: Evind

More-button