Helseprest

Presteforeningen organiserer mange av prestene ansatt i helsesektoren. På tross av ulikheter i ansettelsesforhold og arbeidsinnhold har prester i helsesektoren sine særegne problemstillinger som berører deres rolle i den spesifikke sammenhengen de er.

Presteforeningen har etablert Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) nettopp for å ivareta kontakten med denne medlemsgruppen. Mandatet til Fagutvalget angir at FAPH skal fremme arbeidet for og blant helseprester i Den norske kirkes presteforening og ta opp saker som berører helseprestene. Både sykehjems- og sykehusprester er representert i utvalget.

Fagutvalgets oppgaver er blant annet å bidra til å utvikle og ivareta det kollegiale fellesskapet mellom helseprester nasjonalt og internasjonalt og delta i utforming og gjennomføring av kompetanseutvikling for helseprester. Fagutvalget forvalter også ordningen med Spesialist i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor.

Forhandlinger om, og bistand i, spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår ivaretas av tillitsvalgte på den aktuelle institusjonen eller helseforetak, i samarbeid med Presteforeningens tariffutvalg for Spekter (i enkelte tilfeller også tariffutvalg Virke) og sekretariatet.