Høringsuttalelse – forskrift om regler for valg av Kirkerådet mv.

Presteforeningens sentralstyre avga 16. februar 2023 høringsuttalelse til Kirkerådet om forslag til endringer i forskrift om regler for valg av Kirkerådet, tilhørende endring i kirkeordningen og forskrift om endring i forskrift om regler for Kirkerådets virksomhet:

«Presteforeningen støtter ikke endringer i Kirkerådets sammensetning ved en reduksjon av antall prester i rådet, på nåværende tidspunkt.

Høringen etter Müller-Nilsen-utvalgets utredning begrunner ikke en slik endring. Det er heller ikke fremmet forslag om slike endringer i Kirkemøtets behandling av prinsippene for ny kirkelig organisering. Tvert imot falt et forslag på Kirkemøtet i 2022 (sak 11/22) om å utrede Kirkerådets sammensetning og regler for valg til Kirkerådet. Presteforeningen stiller derfor spørsmål ved Kirkerådets grunnlag for å foreslå å fremme denne saken for Kirkemøtet i 2023.

Endringer i Kirkerådets sammensetning med hensyn til antall prester, vil endre balansen mellom representanter for den vigslede tjeneste med Ord og sakrament og valgte representanter i rådene. Dette vil kunne bidra til å svekke tanken om kirkens styringsorganer som et samvirke mellom tjenesten med Ord og sakrament og valgte representanter for kirkens medlemmer i rådene.

Presteforeningen mener eventuelle endringer i Kirkerådets sammensetning må sees i sammenheng med helheten i forslagene til regelendringer i forbindelse med ny kirkelig organisering, som etter planen skal behandles i Kirkemøtet i 2025, og derfor bør avvente til dette Kirkemøtet.»

Presteforeningens høringsuttalelse - forskrift om regler for valg av Kirkerådet mv.