Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde Stat

Tariffområde Stat

Presteforeningens medlemmer i statlig tariff-område teller om lag 65 medlemmer, og omfatter Feltprestkorpset og enkeltmedlemmer i ulike statlige stillinger.

Medlemmer

Presteforeningens medlemmer i statlig tariffområde er blant annet tilsatt i departementer, direktorater, på universiteter og høgskoler. Feltprestene tilhører statlig tariffområde, mens sykehusprestene er ansatt i helseforetakene og tilhører demed Spekters tariffområde.

Lønn

Lønnen fastsettes ved ansettelse, og ved sentrale og lokale forhandlinger.

Alle arbeidstakere i staten er stillingsmessig knyttet til en lønnsplan. Lønnsplanen angir hvordan stillingen skal lønnes. I lønnsplanene er man enten ansatt i en gjennomgående stilling eller i stillinger knyttet til de ulike departementsområdene.

Enkelte stillinger lønnes innenfor et lønnsspenn som angir minimum og maksimum lønnstrinn for stillingen. Andre stillinger er innplassert i ulike lønnsrammer. De stillingskategorier som er knyttet til ulike lønnsrammer, angir et startlønnstrinn og hvilke lønnstrinn stillingen rykker opp til ut fra tjenesteansiennitet.

De lønnstrinn som til enhver tid benyttes, følger av en lønnstabell.

Partsforhold

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningen som er parter i det statlige tariffoppgjøret. Det er derfor Unio som ivaretar Presteforeningens interesser i forhandlinger.

Hovedtariffoppgjør og mellomoppgjør

I et hovedtariffoppgjør forhandles det både om lønn og arbeidsvilkår. De årene det er mellomoppgjør, forhandles det som regel bare om lønn.

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte i virksomheten. Det er nå to hovedtariffavtaler i[...]
Les mer

Hovedavtalen i staten

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.    
Les mer

Statens personalhåndbok

Personalhåndboka inneholder blant annet en oversikt over og en fortolkning av sentrale lover, tariffavtaler og administrative bestemmelser om[...]
Les mer

Tjenesteordninger

Tjenesteordningene regulerer presters tjeneste i Den norske kirke. Tjenesteordningene er fastsatt av Kongen. Ordningene utfyller hverandre, slik at[...]
Les mer