Foto: Kristianne Marøy

Ledere som medlemmer

Presteforeningen vil ivareta interessene til alle prester i Den norske kirke, også biskoper, proster og andre prester i ledende stillinger. Representantskapet vedtok dette dokumentet 9. mars 2015:

Organisering av kirkelige ledere i Presteforeningen

Grunnlovens paragraf § 101 slår fast at «Enhver har rett til å danne, slutte seg til og melde seg ut av foreninger, herunder fagforeninger og politiske partier.» Dette gjelder selvsagt også kirkelige ledere. Som fagforening godtar vi ingen krav, eller en kultur, som vil begrense noen ansattes rett og frihet til å organisere seg. Og vi forventer at arbeidsgiver deler målsettingen om en høy organisasjonsgrad blant alle ansatte, fordi det bidrar til et godt arbeidsliv.

For Presteforeningen henger dette også sammen med foreningens identitet og historie som en profesjonsforening. Det er vårt mål å samle «Den norske kirkes prester og teologiske kandidater til gjensidig hjelp i åndelige forhold og løsning av kirkelige oppgaver på evangelisk luthersk grunn. Foreningen skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser og arbeide for å fremme kollegialt samhold og samarbeid». Med sikte på felles fagutvikling, teologisk arbeid og kompetanseutvikling tilbyr Presteforeningen et profesjonsnettverk som går på tvers av stillingskategorier. Samtidig gir foreningen som profesjonsforening mulighet for et nettverk mellom ledere som også er prester og teologer. Historisk har Presteforeningen alltid favnet hele spekteret av prestestillinger med forskjellige ansettelsesforhold i og utenfor offentlig sektor. Foreningen har organisert hele spennet fra kapellaner til biskoper, og organiserer både toppledere og ansatte i frivillige kristne organisasjoner. Presteforeningen ønsker å fortsette å være en slik forening.

Våre ledermedlemmer vil på ulike arenaer, og i ulike typer saker, forholde seg til Presteforeningen og andre fagforeninger som motpart. Presteforeningen har respekt for sine ledermedlemmers integritet og uavhengighet som kirkeledere med arbeidsgiverfunksjoner. Foreningen forventer at kirkelige ledere forvalter sin rolle som ledere med åpenhet og ryddighet uansett fagforeningstilknytning. Alle ledere, også toppledere, er arbeidstakere, og kan i gitte situasjoner trenge bistand til spørsmål som angår lønns- og arbeidsforhold. Mellomledere som f.eks. proster og hovedprester ved sykehus representeres normalt som andre arbeidstakere i lønnsforhandlinger og ved behov for støtte fra fagforeningen. Presteforeningen sentralt bidrar når det vurderes som adekvat ut fra enkeltsituasjoner. Biskoper, kirkeverger og andre toppledere representeres normalt fra Presteforeningens sentrale sekretariat.

For Presteforeningen er det en selvfølge at man ikke kan velges som tillitsvalgt på et nivå/de områder der man vanligvis opptrer som arbeidsgiverrepresentant. Vi ønsker å bidra til rolletydelighet mellom  arbeidsgiverrepresentanter og fagforeninger, men dette kan ikke skje på bekostning av organisasjonsfriheten.

Det ligger i en fagforenings natur å søke innflytelse bredt i samfunnet på spørsmål som er relevant for foreningens medlemmer og ut fra vårt formål. Presteforeningen søker denne innflytelsen også i møte med kirkelige ledere uavhengig av deres fagforeningstilknytning.