Europeisk Nettverkskonferanse for helseprester

Ingrid Rian, sykehjemsprest ved Grefsenhjemmet i Oslo og påtroppende medlem i FAPH, deltok på Europeisk nettverkskonferanse for helseprester i Praha, april 2024.  

Konferansen arrangeres av European Network of Health Care Chaplaincy (ENHCC) og hadde tittelen: “Being a Healthcare Chaplain: Remaining present and engaged in a fragile world.”  Det er verd å nevne at begrepet Chaplain i europeisk sammenheng brukes både om prester, uordinerte og livssynsnøytrale samtalepartnere. 

Noen glimt fra Ingrid Rians rapport: 

Konferansen samlet 81 chaplains fra 24 land, inkl. 3 deltagere fra USA. Jeg var eneste deltager fra Norge. De fleste deltagerne jobber på sykehus, noen på sykehjem, en som gateprest og noen på hospice. Noen tilhørte den ortodokse kirke, mange var katolikker og mange lutherske. 

Mange av foredragene var både lærerike og inspirerende. Det var mange workshops å velge i, og det var ulike tema, alt fra trivselsundersøkelse på sykehus til arbeid som gateprest, spørreundersøkelse med beboere på sykehjem, samt åndelig omsorg i ulike settinger. 

Innledende forelesning

Den innledende forelesningen var ved to ledende teologer i Praha og belyste situasjonen i Tsjekkia. Undersøkelser viser at folk i Tsjekkia er mer sekulære enn i nabolandene. Alle har levd under kommunistregimer i mange tiår. De omkringliggende land har bevart/bygd opp sine kirker og menigheter, mens avstanden mellom folk og kirke Tsjekkia er stor. Dette er i slående kontrast til bybildet med så mange synlige kirker.

Seminarer

Jeg fant flere workshops interessante. Her vil jeg nevne et par av dem. 

Lindsy Desmet har utført en studie på hvordan beboere på sykehjem opplever besøk og samtale med en chaplain.  Dette er en fenomenologisk studie av eldre pasienter, med bruk av samtale og spørreskjema i etterkant. Innholdet i samtalene var knyttet til livshistorie, følelser og bekymring. Samt rituell praksis, religiøs utøvelse og samtale om det. I spørrerunden i etterkant av samtalen ble det rapportert fra informantene at det var en åpen og trygg samtale, med ærlighet. Presten ble beskrevet som en med varm personlighet, en spesiell person. Nye perspektiver som samtalen bidro med: man opplevde å få støtte og hjelp til å finne håp. Positive effekter med hensyn til trivsel: følte seg tilfreds etter samtale, lettelse, mer rolig, fredeligere, følte seg sterkere. 

Csaba Szilagyi sitt tema var ‘Chaplain Identity and Staying Engaged in a Changing World’. Fokus var her på identitet for helseprester i en verden som er i endring. Hvem er vi? Vi har mange ulike roller, og hver historie/rolle utvikler seg underveis i livet. 

Utbytte

Ja, det var litt av det jeg noterte under workshopene. Hver dag samlet vi oss i små grupper og hadde en times refleksjon. Dette ble fine samtaler, og vi ble bedre kjent med hverandre og utdypet det vi hadde fått med oss gjennom dagen. 

Med en slik samling av chaplains blir det også mange flotte kolleger å bli kjent med.  

Takk for at jeg fikk delta på denne konsultasjonen.