Kategori: Fagartikler

Soknets framtid i ljos av erfaringar med tidlegare kyrkjelov

På bakgrunn av funn frå rapporten "Samstyring i ubalanse" (2014) peiker artikkelen på nokre sentrale utfordringar som sokna, innanfor rammene av den lokale kyrkjeordninga, står overfor. Soknet som organisasjon vert drøfta ved hjelp av sosiologen Tönnies sine omgrep "gesellschaft" og "gemeinschaft".

More-button

Mer likestilling, mindre diskriminering

Hvordan lever vi sammen med likestilling, uten diskriminering? Hva kan jeg som prost i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte gjøre, og som arbeidsgiver for prestene bidra med? Tre aktuelle eksempler skal til sammen vise hvilke utfordringer vi står overfor. Prost Marit Bunkholt skriver.

KategorierFagartikler
More-button