«Ledelse, roller og samspill» – hva sitter deltakere igjen med? (1)

Videreutdanningskurset Ledelse, roller og samspill ble gjennomført våren 2020. Kurset var planlagt i et bredt samarbeid mellom teologiske utdanningssteder, Bispemøtet, KA og Presteforeningen.
Målgruppe var prester, daglige ledere, diakoner, kantorer og kateketer.
Kurset hadde felles kursplan og forelesere, men ble arrangert regionalt der MF hadde ansvar for region Nord, TF for region Vest, og VID for region Øst. Totalt 118 deltakere gjennomførte kurset. Kursevalueringene er samstemte i at kurset var relevant og gav godt utbytte.
Pf har utfordret to deltakere fra hvert kurs til si noe om hva de fikk med seg fra kurset.

Møt to deltaker fra VIDs kurs

Reidun Furuseth,
sokneprest i Ullensaker menighet

– Hva i dette kurset opplevde du særlig aktuelt?
Jeg opplevde det særlig aktuelt at teori ble knyttet opp til egne erfaringer. Foreleserne var dyktige til å skape gjenkjennelse for teorien i egen arbeidshverdag, dette gav motivasjon til å jobbe med utfordringer og muligheter i egen stab. Dette kurset var meget innteressant, så jeg har bestemt meg for å ta den erfaringsbaserte mastergraden i Verdibasert ledelse. Jeg tror denne erfaringsbaserte mastergraden vil gi meg nyttig teori/innsikt i forhold til min arbeidsplass og vil kunne løfte stabsfellesskapet og menighetsarbeidet i vår menighet. Dette kurset må gjerne tilbys sokneprestene etter noen år i tjeneste!

Hvordan har dette kurset bidratt inn i din lederrolle i stab/menighet?
Har kurset hatt noen påvirkning på hvordan du tenker eller handler?
Jeg ble bevisst på at jeg burde og kunne fylle min rolle som sokneprest på en tydeligere måte i forhold til ledelse av stab. Dette har medført en bedre struktur i forhold til stabsledelse. Jeg opplevde det «oppvekkende» at kirkevergene på kurset sa de savnet tydeligere ledere i soknepresten. Jeg har derfor etter dette kurset blitt en tydeligere sokneprest, og en tydeligere leder i staben.
Dette kurset har hatt innvirkning på hvordan jeg tenker om mine medarbeidere. Nå har jeg begynt å se etter potensiale for hva som kan skape motivasjon hos andre, fremfor å se etter «syndebukker» i forhold til oppgaver vi ikke har/får utført. Jeg tror motivasjon er en god drivkraft i felles retning, dette skaper også en «vi» følelse i arbeidsoppgavene.
Jeg opplevde det også nyttig å bli introdusert for ulike teorier om ledelse. Dette var et ukjent fagområde for meg.

Hvordan har kurset hatt betydning for din samhandling med andre?
Jeg opplevde å få innsikt i teori/modeller som fikk meg til å se egen menighet/stab og egne arbeidsoppgaver på en ny måte. Dette gjorde at «hverdagslige» problemer, som jeg tidligere kun hadde tenkt på som irritasjon/slitasje – nå ble utfordringer som kunne løses. Plutselig er det mange spennende ting å arbeide med i egen stab, ting som jeg før beklaget med over. Hverdagen ble spennende igjen. Etter mange år på samme sted var jeg blitt litt blind for alt potensiale som var i vår helt alminnelige stab.
Ved hjelp av teori har også andre medarbeidere blomstret opp, fordi jeg forsto dem på en annen måte. Jeg klarte å la dem få utfordringer som skapte motivasjon hos mine medarbeidere.

Er det noe fra dette kurset som du har med deg i det videre arbeidet med kirkelig organisering og avklaring av ledelsesstruktur og rollefordeling?
Jeg har brukt ny tillært teori på stabsnivå. Min oppfatning i forhold til fremtidig kirkelig organisering står fast, der jeg mener at det vil være mest hensiktsmessig for kirken og kirkens medlemmer at kirken har en fagledelse hvis det skal være en linje. Samtidig opplevde jeg det spennende i forhold til forelesningen, da dette gav meg flere og nye fakta, samt en bedre forståelse for de ulike argumentene.

Olav Aavik,
sokneprest i Nanset menighet

Hva i dette kurset opplevde du særlig aktuelt?
Jeg har alltid vært fascinert av maktstrukturer og hvordan disse gjør seg gjeldene på flere plan i samfunnet, både i arbeidslivet, frivilligheten og i det relasjonelle. Enhver organisasjon har sin egen dynamikk hvor ulike maktstrukturer er med på å enten bygge opp eller bryte ned, både i forhold til det mellommenneskelige og det produktive. Jeg opplevde det som relevant og nyttig å lese organisasjonsteori om noe som i utgangspunktet er et vanskelig og abstrakt begrep. Gjennom å relatere det til eget arbeid og eget liv, så ble det raskt ganske konkret og matnyttig.

Hvordan har dette kurset bidratt inn i din lederrolle i stab/menighet? Har kurset hatt noen påvirkning på hvordan du tenker eller handler?
Ved siden av den åpenbare gevinsten med å tilegne meg ny kunnskap satte det i gang en del refleksjoner rundt min egen rolle som teamleder i staben. Jeg tror det er essensielt at alle som har en lederrolle reflekterer rundt utøvelsen av denne fordi en har blitt fordelt en viss mengde med makt. Max Weber definerer makt som «muligheten til å påtvinge andres atferd vår vilje». I dette ligger det et stort ansvar å forvalte. Jeg gikk noen runder med meg selv underveis når det dukket opp eksempler som var gjenkjennelig.

Har du noen eksempler?
Ja. Vi har i staben hvor jeg er teamleder en forholdsvis flat struktur, men hvor jeg like fullt er en tydelig uttalt leder. Jeg leder stabsmøtene og vi har som regel den samme agendaen/strukturen hver gang, men noen saker er nye fra gang til gang, selvfølgelig. Det er en tradisjon for at det ikke blir sendt ut en saksliste før møtene og dette har jeg tenkt at fungerer greit så lenge jeg har oversikten. I virkeligheten så er dette en type skjult maktutøvelse som kan være vanskelig for andre å identifisere og kan være et godt grep hvis du ønsker å manipulere. Egentlig så er dette ganske åpenlyst, like fullt så er det godt med teori som kan åpne opp øynene for aktuelle problemstillinger.

Er det noe fra dette kurset som du har med deg i det videre arbeidet med kirkelig organisering og avklaring av ledelsesstruktur og rollefordeling?
Absolutt. Jeg tenker i utgangspunktet at dette er et vanskelig spørsmål fordi det kan være utfordrende å lage en homogen modell som passer overalt. Et av de utfordrende spørsmålene er jo hvem som skal fungere som leder i menighetene. Et relevant spørsmål er om presterollen bærer i seg en implisitt lederrolle? Tjenesteordningen for prester vil hevde dette når den sier at menighetsprester utøver en strategisk ledelse i og av menigheten. Samtidig må vi erkjenne at teologistudiet ikke utruster oss i særlig grad til å bli strategiske ledere og at det ofte avhenger av personlighet. Så finnes det også mange relevant utdannede daglige ledere rundt i menigheter som forvalter dette på en strålende måte. I en ideell kirkestruktur burde alle lederne være profesjonalisert, men det er kanskje for mye å drømme om.
Uansett så var dette definitivt en matnyttig og tidsriktig del av kurset som jeg hadde stort utbytte av.

Stor takk til Stephen og de andre for et meget bra kurs! Det var såpass inspirerende at jeg har planer om å søke meg inn på master i verdibasert ledelse:)