Samefolkets dag 6. februar 2023 – ressurser

I 2023 vil prest.no ha en månedlig spalte som setter fokus på samisk og kvensk kirkeliv, og Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid.

Sannhets- og forsoningskommisjonen skal legge fram sin rapport 1. juni 2023. Presteforeningens landskonferanse for tillitsvalgte vil ha dette som tema.

For perioden 2021-2024 har Presteforeningen opprettet en Prosjektgruppe for samisk og kvensk kirkeliv.

Vi vil samle stoff om samisk og kvensk kirkeliv på en egen temaside. Under «ressurser for prestetjenesten» vil du også finne en egen side med Ressurser – samisk og kvensk kirkeliv. Her er det lenker til liturgier og andre ressurser knyttet til samisk og kvensk kirkeliv.

Samenes nasjonaldag 6. februar

Samenes nasjonaldag faller i år på en mandag. Vi oppfordrer til å markere dette enten med en gudstjeneste på selve dagen, eller i gudstjenesten søndag 5. februar. Samisk kirkeråd har utviklet et ressursmateriale for samenes nasjonaldag i 2023. Samisk kirkeråd oppfordrer til å ha samenes nasjonaldag som tema i trosopplæringen. Du finner forslag til aktiviteter i ressursbanken.

Det er også en egen side om kirkelig markering av Samenes nasjonaldag, med tips til hvordan dagen kan markeres på ulike måter. I 2022 holdt Samisk kirkeråd et webinar om markering av samenes nasjonaldag. Webinaret ble ledet av Vidar Andersen fra Samisk kirkeråds sekretariat. Gjester var Eleonie Pijl-Zomer, trosopplærer i Snåasen/Snåsa, og Jon Arne Tandberg, sokneprest i Hammerfest (og leder av Presteforeningens prosjektgruppe for samisk og kvensk kirkeliv).

Samiske elementer kan integreres i gudstjenesten på ulike måter. Strategiplan for Samisk kirkeliv 2019-2027, s. 18 angir fire ulike nivåer for hvordan ulike tospråklige samiske gudstjenester kan organiseres:

  1. Alt innhold i gudstjenesten er på samisk (tolking til norsk)
  2. Samiskspråklig liturgi og samisk liturgisk musikk, preken på norsk (med eller uten tolkning til samisk)
  3. Noen liturgiledd på norsk og noen på samisk, samiske salmer på norsk eller samisk. Preken på norsk med innhold som er relevant for samisk kirkeliv
  4. Liturgi på norsk med samisk liturgisk musikk, samiske salmer på norsk eller samisk, Preken på norsk med innhold som er relevant for samisk kirkeliv

Relaterte artikler

Prosjektgruppe for samisk og kvensk kirkeliv

Generalforsamlingen vedtok følgende to punkter i Presteforeningens strategi- og handlingsplan for 2021-2024: Presteforeningen vil i perioden arbeide for å ha fokus på dialog med

More-button