«Ledelse, roller og samspill» – hva sitter deltakere igjen med? (2)

Videreutdanningskurset Ledelse, roller og samspill ble gjennomført våren 2020. Kurset var planlagt i et bredt samarbeid mellom teologiske utdanningssteder, Bispemøtet, KA og Presteforeningen.
Målgruppe var prester, daglige ledere, diakoner, kantorer og kateketer.
Kurset hadde felles kursplan og forelesere, men ble arrangert regionalt der MF hadde ansvar for region Nord, TF for region Vest, og VID for region Øst. Totalt 118 deltakere gjennomførte kurset. Kursevalueringene er samstemte i at kurset var relevant og gav godt utbytte.
Pf har utfordret to deltakere fra hvert kurs til si noe om hva de fikk med seg fra kurset.

Møt to deltakere fra MFs kurs

Monica Nilsen er daglig leder i Rønvik og Kjerringøy menigheter

– Hva i dette kurset opplevde du særlig aktuelt?
Jeg ble bedre kjent med kirkelig organisering og valgte selv det først refleksjonsnotatet med tema: sokneprestens rolle i menighet. Det som også fattet min interesse var at det var flere sosiologiske artikler med kvantitative og kvalitative undersøkelser. Da får man et bedre inntrykk av hvordan organiseringen i kirka blir omfattet av respondenten.

– Hvordan har dette kurset bidratt inn i din daglige lederrolle i stab/menighet?
Det var ingenting som var helt nytt for meg, men samarbeidet med daglig leder og soknepresten ble et viktig tema i organisering av stab. Den ene part kan ikke gjøre alt uten den andre part. Her et utdrag fra avsluttende refleksjonsnotat midtveis i utdanningen: «I menighet må vi jobbe sammen, spesielt sokneprest og daglig leder. I tjenesteordning for menighetsprester §10 har soknepresten pastoralt ansvar for ord og sakrament og skal bidra til åndelig og strategisk ledelse i og av menigheten.». Det er viktig at strategisk ledelse gjøres i samarbeid.

– Har kurset hatt noen påvirkning på hvordan du tenker eller handler?
Er det noe fra dette kurset som du har med deg i det videre arbeidet med kirkelig organisering og avklaring av ledelsesstruktur og rollefordeling?
Mitt fokus har vært lokal løsning og samarbeid med sokneprest. Dette må formaliseres og vi må alle endre våre tankesett. Vi må kunne tenke vårt formål på hvorfor er vi her og hvilken oppgave skal vi løse. Dette må vi gjøre sammen, å bygge en menighet sammen. Fag og administrasjon går hand i hand. I dag kan ikke en gudstjeneste sies at alt dette er prestens ansvar, ansatte i fellesrådslinjen er sterkt involvert i en gudstjeneste og da blir også jeg det som daglig leder som skal ivareta deres interesse. Men det må være et reelt samarbeid som er formalisert.

– Det at det var flere fra din stab som deltok på kurset – hvilken effekt har det hatt på samhandling, forståelse av hverandres roller, andre forhold – i det daglige arbeid?
Det har vært givende å jobbe sammen med teori og nå begynne å anvende det i praksis, absolutt. Kompetansen på teologi som en administrativ leder ikke kan tilføre ansatte er viktig at teologen tar. Fredrik Saxegaard skriver i sin artikkel at sokneprester kunne trekke seg for mye tilbake når ledelsesstrukturen ble endret med ny kirkelov i 1996. Det tenker jeg kan være en naturlig resultat. Hvis vi tenker at vi skal drive en menighet sammen så må vi samarbeide om fag og personer. Da må vi høre på hverandre og stole på hverandre. Men en må ha personalansvar og sensitive samtaler med ansatte kan ikke automatisk diskuteres med sokneprest. Det må finnes strukturer som ivaretar dette.
Ledelse må aksepteres som fag og daglig ledelse må lovfestes, spesielt på soknenivå. Det har smittevernplaner vist, at den som sitter inne på kompetansen, opplysningene og har ansvar må høres og her må alle ledd samarbeide til minste detalj. En viktig ting som å holde avstand eller vaske hender kan være årsaken til at mange mennesker blir syke. Fra sakramentene i gudstjenesten til utgang fra en konsert.

Og en viktig ting til slutt, ifølge Frank Grimstad utlyses det ut i dag forskjellige former for daglig ledelse uten delegerte fullmakter. Det forstår jeg gjelder flere menigheter men ikke oss, heldigvis… 😊

Torkel Irgens er sokneprest i Rønvik menighet

Hva i dette kurset opplevde du særlig aktuelt?
Fokuset på verdibevisst ledelse gav meg mye inspirasjon til å reflektere over egen lederrolle og samspillet med andre lederfunksjoner, daglig leder, prost og kirkeverge.

Hvordan har dette kurset bidratt inn i din daglige lederrolle i stab/menighet? Har kurset hatt noen påvirkning på hvordan du tenker eller handler?
Kurset har gitt meg en større kompetanse på ledelses- og organisasjonsfag, og styrket rollen som strategisk leder. Strategisk arbeid handler mye om overordnede veivalg, og dette må skje i et konstruktivt samarbeid mellom både stab og menighetsråd.

Er det noe fra dette kurset som du har med deg i det videre arbeidet med kirkelig organisering og avklaring av ledelsesstruktur og rollefordeling?
Det var spennende med en eksamensoppgave der tema var muligheter og utfordringer for å lede utviklingsarbeid i lokalmenigheten, med fokus på ulike aktørers roller og samspill. For at vi skal kunne gjøre gode veivalg og virkeliggjøre menighetens drømmer og visjoner, må vi som menighet, menighetsråd og stab, samspille i arbeidet med å kartlegge nå-situasjonen. En sentral del av dette arbeidet skjer gjennom strategisk ledelse, ved å legge til rette for å skape gode arenaer og møtesteder, og bidra til å sette av tid til disse prosessene og se dette utviklingsarbeidet i et langsiktig perspektiv, på 3-5 år. Mye av ledelsen av disse prosessene, og dermed også utviklingsarbeidet av lokalmenigheten, ligger hos soknepresten. Soknepresten har gjennom tjenesteordning både et ansvar for den nødvendige samordning med menighetsrådets virksomhet, og et hovedansvar for strategisk og åndelig ledelse i menigheten. Disse prosessene må skje i er nært samspill med daglig leder som på vegne av menighetsrådet har det daglige av ansvar for å lede og utvikle virksomheten, gjennom menighetens vedtatte visjoner, planer og mål.

Og til slutt: det at dere begge to deltok på samme kurs – hvilken effekt har det hatt på samhandling, forståelse av hverandres roller, andre forhold….
Det var veldig positivt at både daglig leder og jeg som sokneprest kunne delta på samme ledelseskurs. Jeg erfarer at dette styrker den gjensidige forståelsen av både hverandres roller og oppgaver, og bidrar til at vi stadig kan spille hverandre gode.

Relaterte artikler