Emneknagg: Kirkeordning

Soknets framtid i ljos av erfaringar med tidlegare kyrkjelov

På bakgrunn av funn frå rapporten "Samstyring i ubalanse" (2014) peiker artikkelen på nokre sentrale utfordringar som sokna, innanfor rammene av den lokale kyrkjeordninga, står overfor. Soknet som organisasjon vert drøfta ved hjelp av sosiologen Tönnies sine omgrep "gesellschaft" og "gemeinschaft".

More-button

Lov om tros- og livssynssamfunn vedtatt i Stortinget

Stortinget har 14. og 17. april vedtatt den nye loven om tros- og livssynssamfunn. Vedtaket var i tråd med komiteinnstillingen. Som ventet var det dissenser på noen punkter, men regjeringspartienes forslag ble vedtatt. Loven ble sanksjonert 24. april og trer i kraft 1.1.2021.

KategorierAktuelt
EmneknaggerKirkeordning
More-button