Høringsuttalelse – Mal for helhetlig menighetsplan

Presteforeningens sentralstyre avga 17. november 2020 høringsuttalelse om «Mal for helhetlig menighetsplan».

Noen hovedsynspunkter fra høringsuttalelsen

Presteforeningen mener en helhetlig menighetsplan må ha som hovedhensikt å forenkle, samle og gi bedre oversikt over de planene menighetene allerede er forpliktet til å ha. Den strategiske funksjonen for menighetsutvikling bør være et sekundært anliggende, og ligge som muligheter i planverktøyet for de menighetene som har overskudd til slike strategiprosesser. Det overordnede formålet med malen må være å samle på ett sted de planene menigheten har vedtatt eller har plikt til å vedta.

Slik malen nå foreligger blir den helhetlige menighetsplanen et nytt plandokument som kommer på toppen av de planene man allerede har, og det legges opp til en ny helhetlig planprosess i tillegg til de planprosessene man allerede har hatt i menighetene.

Mal for helhetlig menighetsplan bør tydeligere knyttes opp til Kirkeordningens bestemmelser om menighetsrådets oppgaver, og ansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger i soknet, jf. alminnelige bestemmelser for hovedgudstjenesten og for liturgiene til de kirkelige handlingene.

Planen må kunne opprettes ved at allerede vedtatte planer importeres i malen, uten at menighetsrådet trenger å gjøre nye vedtak. Planen bør kunne utvikles ved delvedtak. Planen – enten som helhet eller hver del for seg – bør gjennomgås av menighetsrådet minst en gang i hver valgperiode for menighetsrådet. Planen vil danne et naturlig utgangspunkt for biskopens visitas i soknet.

Hele høringsuttalelsen finner du under lenken nedenfor.

Mal for helhetlig menighetsplan - høringsuttalelse fra Presteforeningen