Høringsuttalelse – Regler for felles menighetsråd for flere sokn

Sentralstyret avga 26. august 2021 høringsuttalelse til Kirkerådet om Regler for felles menighetsråd for flere sokn:

Presteforeningen mener en ordning med felles menighetsråd har vist seg som et godt alternativ til sammenslåing av sokn. Ordningen fungerer godt i praksis.

Til spørsmål 1: Bør de menighetsrådene som planlegger samarbeidet, avgjøre sammensetningen av det felles menighetsråd? Eller bør menighetsmøtene ha denne myndigheten?

Menighetsmøtene bør ha myndigheten til å avgjøre sammensetningen av det felles menighetsråd, etter forslag fra menighetsrådene ved etableringen, eller det felles menighetsråd ved overgang til permanent ordning. Dette anses naturlig ettersom menighetsmøtet fra før har myndighet til å fastsette antallet valgte medlemmer i menighetsrådet.

Til spørsmål 2: Har høringsinstansene synspunkter på forslaget til antall medlemmer og varamedlemmer i det felles menighetsråd, herunder fra hvert sokn?

Presteforeningen støtter forslaget til § 6 om antall medlemmer og varamedlemmer.

Til spørsmål 3: Bør det være menighetsmøtene eller det felles menighetsråd som avgjør endring på antall medlemmer og varamedlemmer i det felles menighetsrådet etter at dette er etablert?

Menighetsmøtene bør avgjøre endringer på antall medlemmer og varamedlemmer i det felles menighetsrådet etter at dette er etablert. Samme argument som under spørsmål 1.

Til spørsmål 4: Bør det være menighetsmøtet i et sokn eller representantene fra vedkommende sokn i det felles menighetsråd som skal avgjøre at soknet eventuelt skal gå tilbake til den alminnelige ordningen med et eget menighetsråd?

Det bør være menighetsmøtet i et sokn som skal avgjøre at soknet evt. skal gå tilbake til den alminnelige ordningen med eget menighetsråd. Samme argument som under spørsmål 1.

Annet

Presteforeningen mener det bør framgå eksplisitt i § 2 at spørsmålet om etablering av felles menighetsråd skal legges fram for menighetsmøtene, før menighetsrådene evt. det felles menighetsrådet etablerer ordningen.

Presteforeningen støtter for øvrig forslaget til regler for felles menighetsråd.

PFs høringssvar Regler for felles menighetsråd for flere sokn (pdf)