Høringsuttalelse – Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler

Presteforeningens sentralstyre avga 17. november 2020 høringsuttalelse til Kirkerådet om «Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler».

Ad pkt.7 Reglene om innmelding og utmelding – endring av reglenes rettslige status samt tillegg om registrering og avregistrering av tilhørige

Presteforeningen mener presiseringen «som medlem» ved inn- og utmelding er overflødig. Det er innarbeidet språkbruk at inn- og utmelding gjelder medlemskap i Den norske kirke, og at det forutsetter dåp, jf. § 4 første ledd i Kirkeordning for Den norske kirke. For tilhørige er brukes uttrykket «registrering av tilhørige», henholdsvis «opphør» eller «bortfall av tilhørighet». Tilhørige blir ikke medlem i Den norske kirke, jf. henvisningen ovenfor.

Presteforeningen mener at § 4 og 5 i forslaget til regler om innmelding og utmelding av samt tilhørighet til Den norske kirke ikke bør sidestille inn- og utmelding «som medlem eller tilhørig» da registrering og avregistrering som tilhørig ikke har samme kirkerettslige hjemmelsgrunnlag som inn- og utmelding vedrørende medlemskap.

Presteforeningen mener tittelen på reglene bør lyde «Regler om innmelding og utmelding av Den norske kirke, samt om registering og opphør eller bortfall av tilhørighet til Den norske kirke».

Ad pkt. 8 Oppheving av reglement for Bispemøtet

Presteforeningen har ikke innvendinger til at reglement for Bispemøtet oppheves når Kirkeordningen § 31 gjøres gjeldende.

Ad pkt. 9 Endring i regler for bruk av liturgiske klær – forenkling av godkjenningsordning for stolaer.

Presteforeningen støtter forenklingen av godkjenningsordningen for stolaer, ved at det utarbeides en veileder, og at kun avvik fra veilederen krever godkjenning av biskopen. Presteforeningen støtter også at bestemmelsen om godkjenning av alba i samme paragraf faller bort.

Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler - høringsuttalelse fra Presteforeningen