Ny felles organisasjon? Presteforeningen, KUFO og Diakonforbundet

Ny felles organisasjon? Presteforeningen, KUFO og Diakonforbundet

Ny felles organisasjon? Hva betyr det for meg som PF-medlem?

Presteforeningen (PF), Diakonforbundet og KUFO har utredet muligheten for å gå sammen i en felles organisasjon. På PFs generalforsamling i mars 2024 ble det vedtatt at foreningen sier ja til et nytt profesjonsforbund for prester, diakoner og undervisningsansatte.

Nå gjenstår behandlingen i de to andre organisasjonene. Både Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO) avholder sine generalforsamlinger 15. april. Diakonforbundet må i tillegg gjennomføre uravstemning blant sine medlemmer.

Hvorvidt det nye felles profesjonsforbundet blir en realitet, vil dermed først være endelig avklart ved utgangen av april.

Klart flertall for

Ja-vedtaket på Presteforeningens generalforsamling ble fattet med 105 mot 35 stemmer.

Generalforsamlingen fulgte med dette anbefalingen fra Presteforeningens representantskap, og den stemte også i tråd med flertallet i den interne høringen som ble gjennomført blant Presteforeningens medlemmer høsten 2023.

Les mer om vedtaket på Presteforeningens generalforsamling: Ja til profesjonsforbund for prester, diakoner og undervisningsansatte

Styringsgruppens sluttrapport

Etter den siste høringsrunden i de tre organisasjonene gjorde den felles styringsgruppen for prosjektet flere endringer i modellen for en mulig ny felles organisasjon.

En viktig endring gjaldt lokallagsnivået. I den nye modellen går man bort fra ideen om fast ordning med felles lokallag på tvers av arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke, og prestene i rDnk vil derfor fortsatt ha eget lokallag på prostinivå. Det vil fortsatt være mulig å etablere felles lokallag dersom medlemmene selv ønsker det.

En annen endring er at ledere med personalansvar skilles ut som egen medlemsgruppe, på linje med medlemsgrupper basert på profesjon.

Innspill fra høringen førte også til nytt navneforslag. Styringsgruppen foreslår nå at den nye organisasjonen skal hete Profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte, forkortet til Profesjonsforbundet.

I styringsgruppens sluttrapport er det gjort rede for alle endringer, og rapporten presenterer en samlet oversikt over den nye foreslåtte organisasjonen med organisasjonskart, forslag til politisk plattform og vedtekter.

Bakgrunn

Kirke og samfunn er i stadig endring, og endringene vil få betydning både for prestene og Presteforeningen i de kommende årene.

I Presteforeningens høringsnotat ble det begrunnet hvorfor en felles organisasjon med Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO) kan være en mulig måte å møte disse endringene på.

I et fellesskap med andre vigslede stillinger kan vi få større gjennomslagskraft for vår profesjon. Høringsnotatet la til grunn at de tre organisasjonenes medlemsgrupper vil ha mange felles interesser når kirkens organisering skal videreutvikles.

Samtidig ble det påpekt at en ny felles organisasjon vil bli en sterkere part i lønnsforhandlingene.

Presteforeningens forventede medlemsutvikling og fremtidige kontingentinntekter ble også lagt til grunn. Ved at tre foreninger går sammen i én felles organisasjon, forventes det mer effektiv bruk av de samlede ressursene. En sammenslåing kan derfor være med på å sikre at det service- og aktivitetsnivået Presteforeningens medlemmer i dag kjenner og forventer, kan opprettholdes.

Høring i november 2023

Alle de tre foreningene gjennomførte høring i sine organisasjoner i perioden fra 1. november til 1. desember 2023. Høringsdokumentet fra styringsgruppen for prosjektet var felles høringsgrunnlag for alle de tre organisasjonene. I tillegg hadde Presteforeningens representantskap utarbeidet et internt høringsnotat.

I alle de tre organisasjonene viste høringen et positivt flertall for en mulig felles organisasjon.

Høringsresultatene fra Presteforeningen er oppsummert her.

Felles informasjonsside

Styringsgruppen for prosjektet opprettet høsten 2023 en felles informasjonsside for de tre organisasjonene:

På denne siden finner du blant annet: «Spørsmål og svar om mulig felles organisasjon»

Styringsgruppe og intern referansegruppe

De tre organisasjonene – Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund – har hatt en felles styringsgruppe for prosjektet. Denne har bestått av to representanter fra hver. Fra Presteforeningen er det leder Martin Enstad og stiftsstyreleder i Hamar, Stig Johnsbråten, som har sittet i styringsgruppen.

I PF har vi i tillegg hatt en referansegruppe sammensatt av tillitsvalgte fra ulike deler av organisasjonen. Den har vært en viktig lyttepost under utformingen av grunnlagsdokumentet som ble sendt ut på høring.

Mer informasjon

Både her på hjemmesiden og i nyhetsbrev til alle medlemmer vil det bli delt oppdatert informasjon.