Ny felles organisasjon? Presteforeningen, KUFO og Diakonforbundet

Ny felles organisasjon? Presteforeningen, KUFO og Diakonforbundet

Ny felles organisasjon? Hva betyr det for meg som PF-medlem?

Presteforeningen, Diakonforbundet og KUFO har utredet muligheten for å gå sammen i en ny felles organisasjon. Forslag til organisasjonsmodell, politisk plattform og vedtekter sendes ut på høring 1. november.  

Hvordan kan Presteforeningen (PF) best ivareta medlemmenes interesser i fremtiden? For PFs representantskap var dette det sentrale spørsmålet da forslaget om mulig ny felles organisasjon ble behandlet i møte 24. oktober 2023.

Representantskapet vedtok at dokumentene som er utarbeidet av styringsgruppen for prosjektet, skal sendes på høring i vår organisasjon i november, og at det i tillegg sendes ut et internt høringsnotat fra Presteforeningen.

Kirke og samfunn i endring

Kirke og samfunn er i stadig endring, og endringene vil få betydning både for prestene og Presteforeningen i de kommende årene.

I Presteforeningens høringsnotat begrunnes det hvorfor en felles organisasjon med Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO) kan være en mulig måte å møte disse endringene på.

Effektivisering og større gjennomslagskraft

I et fellesskap med andre vigslede stillinger kan vi få større gjennomslagskraft for vår profesjon. Høringsnotatet legger til grunn at de tre organisasjonenes medlemsgrupper vil ha mange felles interesser når kirkens organisering skal videreutvikles.

Samtidig påpekes det at en ny felles organisasjon vil bli en sterkere part i lønnsforhandlingene.

Presteforeningens forventede medlemsutvikling og fremtidige kontingentinntekter ligger også til grunn. Ved at tre foreninger går sammen i én felles organisasjon, forventes det mer effektiv bruk av de samlede ressursene. En sammenslåing kan derfor være med på å sikre at det service- og aktivitetsnivået Presteforeningens medlemmer i dag kjenner og forventer, kan opprettholdes.

Høring i november

Alle de tre foreningene vil gjennomføre høring i sine organisasjoner i perioden fra 1. november til 1. desember 2023.

Høringsdokumentet fra styringsgruppen for prosjektet er felles høringsgrunnlag for alle de tre organisasjonene. Du kan laste det ned her: Høringsdokument med forslag til organisasjonsmodell, politisk plattform og vedtekter 

I Presteforeningen er høringen sendt på e-post til alle medlemmer med registrert e-postadresse. Lokallag, stiftsstyrer, tariffutvalg og fagutvalg er de primære høringsorganene, men enkeltmedlemmer kan også avgi høringssvar.

Har du ikke mottatt e-posten? Sjekk spamfilter/søppelpost eller ta kontakt med sekretariatet.

Høringsfristen er 1. desember 2023.

Delta på digitale møter for å få mer informasjon!

Torsdag 2. november kl 14.30 blir det digitalt allmøte for alle medlemmer i Presteforeningen, Diakonforbundet og KUFO der forslaget til ny felles organisasjon presenteres nærmere.

Presteforeningen vil i tillegg invitere alle sine medlemmer til egne digitale møter. Der kan du få svar på hvordan en slik felles organisasjon vil kunne ivareta prestenes interesser, og hvilke endringer PFs medlemmer kan forvente seg.

Felles informasjonsside

Styringsgruppen for prosjektet har høsten 2023 opprettet en felles informasjonsside for de tre organisasjonene:

På denne siden finner du blant annet: «Spørsmål og svar om mulig felles organisasjon»

Alle fellesdokumenter vil også bli publisert på denne informasjonssiden.

PFs generalforsamling 2024

Presteforeningens neste generalforsamling (GF) avholdes 11.-13. mars 2024.

GF 2024 vil behandle en sak om ny felles organisasjon. Hva som vil bli lagt frem for behandling på generalforsamlingen, vil bli avklart gjennom den videre prosessen i foreningen.

Tidslinje frem til GF 2024

Styringsgruppe og intern referansegruppe

De tre organisasjonene – Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund – har nedsatt en felles styringsgruppe for prosjektet. Denne består av to representanter fra hver. Fra Presteforeningen er det leder Martin Enstad og stiftsstyreleder i Hamar, Stig Johnsbråten, som sitter i styringsgruppa.

I PF har vi i tillegg en referansegruppe sammensatt av tillitsvalgte fra ulike deler av organisasjonen. Den har vært en viktig lyttepost under utformingen av grunnlagsdokumentet som ble sendt ut på høring, og vil bli konsultert også i den videre prosessen.

Mer informasjon

Både her på hjemmesiden og i nyhetsbrev til alle medlemmer vil det bli delt oppdatert informasjon.

Presteforeningen vil i løpet av høsten 2023 i tillegg sende brev i posten til sine medlemmer for å informere om arbeidet med en mulig ny felles organisasjon.