Prosjekt: Ny felles organisasjon!

Presteforeningen (PF), Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO) har nå vedtatt å gå sammen i et nytt profesjonsforbund for prester, diakoner og undervisningsansatte.

Denne siden er felles for de tre organisasjonene som inngår i prosjektet. Innholdet er utviklet av prosjektkoordinator i samarbeid med de tre organisasjonene. Styringsgruppen for prosjektet står ansvarlig for innholdet på denne siden.

Hver av de tre organisasjonene har i tillegg sine egne informasjonssider om prosjektet:
Presteforeningens informasjonsside, Diakonforbundets informasjonsside, KUFOs informasjonsside

Se også artikkelen "Spørsmål og svar om mulig felles organisasjon".

Vedtakene i mars og april 2024

På generalforsamling 11.-13. mars vedtok Presteforeningen å si ja til planene om et nytt profesjonsforbund for prester, diakoner og undervisningsansatte.

Både Diakonforbundet og KUFO avholdt ekstraordinære generalforsamlinger 15. april, og også her ble det flertall for en ny felles organisasjon. Diakonforbundets vedtekter krever i tillegg uravstemning. Denne ble avsluttet ved midnatt 24. april og viste også klart ja-flertall.

Hva skjer videre?

Stiftelsessamling 13. juni 2024 vil velge interimsstyre og fastsette budsjett.

 • Mai-desember 2024
  Forberedelser til fusjonering av dagens tre organisasjoner
  Etablering av fellessystemer
  Arbeide med kulturbygging på tvers
 • 1. januar 2025
  Ny organisasjon
 • Mars 2025
  Generalforsamling i ny organisasjon

Dette har skjedd tidligere

I november 2023 var planene om en mulig ny felles organisasjon ute på høring hos medlemmer og organisasjonsledd i Presteforeningen, Diakonforbundet og KUFO. Lenke til høringsdokumentet finner du lenger ned på denne siden.

Høringen viste et positivt flertall for planene i alle de tre organisasjonene.

Nytt navneforslag: Profesjonsforbundet

På bakgrunn av innspillene som kom inn fra høringsrunden, har den felles styringsgruppen for prosjektet gjort flere endringer.

Det opprinnelige forslaget om å ha «Kirkefag» som hovednavn for en mulig ny felles organisasjon er forkastet.

Nytt navneforslag er Profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte, forkortet til Profesjonsforbundet

Styringsgruppens sluttrapport

Styringsgruppen har på bakgrunn av høringen også gjort flere endringer i modellen for en mulig ny felles organisasjon.

Opprinnelig var det lagt opp til felles lokallag på tvers av arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke. I den nye modellen vil prestene i rettssubjektet Den norske kirke fortsatt ha eget lokallag på prostinivå. Det vil imidlertid fortsatt være mulig å etablere felles lokallag dersom medlemmene selv ønsker det.

I den nye modellen skilles ledere med personalansvar ut som egen medlemsgruppe, på linje med medlemsgrupper basert på profesjon.

Den felles styringsgruppen for prosjektet avga sin sluttrapport i januar 2024:

Sluttrapporten beskriver hva som er endret etter høringen og inneholder oppdatert organisasjonskart og forslag til politisk plattform og vedtekter for en mulig ny felles organisasjon. I sluttrapporten oppsummerer styringsgruppen også hva som er motivasjonen for en felles organisasjon og skisserer prosessen videre.

Styringsgruppen for prosjektet

De tre organisasjonene har en felles styringsgruppe med to representanter fra hver:

Prosjektkoordinator og sekretariat

Lene Beate Østerås er ansatt i 50 % stilling som prosjektkoordinator. Hun kan kontaktes på e-post og mobil 93629980.  

Også generalsekretærene deltar i styringsgruppens møter og utgjør sammen med prosjektkoordinator prosjektets sekretariat: Anna Grønvik (Presteforeningen), Hanne Louise Salvesen (Diakonforbundet) og Harald Skarsaune (KUFO).

Fellesdokument som ble sendt på høring i de tre organisasjonene - høsten 2023

Tidligere sendt på høring

Grunnlagsdokument: Skisse til en mulig felles organisasjon Dette dokumentet ble utarbeidet av felles styringsgruppe i 2022 og ble sendt på høring i de tre organisasjonene i februar 2023.