Ny felles organisasjon? Ja til videre utredning

Presteforeningens representantskap har vedtatt at utredningen av en mulig felles organisasjon med KUFO og Diakonforbundet skal fortsette. Endelig vedtak om det skal opprettes en ny organisasjon må behandles av Presteforeningens generalforsamling.

Spørsmålet om det skal jobbes videre med en mulig ny felles organisasjon har vært ute til høring i alle de tre foreningene.

Foreningenes generalsekretærer oppsummerer høringene i en felles uttalelse:

«De tre forbundene hadde parallelle høringsprosesser. Alle tre høringene har vist flertall for å fortsette prosessen. På bakgrunn av høringsresultatene har Presteforeningens representantskap og sentralstyrene i Diakonforbundet og KUFO gjort hver sine vedtak om at det skal arbeides videre. Målsettingen er at det kan fremmes en sak på de respektive generalforsamlinger. For Diakonforbundet og KUFO kan dette medføre ekstraordinær generalforsamling i 2024.

I alle tre høringene har det vært mulig å komme med skriftlige innspill til prosessen. Her har mange nyttige innspill kommet fram. Disse vil bli tatt med i det videre utredningsarbeidet.

Den felles styringsgruppen vil fortsette sitt utredningsarbeid, og det vil bli gitt informasjon om prosessens gang etter hvert.»

Svarene fra intern høring i PF

Av de innkomne svarene fra Presteforeningens organisasjonsledd sier 64 prosent ja til at foreningen bør jobbe videre mot en mulig ny felles organisasjon med Diakonforbundet og KUFO. 36 prosent sier nei.

I tillegg til ja-/nei-svarene er det avgitt kommentarer som viser nyanser og gode argumenter både for og mot en ny felles fag- og profesjonsforening for medlemmene i Presteforeningen, Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) og Diakonforbundet. 

Representantskapets vedtak

Presteforeningens representantskap takker organisasjonen for innsendte høringssvar.

I vedtaket fra representantskapet heter det videre:

«Representantskapet vedtar at utredningsprosessen om en mulig felles organisasjon med KUFO og Diakonforbundet fortsetter, med sikte på at det kan fremmes en sak for generalforsamlingen 2024 om Presteforeningen skal gå inn i en slik felles organisasjon eller ikke.»

Felles arbeidsgrupper

Styringsgruppa for prosjektet har opprettet fire felles arbeidsgrupper med representanter fra de tre forbundene.

Sentralstyret i PF har oppnevnt foreningens medlemmer i de fire gruppen, samt opprettet interne referansegrupper for de samme temaområdene.

Kategorier

Aktuelt