Hva sier høringen om mulig felles organisasjon?

Omtrent 2/3 av de organene i Presteforeningen som har avgitt høringssvar, er positive til en felles organisasjon med Diakonforbundet og kirkelig undervisningsforbund. Presteforeningens representantskap tar 1. februar stilling til om saken skal fremmes for generalforsamlingen i mars.

Forslaget til organisasjonsmodell, vedtekter, politisk plattform og mulig navn på en felles organisasjon var på høring i de tre organisasjonene i perioden 1.november-1. desember 2023.

Resultat av høringen i de to andre organisasjonene er også positiv.

Ved høringsfristens utløp hadde 81 av 152 organisasjonsledd og 40 enkeltmedlemmer i Presteforeningen avgitt svar.

Hovedspørsmålet: For eller mot

På hovedspørsmålet om organisasjonsleddet på bakgrunn av de tilsendte dokumentene ville stemt FOR en felles organisasjon, svarte 65,4 % positivt. (Fordelt på 33,3 % JA og 32,1 % Vi tror det).

Blant enkeltmedlemmene som har svart, er det også et positivt flertall på 58 %. (Her var fordelingen 45 % JA og 13 % Jeg tror det).

Et flertall av høringsinstansene er også enige i at den enkelte profesjons interesser og plass i en mulig felles organisasjon blir ivaretatt i den foreslåtte organisasjonsmodellen (53 % av organisasjonsleddene og 55 % av enkeltmedlemmene).

Utdypende innspill

Mange av høringsinstansene og enkeltmedlemmene har benyttet anledningen til å gi utdypende innspill vedrørende organisasjonsmodellen, navneforslaget og vedtektene. De temaene som vekker mest engasjement er organisasjonsmodellens lokale og regionale nivå, samt forskjellen mellom en ren profesjonsforening og en felles organisasjon for flere profesjoner.

Mange av høringsinstansene er opptatt av på hvilken måte en felles organisasjon kan ivareta prestenes interesser.

Forholdet mellom navnet på en eventuell felles organisasjon og ivaretakelse av presteprofesjonen blir også særskilt løftet fram av høringsinstanser og enkeltmedlemmer som har sin tjeneste i samfunnsinstitusjoner.

En del organer ønsker et annet, kortere og mer beskrivende navn enn det foreslåtte hovednavnet Kirkefag med dagens tre organisasjonsnavn som undertittel. Det uttrykkes blant annet at man ønsker at navnet tydeligere kommuniserer hvem som tilhører organisasjonen, og at navnet tydeligere kommuniserer at det er en fagforening.

Det er også stilt spørsmål ved behovet for en felles organisasjon når Kirkemøtet har valgt å gå bort fra målsettingen om en felles arbeidsgiver. Andre har stilt spørsmål knyttet til hvordan en fagforening for personer med høyere utdanning best kan ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Reviderte dokumenter

På bakgrunn av høringssvarene fra alle tre organisasjonene jobber styringsgruppa for prosjektet med å bearbeide organisasjonsmodell og vedtekter. Styringsgruppas reviderte dokumenter vil oversendes de tre organisasjonenes styrende organer innen utgangen av januar.

Presteforeningens representantskap vil i møte 1. februar 2024 ta stilling til om saken skal sendes til generalforsamlingen som avholdes 11.-13. mars.

Oppdatering vedrørende videre prosess kommer når representantskapet har fastsatt sakspapirene til generalforsamlingen.

Relaterte artikler

Kategorier

Aktuelt