Ja til profesjonsforbund for prester, diakoner og undervisningsansatte

Presteforeningen sier ja til å gå sammen med Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund i en ny felles organisasjon. Vedtaket ble fattet med 105 mot 35 stemmer på Presteforeningens generalforsamling 12. mars.

Dersom også de to andre organisasjonene går inn for sammenslåingen, vil et nytt profesjonsforbund for prester, diakoner og undervisningsansatte etter planen bli etablert 1. januar 2025.

– Profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte vil bygge et sterkere kirkefaglig fellesskap. Jeg ønsker meg denne nye organisasjonen fordi jeg mener det er bra både for oss som arbeidstakere, for våre profesjoner og for kirken som helhet at vi bygger et sterkere fellesskap mellom disse tre profesjonene som står sammen i kirkens førstelinje, sier Presteforeningens avtroppende leder, Martin Enstad.

Presteforeningens generalforsamling har med sitt vedtak fulgt anbefalingen fra representantskapet og har også stemt i tråd med flertallet i den interne høringen som ble gjennomført blant foreningens medlemmer høsten 2023.

Fagforening for høyere utdanning

Det nye profesjonsforbundet vil være den eneste fagforeningen som spesialiserer seg på lønns- og arbeidsvilkår for kirkelige ansatte med høyere utdanning og på kirkefaglige spørsmål som berører prestetjenesten og de andre kirkefaglige profesjonene.

Slik videreføres den unike posisjonen både Presteforeningen og de to andre organisasjonene har som fagforeninger i dagens kirke.

– Ved å samle de tre organisasjonene får vi større forhandlingsmakt. Det store skillet i lønnsforhandlingene i Den norske kirke går ikke mellom gruppene prest, diakon og kateket. Det store skillet går mellom ansatte med lang utdanning og ansatte med ingen eller korte utdanninger. Våre tre organisasjoner forhandler sammen allerede i dag, sammen med resten av Unio. Ved å samle oss kan vi koordinere oss sterkere og i større grad legge premissene, sier Martin Enstad.

Prestenes rolle i det nye forbundet

Presteforeningens medlemmer vil utgjøre flertallet av medlemmene i et felles profesjonsforbund, og det er derfor ventet at en prest vil bli leder i den nye organisasjonen. Profesjonenes særskilte interesser vil dessuten bli ivaretatt gjennom egne profesjonsstyrer for hver enkelt av de tre profesjonene.

De politiske målsettingene som legges av Presteforeningens generalforsamling 2024, uttrykker også Presteforeningens forventninger til hvilke målsettinger en felles organisasjon skal jobbe mot for å ivareta prestenes interesser.

Den organisasjonsmodellen som er uttegnet og ligger til grunn for vedtaket, er tydelig på at det enkelte medlems interesser overfor arbeidsgiver skal ivaretas av tillitsvalgte som er ansatt i samme virksomhet.

Dette betyr at det fortsatt vil være et eget lokallag for prester på prostinivå og at det utpekes tillitsvalgte blant prestene på bispedømmenivå til å ivareta medbestemmelse overfor biskop og bispedømmekontor.

For Presteforeningens medlemmer i fellesråd og andre virksomheter vil en felles organisasjon innebære at de stedene hvor mer enn en av de tre profesjonene er representert, vil disse samles i samme lokallag og sammen velge tillitsvalgte.

Endelig vedtak i april

Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO) skal ta stilling på sine generalforsamlinger, som begge holdes 15. april. I Diakonforbundet skal det i tillegg gjennomføres en påfølgende uravstemning, og forbundets vedtekter krever 5/6-dels positivt flertall for å kunne gjennomføre en slik organisasjonsendring.

Hvorvidt det nye felles profesjonsforbundet blir en realitet, vil dermed først være endelig avklart ved utgangen av april.

Profesjonsforbundet

Styringsgruppen har foreslått at navnet på den nye organisasjonen skal være Profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte, forkortet Profesjonsforbundet.

Dersom også Diakonforbundet og KUFO ender opp med positive vedtak, vil det innen utgangen av mai bli opprettet en stiftelsessamling som igjen skal velge et interimsstyre. Dette interimsstyret skal bestå av to representanter fra hver av organisasjonene, og skal i tillegg ha en valgt leder fra Presteforeningen.

Interimsstyret vil lede etableringen av den nye organisasjonen frem til første generalforsamling i 2025.

Organisasjonskart og politisk plattform

Det blir også interimsstyrets oppgave å legge frem forslag til organisasjonskart og politisk plattform for det nye profesjonsforbundet.

Et grunnlag er imidlertid lagt i sluttrapporten fra den felles styringsgruppen som på vegne av Presteforeningen, Diakonforbundet og KUFO har utredet ny felles organisasjon.

Pressemelding

Se også pressemelding med kommentarer fra nyvalgt leder, Eva Klokkerud.

Kategorier

Aktuelt