Arbeidstidsavtalene revideres

Arbeidstidsavtalene for menighetsprester og lederavtalene for proster og andre prester i ledende stilling er revidert. En viktigt del av disse revisjonene er opprydning i avtaleverket. Det innebærer at arbeidstidsavtalen som er forhandlet med KA er blitt noe kortere enn den har vært, men det er viktig å merke seg at det likevel ikke er gjort materielle endringer. De paragrafene som er slettet i arbeidstidsavtalen inneholdt bestemmelser som gjenfinnes andre steder i lov- og avtaleverk.

Videre har avtalene som er inngått på virksomhetsnivå (mellom Kirkerådet og de tillitsvalgte) tatt opp i seg det meste av det som er omfattet av arbeidstidsavtalen og lederavtalen.

Dette er forhandlet med KA 4.april 2019
Dette er forhandlet med Kirkerådet 22.mai 2019

I det daglige vil det være disse to avtalene man forholder seg til.

Legg særlig merke til i arbeidstidsavtalene

 • Særavtale om arbeidstid, gjennomsnittsberegning og avspasering for prester i Den norske kirke (rettssubjektet) inneholder det meste av det som inngår i Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen), i tillegg utdyper den dette med bestemmelser om gjennomsnittsberegning og avspasering.
 • Antall plusstmer som kan overføres til ny avregningsperiode er økt fra 45 til 50 timer.
 • Ved 50 plusstimer (ikke 30 som tidligere) har prest og prost gjensidig ansvar for snarest mulig å avtale hvordan plusstid kan avspaseres. Hensikten med denne bestemmelsene er å unngå at arbeidstakeren mister plusstimer ved avregningen.
 • Vi minner om muligheten for å legge «normalukeplan» til grunn for tilleggslønn (§ 3). Her kan presten og prosten bli enige om en ukeplan (eller flere) som reflekterer den gjennomsnittlige arbeidsbelastningen til presten, inkludert arbeid på kveld, natt, lørdag og søndag. Fordelen med en slik normalukeplan er at den henger godt sammen med logikken om forhåndsberegnet tilleggslønn, den gir dessuten mindre byråkrati og mindre detaljstyring. En slik plan gir arbeidstakeren mer frihet, men også mer ansvar for å holde seg innenfor planens rammer.
 • Paragrafene i arbeidstidsavtalen som omhandlet ubundet arbeidstid og leirarbeid er flyttet til Særavtale om kirkelige stillinger. (Tidligere §§ 6 og 10)
 • Paragrafen om fritid er strøket fordi bestemmelsene gjenfinnes i arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen for Den norske kirke. (Tidligere § 4)
 • Strykninger i paragrafene som omhandlet arbeidstid og godtgjøring for overtid inneholdt bestemmelser som gjenfinnes i arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen for Den norske kirke. (Tidligere §§ 3 og 9, nåværende §§ 3 og 7)
 • Paragrafen om enkelttjenester er strøket fordi denne bare viste til Særavtale om godtgjøring for enkelttjenester. (Tidligere § 11)

Legg særlig merke til i lederavtalene

 • Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid inneholder det meste av det som inngår i Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen), i tillegg utdyper den dette med bestemmelser om avspasering.
 • Avtalen presiserer at der er arbeid på fridager det skal føres oversikt over, ikke alt arbeid (timeregistrering) som noen har trodd.
 • Den tidligere begrensningen «inntil to ganger årlig kan inntil fem av disse dagene tas i sammenheng», er tatt ut av avtalen.
 • Det kan overføres 7 fridager til ny avregningsperiode, mot tidligere 6 dager.
 • Endringene i lederavtalen er av språklig karakter og innebærer ingen øvrige materielle endringer.

Protokoller og vedlegg fra forhandlingene kan leses i dokumentene nedenfor. De elektroniske utgavene av avtalene på prest.no er oppdatert til gjeldende avtaletekst.

Dokumenter

Arbeidstidsavtalen KAs tilbud med de endringer som ble avtalt.
Lederavtalen KAs tilbud med de endringer som ble avtalt.