Forsiden < Vikaravtalen (lønn for enkelttjenester)

Vikaravtalen (lønn for enkelttjenester)

Foto: Kristianne Marøy

Vikaravtalen regulerer honorarsatsene når prester eller andre utfører tjenester utenfor egen stilling eller tjenestedistrikt. Satsene gjelder også pensjonister.
Avtalen er inngått mellom Kirkerådet, Presteforeningen og andre fagforeninger i Den norske kirke, og er oppdatert med regulerte satser pr 01.08.2019

Særavtale om godtgjøring for enkelttjenester (vikaravtalen)

§ 1 Anvendelsesområde

Særavtalen gjelder for prester eller andre som utfører enkelttjenester utenom egen stilling eller tjenestedistrikt.

§ 2 Godtgjørelse for enkelttjenester

Følgende honorarsatser gjelder pr 01.08.2019 for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke som utfører vikaroppdrag etter denne avtale:

Gudstjeneste ved prest  kr. 3 350,-
Gudstjeneste ved andre  kr. 2 680,-
Begravelse ved prest eller diakon  kr. 2 630,-
Begravelse ved andre   kr. 2 370,-
Vigsel  kr. 2 480,-

Satsene gjelder også pensjonister.
Lør/søndagstillegg er inkludert i satsene over. Ved vikartjeneste på høytidsdager skal det utbetales høytidstillegg på kr 1200.
Andre nødvendige enkeltoppdrag, så som dødsbudskap, soknebud, sørgeandakt m.v. godtgjøres etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle i lys av de enkelte satsene. Arbeidsgiver fastsetter godtgjøringen i det enkelte tilfelle.

§ 3 Regulering

Satsene reguleres 01.08 hvert år med samme prosentsats som rammen for lønnsoppgjøret.

§ 4 Varighet – oppsigelse – forlengelse

Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.08.2019.
Hver av partene kan si opp avtalen med tre måneders frist.