Forsiden < Vikaravtalen (lønn for enkelttjenester)

Vikaravtalen (lønn for enkelttjenester)

Foto: Kristianne Marøy

Vikaravtalen regulerer honorarsatsene når prester eller andre utfører tjenester utenfor egen stilling eller tjenestedistrikt. Satsene gjelder også pensjonister.
Avtalen er inngått 1.11.17 mellom Kirkerådet, Presteforeningen og andre fagforeninger i Den norske kirke.

Særavtale om godtgjøring for enkelttjenester (vikaravtalen) fra 1.1.2018

§ 1 Anvendelsesområde

Særavtalen gjelder for prester eller andre som utfører enkelttjenester utenom egen stilling eller tjenestedistrikt.

§ 2 Godtgjørelse for enkelttjenester

Følgende honorarsatser gjelder pr 01.08.2018 for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke som utfører vikaroppdrag etter denne avtale:

Gudstjeneste ved prest  kr. 3 250,-
Gudstjeneste ved andre  kr. 2 600,-
Begravelse ved prest eller diakon  kr. 2 550,-
Begravelse ved andre   kr. 2 300,-
Vigsel  kr. 2 400,-

Satsene gjelder også pensjonister.
Lør/søndagstillegg er inkludert i satsene over. Ved vikartjeneste på høytidsdager skal det utbetales høytidstillegg på kr 1200.
Andre nødvendige enkeltoppdrag, så som dødsbudskap, soknebud, sørgeandakt m.v. godtgjøres etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle i lys av de enkelte satsene. Arbeidsgiver fastsetter godtgjøringen i det enkelte tilfelle.

§ 3 Regulering

Satsene reguleres 01.08 hvert år med samme prosentsats som rammen for lønnsoppgjøret.

§ 4 Varighet – oppsigelse – forlengelse

Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2018.
Hver av partene kan si opp avtalen med tre måneders frist.