Forsiden < Særavtale om gjennomsnittsberegnet arbeidstid og avspasering (for prester i rettssubjektet Den norske kirke)

Særavtale om gjennomsnittsberegnet arbeidstid og avspasering (for prester i rettssubjektet Den norske kirke)

Foto: Kristianne Marøy

Som bestemt i arbeidstidsavtalen § 7 er det inngått en lokal særavtale mellom Kirkerådet og arbeidstakerorganisasjonene om gjennomsnittsberegnet arbeidstid og avspasering for de prestene som er omfattet av arbeidstidsavtalen. Avtalen gjelder fra 15.10.2017 og følger i hovedtrekk de bestemmelsene som gjaldt i den forrige arbeidstidsavtalen.

Nye elementer i avtalen er:

Mulighet for å legge «normalukeplan» til grunn for tilleggslønn (§ 3). Her kan arbeidstaker og arbeidsgiver bli enige om en ukeplan som tilsvarer den gjennomsnittlige arbeidsbelastningen i forhold til arbeids på særskilte tidspunkter og den totale arbeidsbelastningen i perioden. Normalukeplan kan brukes for hele eller deler av arbeidsplanperioden. Fordelen med en slik normalukeplan er mindre byråkrati og mindre detaljstyring. En slik plan gir arbeidstakeren mer frihet, men også mer ansvar for å holde seg innenfor planens rammer.

Tydeligere gjensidig ansvar mellom arbeidsgiver og arbeidstaker med hensyn til plusstimer og avspasering (§ 4). Ved 30 plusstimer har arbeidsgiver og arbeidstaker gjensidig ansvar for snarest mulig å avtale hvordan plusstid kan avspaseres, og gjensidig ansvar for at avtalen følges opp og gjennomføres. Dessuten videreføres punktet om at arbeidsgiver skal kontakte arbeidstaker i god tid før avregningsåret er omme (1.februar) for å avtale hvordan plusstimer som ikke kan overføres kan avspaseres (dvs plusstimer ut over 45 timer). Hensikten med disse bestemmelsene er å unngå at arbeidstakeren mister plusstimer ved avregningen.

Særavtale om gjennomsnittsberegnet arbeidstid og avspasering for prester

§ 1 Forankring, varighet og virkeområde

Denne avtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalens del A og AML. § 10-5. Avtalen gjelder for alle arbeidstakere som er omfattet av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke. Unntak kan bare gjøres for arbeidstakere som av helsemessige, sosiale eller tjenstlige grunner ikke kan komme inn under ordningen. Etter forutgående drøftelser med tillitsvalgte fastsetter arbeidsgiver hvilke arbeidstakere som av slike grunner må unntas.

Avtalen gjøres gjeldende fra 15.10.2017. Hver av partene kan si opp avtalen med tre måneders frist.

§ 2 Ukentlig arbeidstid og gjennomsnittsberegning

Arbeidstaker skal føre oversikt over medgått arbeidstid. Det henvises til særavtalen om arbeidstid og fritid for definisjoner av arbeidstid.

Ved gjennomsnittsberegning ordnes arbeidstiden slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 12,5 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelig arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i løpet av noen enkelt uke.

Partene ønsker å minne om Tjenesteordning for menighetsprester § 16 første ledd: Prest som i sin prestegjerning ser seg tvunget til jevnlig å gjøre tjeneste utover en normalarbeidstid, skal henvende seg til nærmeste overordnede som skal bistå presten med å finne fram til adekvat prioritering av arbeidsoppgavene eller andre rådgjerder som kan lette arbeidssituasjonen, og – dersom det finnes nødvendig – eventuelt ta opp spørsmålet om endring av arbeidsfordeling eller instruks.

§ 3 Normalukeplan

Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige kan det for den enkelte prest utarbeides en normalukeplan som legges til grunn for tilleggslønn. Denne kan gjelde for hele eller deler av arbeidsplanperioden. Normalukeplan skal gjenspeile den gjennomsnittlige arbeidsbelastningen både i forhold til arbeid på særskilte tidspunkter og den totale arbeidsbelastningen gjennom perioden.

§ 4 Avspasering

Plusstid kan avspaseres time for time. Avspasering av hele og halve dager skal forhåndsgodkjennes av arbeidsgiver. Det kan avvikles 24 hele dager i løpet av avregningsåret.

Dersom plusstiden overstiger 30 timer har arbeidstaker og arbeidsgiver gjensidig ansvar for snarest mulig å avtale hvordan plusstid kan avspaseres. Arbeidstaker og arbeidsgiver har gjensidig ansvar for at slik avtale følges opp og gjennomføres.

I rimelig tid før avregningsperiodens utløp, skal arbeidsgiver kontakte arbeidstaker for å planlegge hvordan opparbeidede plusstimer, som ikke kan overføres, skal kunne avspaseres før avregningsperiodens utløp.

§ 5 Avregningsperiode

Avregningsperioden er ett år og avregning skjer pr 01.02 hvert år.

Det tillates overført 45 plusstimer eller 10 minustimer til neste avregningsperiode. Tid utover 10 minustimer medfører trekk i lønn. Plusstimer utover 45 blir strøket uten kompensasjon.

§ 6 Overtid

Overtid skal være pålagt og kontrollerbar.