Forsiden < Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid

Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid

Avtaler om fridager (lederavtalen) og avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid er reforhandlet våren 2019.

De fleste momentene for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid er nå samlet i Særavtalen om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid som du finner lenger ned på denne siden. Avtalen gjelder fra 1.7.2019.
Bestemmelser om leir finnes i Særavtale for kirkelige stillinger.

Partene jobber med en felles veiledning som vil bli gjort tilgjengelig så snart som mulig. Inntil videre kan veiledning til tidligere arbeidstidsavtale- og lederavatale benyttes så langt det går.

Endringer i avtalene i forhold til tidligere avtaler:

  • Avtalen presiserer nå (§ 3) at det er arbeid på fridager det skal føres oversikt over. Ikke alt arbeid (timeregistrering) som noen tidligere har trodd.
  • Det kan overføres 7 fridager til ny avregningsperiode, mot tidligere 6 dager.
  • Øvrige endringer består av momenter hentet fra Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester (lederavtalen) som er inngått på KA-nivå. Disse endringene innebærer ingen materielle endringer.

Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid

§ 1 Forankring, varighet og virkeområde

Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A. Avtalen skal legge til rette for at proster, sokneprester og spesialprester som ikke har en timeregulert arbeidstid, skal sikres forutsigbar fritid, samtidig som virksomhetens behov og tjenestens egenart skal ivaretas.

Denne avtalen omfatter proster, sokneprester og spesialprester som har ledende eller særlig uavhengig stilling i Den norske kirke (rettssubjektet), jf. Arbeidsmiljøloven § 10-12 første og andre ledd. Arbeidsgiver fastsetter etter drøftinger med de tillitsvalgte om en konkret stilling som sokneprest eller spesialprest faller inn under denne avtalen jf. også «Særavtalen om arbeidstid, gjennomsnittsberegning og avspasering for prester i Den norske kirke (rettssubjektet) § 1.

Avtalen gjøres gjeldende fra 01.07.2019 til 31.12.2020.

Hvis særavtalen ikke er skriftlig sagt opp av noen av partene innen en måned før utløpstid, anses avtalen fornyet for 1 – ett – år om gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist.

§ 2 Fridager

Arbeidstaker skal som hovedregel gis to fridager i uken. Minst én gang hver måned skal den ukentlige arbeidsfrie perioden legges til søndag og forutgående lørdag.

Tjeneste som utføres på helge- og høytidsdager (1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. påskedag, 2. påskedag, 1. pinsedag, 2. pinsedag, 1. mai, 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, 1. juledag og 2. juledag), kompenseres med fridager.

§ 3 Avspasering

Arbeidstaker skal føre oversikt over arbeid på fridager nevnt i § 2. Arbeidsgiver skal legge til rette for at opparbeide fridager skal kunne avspaseres.

Avspasering av fridager kan skje når tjenesten tillater det og det foreligger samtykke fra prost/biskop.

Det kan avspaseres inntil 24 hele dager i løpet av avregningsåret.

Det tillates overført syv fridager til neste avregningsperiode. Fridager utover dette blir strøket uten kompensasjon.

Avregningsåret for avspasering av oppsparte fridager regnes fra 1. februar til 31. januar.

§ 4 Planlegging

I rimelig tid før avregningsperiodens utløp skal arbeidsgiver og arbeidstaker planlegge hvordan fridager som ikke kan overføres skal kunne avspaseres før avregningsperioden utløper.

§ 5 Overtid

Arbeidstaker har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring.

Dersom arbeidstaker blir pålagt oppgaver i tjenestedistriktet av prost/biskop som medfører at arbeidstakers samlede tjeneste får et vesentlig omfang ut over normalarbeidstiden, skal det kompenseres for dette etter bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende hovedtariffavtale. I forståelse med den enkelte arbeidstaker kan det i stedet for, eller i kombinasjon med, godtgjøring tilstås uttak av ekstra fritid.

§ 6 Leirarbeid

Eventuell godtgjøring for leirarbeid vurderes etter § 5 andre ledd.

Arbeidstakers arbeid på leir og lignende som medfører overnatting, forutsetter en særskilt arbeidsplan for deltakelsen. Det skal sørges for at den særskilte arbeidsplanen samordnes med planene for andre kirkelig tilsattes leiropphold.

§ 7 Overflytting av arbeidstaker mellom ulike arbeidstidsavtaler

En arbeidstaker skal flyttes fra «Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid» til «Særavtale om arbeidstid, gjennomsnittsberegning og avspasering for prester i Den norske kirke (rettssubjektet)», dersom plassering i denne avtalen ikke lenger har saklig grunn i stillingens oppgaver og ansvar, jf. aml. § 10-12 første og andre ledd. Før slik endring skal arbeidsgiver drøfte overføringen med den berørte arbeidstakerorganisasjon.

En arbeidstaker kan flyttes fra «Særavtale om arbeidstid, gjennomsnittsberegning og avspasering i Den norske kirke (rettssubjektet)» til denne avtalene dersom det har saklig grunn i stillingens oppgaver og ansvar, jf. aml. § 10-12 første og andre ledd. Før slik endring skal arbeidsgiver drøfte overføringen med den berørte arbeidstakerorganisasjon, og forhandle eventuell endret lønnsplassering iht. HTA kap. 4 pkt. 4.2 Særskilte forhandlinger.

 

Dokumenter

Særavtalen som PDF