Forsiden < Særavtale om avspasering for arbeidstakere som omfattes av lederavtalen

Særavtale om avspasering for arbeidstakere som omfattes av lederavtalen

Som bestemt i lederavtalen § 3 er det inngått en lokal særavtale mellom Kirkerådet og arbeidstakerorganisasjonene om avspasering for de som er omfattet av lederavtalen.

Særavtale om avspasering for arbeidstakere som omfattes av Lederavtalen

§ 1 Virkeområde
Denne avtale er inngått med hjemmel i Lederavtalen § 3 tredje ledd tredje punktum.
Avtalen gjelder for de som er omfattet av lederavtalen.

§ 2 Vilkår for avspasering
Avspasering av fridager kan skje når tjenesten tillater det og det foreligger samtykke fra arbeidsgiver.
Inntil to ganger årlig kan inntil fem av disse dagene tas i sammenheng.

§ 3  Ytre rammer for avspasering
Det kan avspaseres inntil 24 dager i løpet av avregningsåret. Det kan avspaseres hele eller halve dager.

§ 4 Overføring av fridager
Det tillates overført seks fridager til neste avregningsperiode. Fridager utover dette blir strøket uten kompensasjon.

§ 5 Planlegging
I rimelig tid før avregningsperiodens utløp skal arbeidsgiver og arbeidstaker planlegge hvordan fridager som ikke kan overføres skal kunne avspaseres før avregningsperioden utløper.

§ 6 Avregningsperioden for avspasering
Avregningsåret for avspasering av oppsparte fridager regnes fra 1. februar til 31. januar.

§ 7 Ikrafttredelse og varighet
Denne avtale gjelder fra 01.11.2017. Hver av partene kan si opp avtalen med tre måneders frist.