Foto: Kristianne Marøy

Praktisk om sommervikariat og stiftspraksis

Her har vi samlet noen spørsmål og svar om arbeidsforholdet som sommervikar, det meste av innholdet bygger på en veiledning Kirkerådet har utviklet for bispedømmekontorene.

Vi har også en praktisk guide for deg som skal være sommervikar med ressurser til gravferd, gudstjeneste og annet. Les den her.

Som medlem i Presteforeningen er du alltid velkommen til å ta kontakt med tillitsvalgte i bispedømmene eller sekretariatet dersom du har spørsmål eller trenger hjelp.

Muligheter for begge parter

Stiftspraksis og vikariater er gode muligheter for studenter til å prøve seg på prestetjeneste og bli kjent med en mulig fremtidig arbeidsgiver. Med den rekrutteringsutfordringen Den norske kirke står overfor er det ikke lenger bare arbeidssøker som skal vise seg fram for arbeidsgiver, men også arbeidsgiver som bør vise fremtidige arbeidssøkere hva de kan tilby. Måten studenten blir tatt imot i bispedømmet kan være avgjørende for om vedkommende søker jobb nettopp der i neste runde.

I studietiden bør prestestudenter oppleve at kirken har tilfredsstillende lønns- og arbeidsvilkår å tilby når de er i stiftspraksis og tar på seg sommervikariater. Det er positivt at teologiske studenter bruker sin sommerferie til å få erfaring med den prestetjenesten som venter dem. Vi tror at kirken har stor nytte av deres tjeneste.

Sommervikariatene lyses normalt ikke ut, og det varierer litt fra år til år hvilke bispedømmer som gjør seg bruk av sommervikarer. Du tar direkte kontakt med bispedømmekontorene som veileder deg på når og hvordan vikariater kan søkes.

Du finner kontaktinfo til bispedømmene på kirken.no. Eller du kan benytte direkteadressene kirken.no/nnbispedømme (f.eks. kirken.no/nord-haalogaland). Du kan enten ringe sentralbordet i det aktuelle bispedømmet og opplyse at du vil forhøre deg om muligheten for sommervikariat. Det vil da vanligvis være personalavdelingen du får snakke med. Eller du kan sende epost til bispedømmets postmottak, så blir den videresendt til rette vedkommende.

Det kan også være at bispedømmene henvender seg til studenter gjennom studiestedenes informasjonskanaler.

Fordi vikariatene normalt ikke lyses ut kan det være lurt å ta kontakt med bispedømmekontorene tidlig i vårsemesteret eller sent høsten før, for å høre om de trenger vikarer.

Du kan gjerne ta kontakt med mer enn ett bispedømme.

Det vil alltid være lurt å forhøre seg med bispedømmet/ne du er interessert i å søke vikariat hos før du sender skriftlig søknad. Ikke alle bispedømmer tilbyr sommervikariat, og det kan variere fra år til år hvilke som trenger vikarer.

Du vil ofte bli bedt om å sende en skriftlig søknad og CV. Du bør se de to dokumentene i sammenheng, slik at søknaden utfyller informasjonen i CVen, ikke bare gjentar det som står i CVen. Søknadsteksten bør for det første si noe om din motivasjon for å søke sommervikariat, og hvorfor akkurat i dette bispedømmet. Videre kan du f.eks. si noe om hvilke erfaringer du har gjort deg i de jobbene/vervene du har/har hatt, og hvilke personlige egenskaper du har som vil gjøre deg til en god prestevikar – og senere prest.

I tillegg bør du legge med en CV, den brukes til å beregne din lønnsansiennitet. All yrkeserfaring (også ikke-kirkelig) av mer enn 3 mnd sammenhengende varihet teller med i ansiennitetsberegningen.
I CVen er det greit å ta med:

  • hvor langt du er kommet i studiet og hvilket utdanningssted du er tilknyttet
  • evt. annen tidligere utdanning
  • tidligere arbeidserfaring (av alle typer også ikke-kirkelig)
  • verv og annet frivillig arbeid du er i/har vært med på
  • VTP-tilknytning og hvilke samlinger du har vært på

Referanser kan også være lurt å ha med. Det bør være noen som har sett deg i arbeid eller som kjenner deg fra studiestedet (lærer/studentprest el.l.). Du bør velge personer du stoler på at kan gi deg en god referanse, og disse må du ha kontaktet på forhånd.

Som vikar har du normalt rett på lønn, tilleggslønn og reisegodtgjøring etter de samme avtalene og bestemmelsene som gjelder for fast ansatte.

Bispedømmekontoret vil også kunne bistå med å skaffe bolig og eventuelt leiebil.

Les mer om ulike rettigheter og ordninger i egne spørsmål om hvert tema.

Stiftspraksis
Studenten innplasseres i stillingskode 1420 Kandidat i stiftspraksis og skal lønnes ut fra en årslønn på kr 439 000 (satsen endres etter hvert tariffoppgjør). Dette følger av hovedtariffavtalen og bestemmelser fastsatt av kirkerådet i brev til bispedømmekontorene av 7.11.18.

For de 5 ukene i praksis vil denne årslønnen tilsvare omtrent 43 000 kr.

Sommervikariat og andre vikariater
Det finnes en egen stillingskode for prestevikarer  (0950 Prestevikar), som skal brukes for de som er tilsatt midlertidig, men ikke er ordinerte. Denne stillingskoden har flere ulike ansiennitetsstiger. Presteforeningen anbefaler at man benytter alternativ nr 7 og 8, men det vil være opp til arbeidsgiver.

Alle vikarer har rett til ansiennitetsberegning etter hovedtariffavtalens § 12: All yrkespraksis av mer enn 3 måneders sammenhengende varighet, militærtjeneste og siviltjeneste, omsorgsarbeid med inntil 3 år kan telle med. Det er derfor viktig at du dokumenterer det du har av ansiennitet fra andre jobber, også jobber utenfor kirken.

Det har vært vanlig å skille mellom vikarer som har mindre enn 4 års teologisk utdanning, og de som har mer enn 4 år.
Vikarer som har mer enn 4 års teologisk utdanning skal ha en lønn som minimum tilsvarer kr 415 200 pr år (HTA § 12), også hvis ansienniteten skulle tilsi lavere innplassering.

415 200 kr i året tilsvarer 34 600 kr i måneden.

Lønn utbetales den 12. hver måned.

I tillegg til signert arbeidsavtale trenger arbeidsgiver personnummer og folkeregistrert bostedsadresse, bankkonto, telefonnummer og privat e-post for å registrere deg inn i systemene sine.

Hvis all informasjon er på plass før den 25. eller den siste hverdagen før den 25., kan vikaren regne med å få lønn utbetalt den 12. i neste måned.

Lønnslippen blir sendt til privat e-post. Det samme vil sammenstillingsoppgaven som sendes ut hvert år i januar.

Reiseregninger utbetales samtidig som lønn.

 

Stiftspraksis

Bispedømmet dekker deltakerens utgifter til reise til og fra praksisstedet, samt utgifter til tjenestereiser i løpet av perioden, inklusive reiser i forbindelse med veiledning. Dekning skjer etter rimeligste hensiktsmessige reisemåte.

Sommervikariat

Arbeidsgiver kan velge å dekke utgiftene helt eller delvis. Reisemåte må avtales i god tid. Dette er et av punktene som bør avklares i arbeidsavtalen/arbeidskontrakten.

Hvis vikaren ikke har pendlerstatus, er dette en skattepliktig ytelse.

Ved korte vikariater vil man normalt ikke ha pendlerstatus. Sjekk gjerne Skattetatens pendlerveileder her.

Stiftspraksis

Bispedømmet dekker deltakerens utgifter til reise til og fra praksisstedet, samt utgifter til tjenestereiser i løpet av perioden, inklusive reiser i forbindelse med veiledning. Dekning skjer etter rimeligste hensiktsmessige reisemåte.

Sommervikariat

Hvis tjenesten krever at man disponerer bil og du ikke disponerer bil må dette løses av bispedømmet i samråd med deg. Løsningen kan være bruk av taxi og/eller leiebil.

Ved bruk av leiebil er det viktig å være obs på skattereglene:

  • Dersom arbeidsgiver leier bilen kan den kun brukes til tjenestekjøring, ellers kan du måtte betale fordelsskatt. Bispedømmet kan svare på dette.
  • Dersom du selv leier bilen kan du ta kostnaden selv og levere reiseregning på kjørte kilometer i tjeneste på lik linje med bruk av egen bil.
  • Det kan avtales at arbeidsgiver gir deg økonomisk støtte for å dekke kostnader til drivstoff og hele eller deler av leiekostnaden. Dette vil være  en skattepliktig utgiftsgodtgjørelse.

Hvilken løsning som er den mest hensiktsmessige må vurderes i det enkelte tilfelle. Ta kontakt med PFs sekretariat hvis du trenger hjelp til å vurdere ulike alternativer eller forhandle med bispedømmet.

Presteforeningens medlemmer har gjennom Unio tilgang til rabatt på leiebil hos Avis.Bekreftelse på at du er medlem i et Unio-forbund får du ved å sende en epost til PFs sekretariat.

I vikariat skal du vanligvis være så lenge at du trenger å leie bil på månedsbasis (30 dager eller mer). Da tilbyr Avis en allerede rabattert fastpris. Vi anbefaler at du sender en epost til Avis Månedsleie og oppgir at du er Unio-medlem for å se om du får ytterligere rabatt.

Stiftspraksis

Bispedømmet dekker deltakerens utgifter til reise til og fra praksisstedet, samt utgifter til tjenestereiser i løpet av perioden, inklusive reiser i forbindelse med veiledning. Dekning skjer etter rimeligste hensiktsmessige reisemåte.

Sommervikariat

Bruker du egen bil i tjenesten gjelder satsene i gjeldende avtaleverk for tjenestekjøring. Per 2020 er satsen 4,03 kr/km. Av disse må det skattes for 0,53 kr/km.

Stiftspraksis

Utgifter til reise skal dekkes av arbeidsgiver, inkludert reiser i forbindelse med veiledning. Dekning skjer etter rimeligste hensiktsmessige måte.

Sommervikariat

Vikarer får samme kjøregodtgjørelse som andre ansatte. Den norske kirke følger statens satser, per 2019 er dette 4,03 kr/km.

Les mer om reise og kjøregodtgjørelse her.

 

Stiftspraksis

Å skaffe og finansiere bosted er bispedømmenes ansvar.

Sommervikariat

Arbeidsgiver vil søke å bistå studenter og andre sommervikarer med å finne en egnet rimelig bolig.

Boligen bør ha eget bad og kjøkken (mulighet til å lage og oppbevare mat). Størrelse på boligen vil variere etter hva som er tilgjengelig på det enkelte sted.

Hvis bispedømmet betaler for boligen må du betale fordelsskatt for dette, hvis du ikke har pendlerstatus. Ved korte vikariater vil du normalt ikke ha pendlerstatus, men det kan være greit å undersøke dette nærmere.

Du kan også forhøre deg om muligheten til å få et boligtilskudd fra arbeidsgiver hvis du leier boligen selv. Det vil være opp til det enkelte bispedømme å gi dette, og det vil da være en skattepliktig ytelse. Det må altså gjøres en avveining i det enkelte tilfelle av hvilken skattebyrde som blir størst. Skatt på kronesum fra arbeidsgiver eller skatt på fordelen av rimelig/gratis bolig.

Boligen bør ha eget bad og kjøkken (mulighet til å lage og oppbevare mat). Størrelse på boligen vil variere etter hva som er tilgjengelig på det enkelte sted.

Sjekk gjerne veiviseren på skatteetatens sider for å se om kravene til pendlerstatus oppfylles.

Stiftspraksis

Å skaffe og finansiere bosted er bispedømmenes ansvar.

Sommervikariat

Arbeidsgiver kan velge å betale hele eller deler av husleien, men du må normalt betale fordelsskatt for en slik ordning. Unntaket er om du har pendlerstatus. Ved korte vikariater vil du normalt ikke ha pendlerstatus, men det kan være greit å undersøke dette nærmere.

Du kan også forhøre deg om muligheten til å få et boligtilskudd fra arbeidsgiver hvis du leier boligen selv. Det vil være opp til det enkelte bispedømme å gi dette, og det vil da være en skattepliktig ytelse. Det må altså gjøres en avveining i det enkelte tilfelle av hvilken skattebyrde som blir størst. Skatt på kronesum fra arbeidsgiver eller skatt på fordelen av rimelig/gratis bolig.

Boligen bør ha eget bad og kjøkken (mulighet til å lage og oppbevare mat). Størrelse på boligen vil variere etter hva som er tilgjengelig på det enkelte sted.

Sjekk gjerne veiviseren på skatteetatens sider for å se om kravene til pendlerstatus oppfylles.

Studenten/vikaren vil få en utgiftsgodtgjørelse (skattepliktig) som kompensasjon for bruk av egen telefon i tjenesten. Satsene er kr 400 og kr 600 pr måned. Den høyeste satsen brukes når det ikke er internettilgang i boligen.

Presteforeningen oppfordrer arbeidsgiver til å sørge for at det er internettilgang i boligen, men det er ingen garanti.

Dersom det ikke er internettilgang i boligen vil telefongodtgjørelsen være kr 600 pr/mnd (mot kr 400 normalt).

Stiftspraksis

Studenter i praksis får normalt ikke ekstra tilleggslønn for arbeid på kveld og helg. Denne vurderes som innbakt i den fastlønnen studenten får for stiftspraksis.

Sommervikariat

Som vikar får du tillegg for arbeid på kveld, natt, lørdag/søndag, helg og høytid etter de satsene som gjelder alle arbeidstakere. Tilleggene utbetales i etterkant på grunnlag av innsendte lister.

Både kandidater i stiftspraksis og vikarer skal ha en arbeidsplan. Denne skal tydeliggjøre når studenten/vikaren har fri. Det må tas hensyn til at studenter sannsynligvis har behov for mer tid til forberedelser enn en prest som har jobbet i flere år.

Presteforeningen mener at arbeidsplanen for studenten/vikaren bør foreligge i god tid før praksis eller vikariat begynner, og at den enkelte i størst mulig grad bør få være med på å utforme sin egen plan. Ta derfor gjerne kontakt med prosten hvis det er konkrete dager du har behov for eller ønsker fri. Det vil være opp til prosten å vurdere om dette kan bli tatt hensyn til.

Bispedømmekontoret er ansvarlig for å utarbeide arbeidsavtale. Arbeidsavtalen bør utarbeids og signeres av begge parter så snart som mulig etter at vikariat er fastsatt.

Arbeidsavtalen skal gå fra dato til dato og angi årslønn (månedslønn vil være omtrent 1/12 av årslønn).

Arbeidsavtalen regulerer tjenestedistrikt(er) og tjenestested(er).

I følgebrev til arbeidsavtale skal det fremgå
• Eventuell dekning av reise til og fra tjenestested.
• Reise/bil i tjenesten.
• Kompensasjon for bruk av egen telefon.
• Eventuell bistand til å finne egnet bolig og eventuelt boligtilskudd.

Hvis noen av de ovenstående punktene er uklare eller ikke like gode som det du trodde bør du etterspørre hvorfor og eventuelt komme med motkrav. Presteforeningens tillitsvalgte i bispedømmet eller sekretariat kan hjelpe deg med dette.

Beredskapsavtalen gjelder ordinerte prester. Studenter er derfor ikke omfattet av denne avtalen, og kan ikke ha beredskapsvakt.

Studenter kan gå med dødsbud når det foregår i kontortiden mellom kl. 9.00 og 15.00 og studenten er under veiledning.

Dersom du likevel blir satt opp til å ha beredskap oppfordrer vi deg til å vise til at det står i Kirkerådets veiledning om sommervikariater at studenter ikke skal delta i ordningen. Du kan også gjerne ta kontakt med Presteforeningens sekretariat for bistand.

Kirkerådet har bedt bispedømmene om å sørge for bakvaktsordninger for sommervikarer. Dersom du ikke vet hvem bakvakten er eller denne ikke lar seg kontakte bør du si fra til prosten. Dersom prosten ikke er tilgjengelig – ta kontakt med bispedømmekontoret eller en prestekollega i prostiet.

Du er også alltid velkommen til å ta kontakt med Presteforeningens sekretariat, så hjelper vi deg så godt vi kan.

Dette skriver Kirkerådet om bakvakt for sommervikarer

Å ansette en student i et sommervikariat setter arbeidsgiver i et særlig ansvarsforhold med tanke på tydelig kommunikasjon, gode overordnede og bakvaktsløsninger. Studenten må vite hvor vedkommende kan henvende seg dersom uforutsette og vanskelige situasjoner skulle oppstå.

Bakvakten må være klar over hvilke oppgaver vedkommende har dersom studenten har behov for bistand. Bakvakten bør fortrinnsvis være prester med ABV, PKU og/eller bred erfaring fra veiledning av studenter. Hvis bakvaktordningen ikke skulle vise seg å fungere eller hvis bakvakten ikke er mulig å få tak i ved dramatiske hendelser, bør studenten ta kontakt med prosten.

Studenter skal ikke ha eneansvar for gravferd og oppfølging ved barnedødsfall, selvmord eller voldelig død, med mindre vedkommende er spesielt kvalifisert*. Det er også viktig å huske på at studenter normalt trenger mer tid både i for- og etterkant av arbeidsoppgaver for å forberede seg og bearbeide opplevelsene.

*Spesielt kvalifisert må her forstås som annen utdanning eller yrkeserfaring som gjør en vikar særlig egnet. Det vil være opp til bispedømmet å vurdere hvem som kan anses som spesielt kvalifisert.

Kirkerådet skriver i sin veiledning til bispedømmene at: studenter skal ikke ha eneansvar for gravferd og oppfølging ved barnedødsfall, selvmord eller voldelig død, med mindre vedkommende er spesielt kvalifisert*. Det er også viktig å huske på at studenter normalt trenger mer tid både i for- og etterkant av arbeidsoppgaver for å forberede seg og bearbeide opplevelsene.

*Spesielt kvalifisert må her forstås som annen utdanning eller yrkeserfaring som gjør en vikar særlig egnet. Det vil være opp til bispedømmet å vurdere hvem som kan anses som spesielt kvalifisert.

Hva skal du gjøre hvis du likevel har fått en begravelse som faller inn under det Kirkerådet her omtaler, eller som du selv opplever som krevende?

Presteforeningen oppfordrer deg til å ta kontakt med prosten/fungerende prost eller bakvakten din når du får slike begravelser. Da kan du sammen med prost/bakvakt vurdere om du skal gjennomføre gravferden alene eller sammen med bakvakt/annen kollega, eller om en kollega skal ta over hele gravferden. Dette gjelder også dersom du allerede har gjennomført sorgsamtalen. Det viktige er at du får noen å rådføre deg med.

Dersom verken prost eller bakvakt er tilgjengelig bør du ta kontakt med en annen kollega.

Du er også alltid velkommen til å ta kontakt med Presteforeningens sekretariat, så hjelper vi deg så godt vi kan.

Prøv først bakvakten din eller prosten.

Deretter bispedømmekontoret.

Deretter PFs tillitsvalgte i bispedømmet eller PFs sentrale sekretariat.

Du bør undersøke om det finnes alba lokalt som du kan låne. Det kan være at menigheten/fellesrådet har ekstra alba hengende i kirke/kapell. De færreste menigheter/fellesråd har div. albaer i ulike størrelser, så husk å spørre om dette!

Eller anbefaler vi at du forhører deg blant prestene der du skal ha vikariat eller i prestforum på Facebook (f.eks. gruppen Prester i Den norske kirke).

Dersom du nærmer deg slutten av studiet er det kanskje også aktuelt å kjøpe egen alba. Når du får jobb vil du kunne få dette utlegget refundert (opp til en viss sum) mot dokumentasjon, så ta vare på kvitteringen! Les mer om refusjonsordningen i Den norske kirke her.