Emneknagg: Kirkelig organisering

Høringsuttalelse – Om Reglar for gjennomføring av deling av Ålesund kyrkjelege fellesrådsområde

Presteforeningens sentralstyre avga 7.12.2022 høringsuttalelse til Kirkerådet om Reglar for gjennomføring av deling av Ålesund kyrkjelege fellesrådsområde. Sentralstyret har bedt om innspill til høringen fra lokallaget i Nordre Sunnmøre prosti og stiftsstyret i Møre bispedømme.

More-button

Nasjonal arbeidsgiver eller dagens ordning

Slik Presteforeningen vurderer det er det kun to aktuelle alternativer når prostifellesrådet er avvist. Det beste er å etablere en nasjonal arbeidsgiver for alle kirkens ansatte. Alternativet er å beholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med justeringer som sikrer tettere samvirke.

KategorierAktueltPF mener
More-button

Soknets framtid i ljos av erfaringar med tidlegare kyrkjelov

På bakgrunn av funn frå rapporten "Samstyring i ubalanse" (2014) peiker artikkelen på nokre sentrale utfordringar som sokna, innanfor rammene av den lokale kyrkjeordninga, står overfor. Soknet som organisasjon vert drøfta ved hjelp av sosiologen Tönnies sine omgrep "gesellschaft" og "gemeinschaft".

More-button