Emneknagg: Kirkelig organisering

Viktige vedtak fra Kirkemøtet 2023

Kirkemøtet har vedtatt at dagens arbeidsgiverorganisering skal beholdes og videreutvikles gjennom fellestjenester, kulturbygging og avtaler om forpliktende samarbeid. Leder i PF, Martin Enstad, tror vedtaket vil være tillitsskapende i brede lag i kirken. Les om viktige vedtak fra Kirkemøtet her.

KategorierAktuelt
More-button

Nasjonal arbeidsgiver eller dagens ordning

Slik Presteforeningen vurderer det er det kun to aktuelle alternativer når prostifellesrådet er avvist. Det beste er å etablere en nasjonal arbeidsgiver for alle kirkens ansatte. Alternativet er å beholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med justeringer som sikrer tettere samvirke.

KategorierAktueltPF mener
More-button

Soknets framtid i ljos av erfaringar med tidlegare kyrkjelov

På bakgrunn av funn frå rapporten "Samstyring i ubalanse" (2014) peiker artikkelen på nokre sentrale utfordringar som sokna, innanfor rammene av den lokale kyrkjeordninga, står overfor. Soknet som organisasjon vert drøfta ved hjelp av sosiologen Tönnies sine omgrep "gesellschaft" og "gemeinschaft".

More-button