Kirkemøtet 2022 ble holdt på Scandic Nidelv i Trondheim - Foto: Sigrid Elsrud, Presteforeningen

Kirkemøtet 2022 ble holdt på Scandic Nidelv i Trondheim - Foto: Sigrid Elsrud, Presteforeningen

Presteforeningens kommentar etter Kirkemøtet

– Jeg er glad for at prestene beholder en nasjonal arbeidsgiver, sier Presteforeningens leder Martin Enstad. – Presteforeningen vil være en konstruktiv aktør i den videre prosessen, fastslår han.  

Sak 10/22 Kirkelig organisering skapte sterkt engasjement og stor spenning under årets kirkemøte. Etter tre forhandlingsrunder i plenum og omfattende komitéarbeid ble spenningen utløst i avstemningen mandag.

Med knappest mulig flertall (53 mot 52 stemmer) vedtok Kirkemøtet følgende prinsippbeslutning:

«Kirkemøtet går inn for en videreutviklet modell 3 med samlet og samordnet utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner, men der rettssubjektet Den norske kirke fortsatt er arbeidsgiver for prestene og soknene ved fellesrådet fortsatt er arbeidsgiver for de andre ansatte som arbeider i soknene. Modellen skal ivareta lokal forankring og sammenheng i kirkeorganisasjonen.»

Modell 3 mot modell 2

Modell 3 ble i avstemningen stilt opp mot modell 2, som ville innebære en felles nasjonal arbeidsgiverlinje for alle.

Modell 2 har vært Presteforeningens foretrukne modell hele veien. Som medlem i Müller-Nilssen-utvalget sørget Presteforeningens leder Martin Enstad for at denne modellen ble med i den videre prosessen. I den organisasjonsinterne høringen som ble gjennomført i Presteforeningen, var det gjennomgående tilslutning til modell 2.

Inn mot årets Kirkemøte har det derfor vært viktig for Presteforeningens leder og styrende organer å fremme og jobbe for modell 2 med nasjonal arbeidsgiver for alle.

– Jeg er glad for at prestene beholdt en nasjonal arbeidsgiver, selv om vi hadde håpet at våre kolleger lokalt også skulle få det. Det er også positivt at Kirkemøtet har slått fast at den daglige ledelsen gjennomgående skal være todelt, med en sidestilt kirkefaglig og administrativ leder, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Demokratiet har talt

Han understreker at Kirkemøtet nå har fattet sitt vedtak om kirkelig organisering, og at demokratiet må respekteres.

– At avstemningsresultatet ble så tett som det ble, gjør det bare enda viktigere å være tydelig på at jobben videre må ta utgangspunkt i den avgjørelsen som er tatt. Samtidig viser avstemningen at det er mange som ønsket en samlet nasjonal arbeidsgiverlinje, og det blir viktig å finne samlende løsninger framover, mener han.

Kirkemøtet vedtok også en rekke modelluavhengige elementer (disse kan leses fra side 9 i Kirkemøtets vedtak).

I tillegg ble det vedtatt å utrede muligheten for at de stillingene i fellesrådet som er helt eller delvis finansiert av statlige midler, skal være ansatt i rettssubjektet Den norske kirke i framtiden.

– Dette mener jeg vil være en nyttig å få på bordet som en mulighet, sier Enstad.

Mange er slitne

Avslutningsvis minner Enstad om at mange kirkelig ansatte, folkevalgte og frivillige er slitne av denne debatten nå.

– Presteforeningen hadde håpet at Kirkemøtet ville komme til et vedtak som ga mer klarhet om framtidig arbeidsgiverorganisering. Derfor tror jeg det er viktig at vi nå puster med magen, og minner hverandre på at det også ligger muligheter i de endringene som nå er foreslått, sier han.

– Nå er retningen satt, og Presteforeningen vil være en konstruktiv aktør i den videre prosessen. Vi skal ivareta våre medlemmers interesser basert på demokratiske vedtak i vår organisasjon.

Mye er fortsatt uklart

Etter årets prinsippvedtak skal det nå utredes nødvendige bestemmelser om ordningen og innføringen av den. Etter planen skal dette behandles på Kirkemøtet 2023, som finner sted i 4.-8. august neste år. Før vi kommer så langt, skal arbeidet og forslagene på høring i kirkelige organer og i de ansattes organisasjoner.

Relevante artikler fra kirken.no

Kirkemøtets sakspapirer og vedtak Her finner du alle sakspapirer, komiteinnstillinger og etter hvert endelig vedtak fra Kirkemøtet

Relaterte artikler

Ønsker en nasjonal arbeidsgiver for alle

Det beste er å etablere en nasjonal arbeidsgiver for alle kirkens ansatte. Da bør arbeidsgivermyndighet delegeres til bispedømmene, og videre til fellesrådene. En fordel er at det ikke er nødvendig å tvinge fram større fellesrådsområder enn i dag, noe som er langt mer kritisk i modell 3.

More-button