Illustrasjonsfoto (Foto Mostphotos)

Illustrasjonsfoto (Foto Mostphotos)

Generalforsamlingen 2024: Skal fatte avgjørende vedtak for prestene og PF

Generalforsamlingen (GF) er vår forenings høyeste organ og vil alltid vedta strategiske mål og velge leder og sentralstyre når den hvert 3. år samles. Denne gangen står et ekstraordinært spørsmål på dagsorden. GF skal si ja eller nei til et nytt felles profesjonsforbund for prester, diakoner og undervisningsansatte.

Presteforeningens generalforsamling 2024 avholdes på Thon Hotel Oslo Airport 11.-13. mars.

Felles profesjonsforbund eller fortsatt Presteforeningen?

Spesielt én sak skiller seg ut denne gangen, spørsmålet om etablering av felles organisasjon med Det Norske Diakonforbund og Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO).

Presteforeningens representantskap har anbefalt at generalforsamlingen vedtar at en slik felles organisasjon skal opprettes.

Hovedspørsmålet generalforsamlingen må ta stilling til i denne saken, er hvilken organisasjonsform som best vil ivareta prestenes samlete interesser inn i framtiden. Skal vi fortsette alene eller skal vi være med og etablere Profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte?

Delegatene skal stemme ja eller nei til dette spørsmålet, og det er nå i ukene før generalforsamlingen de kan få innspill og synspunkter fra de medlemmene de representerer.

Etter høringen som ble gjennomført før jul, har den felles styringsgruppen for prosjektet gjort flere endringer i organisasjonsmodellen for en ny felles organisasjon.

I den nye modellen går man bort fra ideen om fast ordning med felles lokallag på tvers av arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke, og prestene i rDnk vil derfor fortsatt ha eget lokallag på prostinivå.

Det er videre foreslått at ledermedlemmer med personalansvar skilles ut som en egen medlemsgruppe.

For å kunne diskutere det din delegat skal si ja eller nei til, er det viktig først å sette seg inn i denne sluttrapporten.

Hvem skal lede Presteforeningen?

Tre kandidater stiller til valg når generalforsamlingen skal velge ny leder i Presteforeningen etter Martin Enstad.

De tre er: Stig Johnsbråten (Hamar), Eva Klokkerud (Oslo) og Jon Arne Tandberg (Nord-Hålogaland). Alle tre representerer tariffområde KA i rDnk.

I tillegg stiller 11 øvrige kandidater til valg som medlemmer av sentralstyret.

Dersom generalforsamlingen sier ja til ny felles organisasjon, vil Presteforeningens sentralstyre også være foreningens kandidater til styreverv og andre funksjoner i Profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte.

Hva skal Presteforeningen jobbe for de kommende årene?

Det er generalforsamlingen som vedtar de overordnede politiske målsettingene for vår forening.

Forslaget til politiske målsettinger 2024-2027 var ute på høring i organisasjonen på slutten av fjoråret. På bakgrunn av høringen legger representantskapet frem et revidert forslag til politiske målsettinger til vedtak.  

Fortsatt kan delegatene fremme nye endringsforslag på generalforsamlingen. Dette er derfor også en sak det er viktig at medlemmene diskuterer med sine delegater.

De to helt overordnede målene for Presteforeningen vil ifølge forslaget være:

I tillegg er det satt opp både overordnede og operative mål for lønns- og arbeidsvilkår, intern organisasjonsutvikling, fagutvikling og kompetanse og kirkepolitikk og samfunnsengasjement.

Dersom det opprettes en felles organisasjon med Diakonforbundet og KUFO, vil de vedtatte målsettingene uttrykke Presteforeningens forventninger til hva den nye organisasjonen skal prioritere i sitt politiske arbeid for prestene.

Resolusjoner fra PFs høyeste organ

Delegatene til GF 2024 vil i løpet av dagene 11.-13. mars også vedta en eller flere resolusjoner på vegne av Presteforeningen.

Til vedtak ligger et resolusjonsforslag fra representantskapet om medbestemmelse i kirkelig organisasjonsutvikling.

Delegatene kan både fremme forslag til endringer i den fremlagte resolusjonen og fremme forslag til andre resolusjoner.

Er du delegat til GF 2024?

Program for GF 2024

Kategorier

Aktuelt