Presteforeningens motto for perioden.

Presteforeningens motto for perioden.

Generalforsamling 11.-13. mars 2024

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og møtes ordinært hvert tredje år.

Generalforsamlingen består av følgende delegater:

a. Én representant fra hvert godkjente lokallag, med unntak av lokallag for pensjonister.
b. Tre representanter fra hvert tariffutvalg/stiftsstyre.
c. To representanter for foreningens pensjonister.
d. Sentralstyret

I tillegg har alle medlemmer møte- og talerett. Enkeltmedlemmer som ikke er delegater eller særskilt invitert gjest bekoster sin egen reise og opphold.

Generalforsamlingen behandler:

a. Valg av leder, nestleder, 3 faste og 4 varamedlemmer til Sentralstyret og revisor – se mer om hvordan du fremmer forslag på kandidater nedenfor
b. Sentralstyrets melding om foreningens virksomhet i siste periode
c. Strategi- og handlingsplan for kommende periode – se prosessplan for utvikling av denne nedenfor
d. Saker lagt fram av sentralstyret eller representantskapet – se frister for å anmelde saker nedenfor
e. Valg av nominasjonskomité

Vi trenger dine innspill før GF!

Valg av sentralstyre 2024-2027 – meld kandidater

Utvikling av strategi- og handlingsplan – organisasjonen blir involvert

Frister for å melde saker og lovendringer

Valg av sentralstyre 2024-2027

Det skal velges nytt sentralstyre ved generalforsamlingen 2024, herunder leder og nestleder. Sittende leder Martin Enstad kan ikke gjenvelges. Alle medlemmer i foreningen er valgbare, med unntak av geistlig representant i bispedømmeråd, jf. foreningens lover § 16.

Hvordan fremme kandidater til valg?

Generalforsamlingen 2021 valgte følgende nominasjonskomité:

Nominasjonskomiteen vil jobbe fram en liste med kandidater som blir lansert i slutten av oktober 2023. Slik får organisasjonen god tid til å gjøre seg kjent med de foreslåtte kandidatene.

Nominasjonskomiteen ønsker forslag på kandidater innen 8. mai 2023.

Det vil også være mulig å fremme benkeforslag på andre kandidater under generalforsamlingen. Samtidig vil det være en fordel for både kandidaten og organisasjonen om også benkeforslagene er kjent på forhånd. Dette vil være opp til den enkelte kandidat/forslagsstiller å sørge for.

Prosess for utvikling av Strategi- og handlingsplan 2024-2027

Generalforsamlingen skal fastsette en strategi- og handlingsplan for foreningens arbeid i perioden 2024-2027. For at denne skal være godt forankret i organisasjonen vil det foregå en forberedende prosess der enkeltmedlemmer og organisasjonsledd inviteres til å gi sine innspill.

Representantskapet har lagt følgende plan:

  • Juni: Alle medlemmer inviteres til å komme med innspill til strategi- og handlingsplanens overordnete del og hovedmål. Frist for å sende inn forslag: 15. september 2023
  • Sentralstyret utarbeider et forslag til helhetlig plan som legges fram for representantskapet.
  • Representantskapet vedtar forslag til helhetlig plan 24. oktober. Denne sendes på høring i organisasjonen. Det oppnevnes samtidig en særskilt redaksjonskomite for strategi- og handlingsplanen.
  • Alle organisasjonsledd inviteres til å komme med endringsforslag til representantskapets forslag til strategi- og handlingsplan. Sendes ut innen 1. november. Frist for endringsforslag: 31.12.2023
    NB! Alle organisasjonsledd bør planlegge møter i perioden 1.11.-31.12.2023 for å behandle representantskapets forslag til strategi- og handlingsplan.
  • Januar/februar: Sentralstyre og representantskap utarbeider endelige sakspapirer til generalforsamlingen.
  • Innen 11. februar sendes sakspapirer til GF ut. Her vil både representantskapets forslag og endringsforslagene til strategi- og handlingsplan framkomme. I tillegg vil representantskapet gi en anbefaling vedrørende innkomne endringsforslag, slik at det framgår hvilke forslag som anbefales tatt inn i planen, hvilke som anbefales avvist og hvordan representantskapet mener et innkommet forslag evt. er ivaretatt på andre måter.
  • 11. februar – 11. mars GF-delegaten sørger for at det avholdes møte i eget organisasjonsledd, for å innhente og forankre synspunkter på sakene som skal behandles på GF.
  • 11.-13. mars 2024 GF behandler strategi- og handlingsplan. Det er mulig for delegatene både å opprettholde innsendte endringsforslag, samt å fremme forslag om ytterligere endringer.

Les gjeldende strategi- og handlingsplan her.

Lovendringer

Forslag om endringer i foreningens lover må sendes sentralstyret minst 6 måneder før ordinær generalforsamling, jf. foreningens lover § 20. Frist: 11. september 2023.

Saker meldes på e-post.

Melde inn saker

Frist for å melde saker til behandling på generalforsamlingen er 4 måneder før generalforsamlingen finner sted, jf. foreningens lover § 15. Frist 11. november 2023

En foreløpig saksliste vil bli publisert her etter representantskapets møte 24. oktober 2023.

Saker meldes på e-post.

Relaterte artikler

Se alle More-button

GF 2024 – Foreslå kandidater til sentralstyret

I 2024 er det Generalforsamling og valg av nytt sentralstyre. Presteforeningen trenger dyktige tillitsvalgte. Har du en kollega som er opptatt av profesjonen og av rammevilkårene for arbeidet som prest, i menighet, blant studenter, på sykehus og andre institusjoner eller i frivillige organisasjoner?

More-button