Presteforeningens motto for perioden.

Presteforeningens motto for perioden.

Generalforsamling 11.-13. mars 2024

Det nærmer seg ny generalforsamling i Presteforeningen. Generalforsamlingen 2024 skal velge ny leder og nytt sentralstyre og legge politiske føringer for foreningens arbeid de kommende årene. Det er dessuten GF 2024 som skal avgjøre om Presteforeningen skal gå inn i en ny felles organisasjon sammen med Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO).

Denne siden oppdateres jevnlig frem mot generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og består av følgende delegater:

a. Én representant fra hvert godkjente lokallag, med unntak av lokallag for pensjonister.
b. Tre representanter fra hvert tariffutvalg/stiftsstyre.
c. To representanter for foreningens pensjonister.
d. Sentralstyret

I tillegg har alle medlemmer møte- og talerett. Enkeltmedlemmer som ikke er delegater eller særskilt invitert gjest bekoster sin egen reise og opphold.

Per 6. februar er 150 delegater fra hele landet og alle tariffområder påmeldt til generalforsamlingen.

Tidsramme/program

Vi begynner mandag 11. mars med lunsj kl 11.30 (registrering er åpen i forkant av dette), og avslutter med lunsj kl 13 onsdag 13. mars.

Sted

Thon Oslo Airport, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen. Les mer om hotellet her.

Overnatting blir bestilt for alle delegater fra mandag til onsdag, med mindre annet blir angitt i påmeldingen.

Reise

Du bestiller din egen reise og sender regning til Presteforeningen. Merk at vi har fått digitalt system. Tidligere papirskjema skal ikke benyttes.

Ved særskilte behov kan vårt reisebyrå benyttes, ta kontakt med sekretariatet for informasjon om bestilling.

Reis miljøvennlig hvis det er mulig

I tråd med foreningens retningslinjer for reiser oppfordres den enkelte til å reise kollektivt dersom det er mulig. Det kan bestilles sovekupé og/eller reservert sitteplass på lengre togturer. For reiser under 60 mil skal det alltid først vurderes andre transportmidler enn fly dersom det finnes.

For reiser mellom Oslo og steder som ligger i intercity-triangelet (Halden, Skien, Lillehammer), brukes ordinært kun transport med tog eller buss. Når bil er nødvendig oppfordres det til samkjøring.

Generalforsamlingen har i strategi- og handlingsplanen for 2021-2024 vedtatt at foreningen skal søke å redusere sitt klimafotavtrykk med 50-55 % innen 2030. For å nå dette målet må alle enkeltpersoner i organisasjonen bidra.

Saker som skal behandles på GF 2024:

Delegater kan nå hente sakspapirene ved å logge seg på «Min side» i medlemssystemet.

Etter innlogging på Min side: Velg fanen arrangementer og deretter Generalforsamling 11.-13. mars 2024. Sakspapirene kan lastes ned og deles med andre medlemmer (kan også deles ved å sende url-lenken til hvert enkelt sakspapir).

Saksliste vedtatt av representantskapet

Lokal drøfting av sakspapirene

Delegaten som skal reise til GF bør drøfte de største sakene med de medlemmene man representerer før generalforsamlingen. De mest aktuelle sakene vil være

  • Sak 4 Spørsmålet om etablering av felles organisasjon med Det Norske Diakonforbund og Kirkelig Undervisningsforbund
  • Sak 6 Politiske målsettinger 2024-2027
  • Sak 7 Valg
  • Sak 8 Resolusjoner  

Det anbefales derfor at det i perioden 11. februar-11. mars avholdes møte i lokallag, stiftsstyrer og tariffutvalg, for å innhente og forankre synspunkter på sakene som skal behandles på GF.

Sak 4 Ny felles organisasjon med Diakonforbundet og KUFO?

Representantskapet vedtok i oktober 2023 å sende forslag til organisasjonsmodell, vedtekter og politisk plattform for en mulig felles organisasjon på høring i PFs organisasjon. Med bakgrunn i høringssvarene og bearbeidete dokumenter etter høringen har representantskapet besluttet å fremme saken for generalforsamlingen, med forslag om at Presteforeningen går inn for å opprette en felles organisasjon med Diakonforbundet og KUFO.

Les mer om denne prosessen med mulig felles organisasjon her.

Sak 5 Revisjon av Presteforeningens lover

Utvide sentralstyret fra 5 til 7 personer?
Representantskapet fremmer forslag om en lovendring som innebærer å utvide sentralstyret fra 5 til 7 personer. Representantskapet fremmer også forslag om at dette skal gjøres gjeldende fra og med valget på GF 2024. Representantskapet mener at en utvidelse av styret fra 5 til 7 personer gir generalforsamlingen større mulighet til å velge et styre med bred representasjon fra flere medlemsgrupper. Representantskapet tror at med flere tilgjengelige styreplasser vil det være enklere for medlemmer som ikke tilhører majoriteten «menighetsprest» å kunne bli valgt til fast plass i styret. Et styre på syv personer vil dessuten være mindre sårbart for forfall, og slik bidra til mer stabilitet i foreningens politiske ledelse.

Andre lovendringer
Representantskapet fremmer også enkelte andre lovendringsforslag av mindre inngripende karakter. Disse framgår av sakspapiret som delegater kan laste ned fra Min side.

Frist for forslag til endring av foreningens lover fra foreningens organer var 6 måneder før generalforsamlingen.

Sak 6 Politiske målsettinger 2024-2027

En viktig oppgave for generalforsamlingen er å fastsette de politiske målsettingene for Presteforeningens arbeid de neste tre årene. I forkant av generalforsamlingen har det vært gjennomført en høring på et forslag til politiske målsettinger for 2024-2027, som representantskapet sendte ut i oktober 2023.

Representantskapet har revidert sitt forslag til politiske målsettinger for kommende periode, på bakgrunn av de innkomne forslagene.

På generalforsamlingen kan delegatene fremme:

  • Nye endringsforslag
  • Gjenta endringsforslag som ble spilt inn i høringen og som man mener ikke er ivaretatt i representantskapets reviderte forslag

7 Valg av nytt sentralstyre og evt. utvidelse av styret fra 5 til 7 personer

Hvem blir Presteforeningens neste leder? Og hvem skal sitte i sentralstyret de neste tre årene?
Nominasjonskomiteen har levert sin innstilling på kandidater til nytt sentralstyre 2024-2027.

Sentralstyret består i dag av leder, nestleder og tre medlemmer, men representantskapet foreslår en lovendring som vil utvide styret med to personer fra og med valget på generalforsamlingen 2024. Les mer om det under lovendringer ovenfor.

Foreningens lover krever at begge kjønn skal være representert med minst 40 % i styret og at minst to tariffområder skal være representert i styret når det blir valgt.

Delegater kan fremme benkeforslag på andre kandidater før eller under generalforsamlingen.

Søk permisjon for utføring av tillitsverv

Alle delegater bør søke sin arbeidsgiver om permisjon for å delta på generalforsamlingen.

For delegater fra rettssubjektet Den norske kirke gjelder:

Utdrag av Hovedavtalen § 9-10-2 a) Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta i avdelingsstyre-, forbundsstyre- og landsstyremøter, landsmøter og organisasjonenes kongresser/ representantskapsmøter. 

Nødvendig reisetid kommer i tillegg til permisjonsrettighetene i bokstav a).

Generalforsamlingen er det samme som landsmøte. Dere søker permisjon/tjenestefri med lønn for delta på generalforsamling (landsmøte). I praksis spiser GF da 7,1 timer (en vanlig arbeidsdag) per dag i arbeidsplanen den uken.

For delegater fra kirkelige fellesråd gjelder:

Utdrag av Hovedavtalen § 9-10-1 b) Det kan ikke uten tvingende grunn nektes permisjon med lønn i inntil
12 arbeidsdager pr. år for valgte medlemmer og delegater for å møte i den enkelte
arbeidstakerorganisasjons høyeste organ (landsmøter/kongresser o.l). Permisjon med lønn ut over 12 dager kan gis etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.
Søknad om permisjon i hht. § 9-10 b) skal dokumenteres med innkalling.

For delegater fra Spekter-området gjelder:

Utdrag av Hovedavtalen § 52 Tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i forbundsstyremøter, representantskapsmøter, landsstyremøter, sentralstyremøter og landsmøter.

Slik tjenestefri skal gis uten trekk i lønn. Forespørsler om tjenestefrihet skal rettes til ledelsen så tidlig som mulig.

For delegater fra Virke-området gjelder:

Utdrag av Hovedavtalen/Parallellavtalen § 7-7 Tillitsvalgte i virksomheten skal ikke nektes tjenestefri uten tvingende grunn når de blir innkalt til møter og forhandlinger av sin organisasjon eller skal delta i fagkurs eller annen faglig opplysningsvirksomhet.

Påmelding for delegater og andre medlemmer

Delegater

Frist for påmelding var 10.01.24. Ta kontakt med sekretariatet på e-post eller telefon 23 08 16 00 hvis du har gått glipp av påmeldingsfristen.

Øvrige medlemmer

Medlemmer som ikke er delegater har møte- og talerett, men må bekoste sin egen reise og opphold (inkludert konferanseavgift). Pris for full deltakelse alle tre dager er kr 5500. Frist for påmelding var 31.12.23.

Relaterte artikler

Bli kjent med kandidatene til nytt sentralstyre

Hva motiverer deg, hvilke saker ser du som de viktigste fremover – og hva mener du om mulig ny felles organisasjon med Diakonforbundet og KUFO? Bli bedre kjent med kandidatene til PFs sentralstyre og se hva de svarer!

More-button

Foreningens lover

Lover for Den norske kirkes presteforening, vedtatt av generalforsamlingen.

More-button

Kategorier

Aktuelt