Presteforeningens motto for perioden.

Presteforeningens motto for perioden.

Generalforsamling 11.-13. mars 2024

Generalforsamlingen (GF) er foreningens høyeste organ og møtes ordinært hvert tredje år.

Generalforsamlingen består av følgende delegater:

a. Én representant fra hvert godkjente lokallag, med unntak av lokallag for pensjonister.
b. Tre representanter fra hvert tariffutvalg/stiftsstyre.
c. To representanter for foreningens pensjonister.
d. Sentralstyret

I tillegg har alle medlemmer møte- og talerett. Enkeltmedlemmer som ikke er delegater eller særskilt invitert gjest bekoster sin egen reise og opphold. Se mer om påmelding lenger ned.

Viktige datoer

Planlegg møter i lokallaget
Noen av sakene som skal behandles på GF blir gjenstand for organisatorisk behandling i forkant. Det er derfor viktig at leder i lokallag og andre organer planlegger møter i organet i følgende tidsrom:

Frist for å melde saker (ikke lovendringer): 11. november 2023. Det er foreningens organer (ikke enkeltmedlemmer) som kan melde saker til GF.

Påmeldingsfrist for delegater er 31. desember 2023.

Saker som skal behandles på GF 2024 (foreløpig oversikt):

1 Valg av nytt sentralstyre

Det skal velges ny leder i Presteforeningen, samt nestleder og 3 eller 5 medlemmer til styret. Les om representantskapets forslag om å utvide sentralstyret med 2 personer under Lovendringer nedenfor.

Nominasjonskomiteen tar fortsatt imot forslag på kandidater. Send disse til nominasjonskomiteens leder Ingvild Osberg. Nominasjonskomiteens forslag på kandidater blir presentert for representantskapet 24. oktober og deretter offentliggjort for resten av organisasjonen.

Det vil også være mulig å fremme benkeforslag på andre kandidater under generalforsamlingen. Samtidig vil det være en fordel for både kandidaten og organisasjonen om også benkeforslagene er kjent på forhånd. Dette vil være opp til den enkelte kandidat/forslagsstiller å sørge for.

Sittende leder Martin Enstad kan ikke gjenvelges, øvrige medlemmer av styret kan gjenvelges.

Alle medlemmer i foreningen er valgbare, med unntak av geistlig representant i bispedømmeråd, jf. foreningens lover § 16.

2 Lovendringer

Representantskapet planlegger å fremme forslag om en lovendring som innebærer å utvide sentralstyret fra 5 til 7 personer. Representantskapet planlegger samtidig å fremme forslag om at dette skal gjøres gjeldende fra og med valget på GF 2024. Forslaget bygger på to primærargumenter. For det første at et utvidet styre kan gi bredere representasjon fra ulike medlemsgrupper i PFs organisasjon. For det andre at et utvidet styre er mindre sårbart ved forfall til møter og det gir bredere forankring av vedtak dersom et flertall i styret utgjøres av flere enn 3 personer som i dag.

Representantskapet planlegger også enkelte andre lovendringsforslag av mindre inngripende karakter.

Forslag til endring av foreningens lover fra foreningens organer er 6 måneder før generalforsamlingen. Frist var 11. september 2024.

3 Strategi- og handlingsplan 2024-2027

En viktig oppgave for generalforsamlingen er å fastsette de politiske målsettingene for Presteforeningens arbeid de neste tre årene. Her vil det være en prosess som involverer organisasjonen også i forkant av GF i tre runder.

a) Høring på representantskapets forslag til strategi- og handlingsplan – frist 31.12.2023

Representantskapet vedtar forslag til helhetlig plan 24. oktober. Denne sendes på høring i organisasjonen. Det oppnevnes samtidig en særskilt redaksjonskomite for strategi- og handlingsplanen.

Alle organisasjonsledd inviteres til å komme med endringsforslag til representantskapets forslag til strategi- og handlingsplan. Dette blir sendt ut ca 1. november. Frist for endringsforslag: 31. desember.
NB! Alle organisasjonsledd bør planlegge møter i perioden 1.11.-31.12.2023 for å behandle representantskapets forslag til strategi- og handlingsplan.

c) Delegat og organisasjonsledd drøfter sakspapiret til generalforsamlingen

Innen 11. februar sendes sakspapirer til GF ut. Her vil både representantskapets forslag og de innsendte endringsforslagene til strategi- og handlingsplan framkomme. I tillegg vil representantskapet gi en anbefaling vedrørende innkomne endringsforslag, slik at det framgår hvilke forslag som anbefales tatt inn i planen, hvilke som anbefales avvist og hvordan representantskapet mener et innkommet forslag evt. er ivaretatt på andre måter.

I perioden 11. februar-11. mars bør GF-delegaten sørge for at det avholdes møte i eget organisasjonsledd, for innhente og forankre synspunkter på sakene som skal behandles på GF.

11.-13. mars 2024 GF behandler strategi- og handlingsplan. Det er mulig for delegatene både å opprettholde innsendte endringsforslag, samt å fremme forslag om ytterligere endringer.

Les gjeldende strategi- og handlingsplan her.

4 Ny felles organisasjon med Diakonforbundet og KUFO?

Representantskapet vedtok i mars 2023 at utredningsarbeidet fortsetter, med sikte på at det kan fremmes en sak for generalforsamlingen 2024 om Presteforeningen skal gå inn i en slik felles organisasjon eller ikke.

Det vil bli en høring på vedtekter, organisasjonsmodell og andre sentrale dokumenter i forkant av GF.

Les mer om denne prosessen med mulig felles organisasjon her.

Melde inn andre saker

Det er Presteforeningens organer som kan anmelde saker til generalforsamlingen. Dersom du ønsker å fremme en sak må du derfor ta den gjennom ditt organisasjonsledd i første omgang.

Fristen for organisasjonsleddet til å melde inn en sak er 4 måneder før GF. Frist 11. november 2023.
Merk at det var egen frist for lovendringssaker 11. september 2023 (6 mnd før GF).

Saker meldes på e-post til sekretariatet.

Påmelding for delegater og andre medlemmer

Delegater

Foreningen dekker reise og opphold for alle delegater. Hotell og mat blir bestilt for deg. Reisen må du bestille selv, se mer informasjon om det under overskriften «Reise».

Frist for påmelding er 31.12.23.

Påmelding skjer via egen modul i medlemssystemet. Det er derfor den som skal være delegat som selv må melde seg på, via knappen nedenfor.

Dersom det er første gang du logger på medlemssystemet må du aktivere brukerkontoen din. Følg lenken «klikk her» rett under overskriften på påmeldingssiden. Du kan da etablere en bruker med epostadressen din som brukernavn og selvvalgt passord, det er ikke lenger behov for å huske medlemsnummeret.

Har du problemer eller spørsmål ta kontakt med sekretariatet på e-post eller telefon 23 08 16 00.

Øvrige medlemmer

Medlemmer som ikke er delegater har møte- og talerett, men må bekoste sin egen reise og opphold (inkludert konferanseavgift). Pris for full deltakelse alle tre dager er kr 5500. Påmelding gjøres ved å sende e-post til sekretariatet.

Frist for påmelding er 31.12.23.

Tidsramme/program

Vi begynner med mandag 11. mars med lunsj kl 11.30 (innsjekk er åpen i forkant av dette), og avslutter med lunsj kl 13 onsdag 13. mars.

Program blir publisert på denne siden etter hvert.

Sted

Thon Oslo Airport, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen. Les mer om hotellet her.

Overnatting blir bestilt for alle delegater fra mandag til onsdag, med mindre annet blir angitt i påmeldingen.

Reise

Du bestiller din egen reise og sender regning til Presteforeningen. Merk at vi har fått digitalt system. Tidligere papirskjema skal ikke benyttes.

Ved særskilte behov kan vårt reisebyrå benyttes, ta kontakt med sekretariatet for informasjon om bestilling.

Reis miljøvennlig hvis det er mulig

I tråd med foreningens retningslinjer for reiser oppfordres den enkelte til å reise kollektivt dersom det er mulig. Det kan bestilles sovekupé og/eller reservert sitteplass på lengre togturer. For reiser under 60 mil skal det alltid først vurderes andre transportmidler enn fly dersom det finnes.

For reiser mellom Oslo og steder som ligger i intercity-triangelet (Halden, Skien, Lillehammer), brukes ordinært kun transport med tog eller buss. Når bil er nødvendig oppfordres det til samkjøring.

Generalforsamlingen har i strategi- og handlingsplanen for 2021-2024 vedtatt at foreningen skal søke å redusere sitt klimafotavtrykk med 50-55 % innen 2030. For å nå dette målet må alle enkeltpersoner i organisasjonen bidra.

Relaterte artikler

GF 2024 – Foreslå kandidater til sentralstyret

I 2024 er det Generalforsamling og valg av nytt sentralstyre. Presteforeningen trenger dyktige tillitsvalgte. Har du en kollega som er opptatt av profesjonen og av rammevilkårene for arbeidet som prest, i menighet, blant studenter, på sykehus og andre institusjoner eller i frivillige organisasjoner?

More-button

Foreningens lover

Lover for Den norske kirkes presteforening, vedtatt av generalforsamlingen.

More-button