Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Spesialist i klinisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor

Søknadsfrist for godkjenning er 15. mars og 15. september hvert år.

Den som ønsker å søke om godkjenning som spesialist fyller ut eget søknadsskjema og sender det, sammen med dokumenterte vedlegg, til Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH). Elektronisk sendes søknaden til seniorrådgiver Anne Beate Tjentland, eller pr. post til Presteforeningen, Fagutvalg for prester i helsesektor, Postboks 437 Sentrum, 0103 Oslo.

Reglement for godkjenning

Vedtatt i Presteforeningens Sentralstyre 25.04.2023

For å bli godkjent som spesialist i klinisk prestetjeneste, skal kandidaten være ordinert prest med høyere utdanning i teologi (profesjonsstudium, master eller tilsvarende).

Videre skal kandidaten ha minst 5 år i prestetjeneste, av dette minst 3 år i institusjon. Med institusjon menes her sykehus, sykehjem, spesialinstitusjon for rehabilitering og liknende som tilsetter egen prest. Praksis i mindre enn 50 % stilling blir godkjent i henhold til stillingens størrelse. Han/hun skal gjennom denne tiden ha utført aktiv og allsidig tjeneste i sjelesorg overfor syke eller andre i behandlings- eller rehabiliteringsopplegg.

Som hovedregel skal kravene være gjennomført etter fullført teologisk grunnutdanning.

Spesialiseringsprogrammet består av følgende element:

1. Kurs:

a. Sjelesorgfaglig utdannelse på masternivå, 20 studiepoeng.

b. Praktisk teologisk fordypning rettet mot tjenesten ved institusjonen. Videreutdanning av tilsvarende omfang som under punkt a., 20 studiepoeng, innen sjelesorg, homiletikk, liturgi, veiledning eller tilsvarende fagområder med vekt på rolleforståelse, egenutvikling og selvstendig teologisk refleksjon over presterollen og prestens oppgaver i en helseinstitusjon.

PKU 2 eller PKU 3 kan også godkjennes under dette kravet.

Videre kan kravet også oppfylles ved å skrive en eller flere oppgaver på masternivå om et tema innenfor egen praksis på institusjon i samarbeid med en veileder på en godkjent utdanningsinstitusjon. Dette må i sum utgjøre 20 studiepoeng.

c. Fordypning innenfor helserelaterte fag/tema (f.eks rus, psykiatri, eksistensiell helse, palliasjon, etikk, demens, kulturstudier, veiledning mm), 30 studiepoeng. Flere kortere videreutdanningskurs kan godkjennes når omfanget til sammen utgjør 30 studiepoeng, men minst to av kursene må være på 10 studiepoeng.

2. Veiledning på eget arbeid i minimum 120 timer, inkludert veiledning på kurs som er gjennomført.
20 timer kan være veiledning på teoretisk arbeid. Minst 60 av disse timene må være veiledning rettet mot klinisk prestetjeneste i institusjon.

3. Faglig oppdatering etter godkjenning forutsettes med minimum 100 timer i løpet av hver 5-års periode. Dette kan inneholde deltaking på kongresser/konferanser, veiledning, seminarer, hospitering, egen faglig undervisning eller publikasjon, forskning eller utviklingsarbeid. For å opprettholde spesialiseringen forutsettes det at spesialisten fortsetter i regelmessig veiledning. Faglig oppdatering og regelmessig veiledning må kunne dokumenteres av spesialisten.