Foreningens lover

Lover for Den norske kirkes presteforening

Vedtatt på Generalforsamlingen 2006, endret på Generalforsamlingen 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 og 2024.

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er Den norske kirkes presteforening, forkortet Presteforeningen eller PF.

Foreningen har som formål å samle Den norske kirkes prester og teologiske kandidater til gjensidig hjelp i åndelige forhold og løsning av kirkelige oppgaver på evangelisk luthersk grunn.

Foreningen skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser, samt arbeide for å fremme kollegialt samhold og samarbeid. Den skal samarbeide med andre organisasjoner i kirke og samfunn der dette er ønskelig.

§ 2 Medlemskap

Medlemmer kan være:

a. Ordinerte prester i Den norske kirke.
b. Teologiske kandidater (personer med graden cand.theol eller mastergrad i teologi eller tilsvarende) som er medlem av Den norske kirke og fortsatt yrkesaktive.
c. Andre som utfører prestetjeneste i Den norske kirke på fullmakt fra biskopen, så lenge fullmakten varer, og man er tilsatt i Den norske kirke. Sentralstyret kan etter søknad utvide medlemsperioden.
d. Teologiske kandidater eller de med mastergrad i teologi eller tilsvarende som er medlem av andre trossamfunn kan opptas som medlem i foreningen etter vedtak i Sentralstyret.
e. Medlemmer som blir pensjonister eller av andre grunner ikke lenger er i yrkesaktiv tjeneste.
f. Studenter som deltar i studieprogram med sikte på graden cand.theol eller mastergrad i teologi eller tilsvarende.

Representantskapet kan gi utfyllende retningslinjer for medlemskap.

Medlemskap avgjøres av Sentralstyret. Innmelding og utmelding skjer skriftlig. Medlemskap betinger at kontingenten er betalt, jf § 3.

Medlemmer som melder seg inn i foreningen mens de er en del av en personalsak har ikke krav på rådgivning i denne saken.

Medlemskapet kan ikke sies opp under pågående tarifforhandlinger, mekling eller arbeidskonflikt.

Et medlem som handler i strid med Presteforeningens mål eller lover kan ekskluderes.
Medlemmet skal kunne uttale seg, eksklusjonen skal være skriftlig begrunnet og vedtaket krever 4/5-dels flertall i Sentralstyret. Eksklusjonen kan ankes til Representantskapet. Der må eksklusjonen opprettholdes med 3/4-dels flertall.

Medlemskapet opphører for den som ikke har betalt sin kontingent det siste året, etter at vedkommende er underrettet skriftlig og kontingentforholdet ikke er brakt i orden innen tre måneder etter at underretning har funnet sted.

Ved opphør av medlemskap (egen oppsigelse eller eksklusjon) fratrer medlemmet også eventuelle verv man er utpekt til i eller på vegne av foreningen.

§ 3 Kontingent

Representantskapet fastsetter årlig medlemskontingent. Det kan vedtas ulike kontingentsatser for ulike grupper. Kontingenten skal som hovedregel innkreves ved trekk i lønn.

Ved mottatt skriftlig utmelding vil kontingenten stoppes senest 2 måneder etter utløpet av den måneden oppsigelsen mottas.

§ 4 Organer

Foreningen har følgende organer:

a. Lokallag
b. Lokallagsstyre
c. Stiftsårsmøte
d. Stiftsstyre
e. Årsmøte for tariffområdene
f. Tariffutvalg
g. Fagutvalg for ansatte i fellesråd og menighetsråd
h. Fagutvalg for proster
i. Fagutvalg for pensjonister
j. Sentralstyre
k. Representantskap
l. Generalforsamling

§ 5 Lokallag

Foreningens medlemmer tilsatt i Den norske kirke (rettssubjektet) tilhører enten

a. Lokallaget i prostiet der de har tjenestedistrikt, eller
b. Lokallaget for proster i et bispedømme, eller
c. Lokallaget på bispedømmekontoret der de arbeider, eller
d. Lokallaget i Kirkerådet

Det kan opprettes lokallag for medlemmer tilsatt utenfor Den norske kirke (rettssubjektet). Sentralstyret godkjenner nye lokallag.

På hvert studiested der det er studentmedlemmer, kan det etableres et lokallag for studenter.

Pensjonistene kan danne lokallag for pensjonistmedlemmer.

Lokallagene:

a. Avholder møte minst en gang hvert halvår
b. Velger leder og styre.
c. Avgir høringsuttalelser i saker forelagt fra stiftsstyrer, tariffutvalg, fagutvalg, Sentralstyret eller Representantskapet.
d. Behandler andre saker forelagt av stiftsstyrer, tariffutvalg, fagutvalg, Sentralstyret eller Representantskapet.
e. Behandler saker av lokal interesse.
f. Forvalter egen økonomi.
g. Kan fungere som studieenhet.

§ 6 Styret i lokallaget

Lokallagene har et styre bestående av leder og inntil to medlemmer valgt for to år om gangen.

Styret:

a. Forestår lagets virksomhet og forbereder årsmøtet.
b. Ivaretar forhandlinger og medbestemmelse etter gjeldende lov og avtaleverk.

§ 7 Stiftsårsmøtet

I hvert bispedømme avholdes årsmøte for tilsatte i Den norske kirke (rettssubjektet).

Stiftsårsmøtet velger dirigent og visedirigent til å lede møtet. Det velges også referenter som skriver referat fra møtet og to protokollunderskrivere som godkjenner referatet.

Alle medlemmer tilsatt i Den norske kirke (rettssubjektet) skal innkalles til sitt stiftsårsmøte, der de har tale, stemme- og forslagsrett.

Stiftsårsmøtet:

a. Velger Stiftsstyre for 2 år. Leder velges i eget valg
b. Behandler årsmelding fra Stiftsstyret
c. Vedtar strategi- og handlingsplan for eget område
d. Behandler aktuelle saker av interesse for medlemmene
e. Behandler saker forelagt av Sentralstyret eller Representantskapet
f. Velger nominasjonskomité

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes aktuelt Stiftsstyre 2 måneder før årsmøtet finner sted. Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene senest 3 uker før årsmøtet finner sted. Alle medlemmer tilsatt i Den norske kirke (rettssubjektet) med arbeidssted i bispedømmet er valgbare.

Andre medlemmer kan inviteres til stiftsårsmøtet, men de har ikke forslags- og stemmerett.

§ 8 Stiftsstyret

Stiftsstyret består av leder og inntil tre medlemmer. Stiftsstyret har 2-4 varamedlemmer, 1. vara kan møte fast på stiftsstyrets møter. Styret konstituerer seg selv med bl.a. nestleder og roller knyttet til forhandlinger og medbestemmelse overfor arbeidsgiver.

Stiftsstyret:

a. Opptrer som forhandlingsutvalg og ivaretar medbestemmelsesretten i henhold til lov og avtaleverk
b. Forbereder og gjennomfører stiftsårsmøter
c. Avgir høringsuttalelser og behandler saker forelagt av Sentralstyret/Representantskapet
d. Behandler andre saker av interesse for medlemmene
e. Avgir årlig melding til stiftsårsmøtet
f. Utpeker personlig vara for leder til representantskapet
g. Utpeker regionalt hovedverneombud for bispedømmet

Foreningens sentrale sekretariat forestår inn- og utbetalinger, samt fører regnskap for stiftsstyret.

§ 9 Tariffvise årsmøter

Det kan avholdes tariffvise årsmøter for medlemmer tilsatt utenfor Den norske kirke (rettssubjektet).

Årsmøtet:

a. Velger tariffutvalg for 2 år. Leder velges i eget valg
b. Behandler årsmelding fra tariffutvalget
c. Vedtar strategi- og handlingsplan for eget område
d. Behandler aktuelle saker av interesse for medlemmene
e. Behandler saker og avgir høringsuttalelser til Sentralstyret eller Representantskapet
f. Velger nominasjonskomité

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes aktuelt tariffutvalg 2 måneder før årsmøtet finner sted. Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene senest 3 uker før årsmøtet finner sted.

Hvis det ikke avholdes årsmøter skal det elektronisk gis informasjon til medlemmer i tariffområdet, og det skal sendes årlig rapport til Sentralstyret om aktiviteten. Valg av Tariffutvalg skal avholdes elektronisk etter at medlemmene innen tariffområdet er gitt anledning til å foreslå kandidater. Ved elektronisk valg konstituerer utvalget seg selv.

§ 10 Tariffutvalg

Representantskapet kan opprette tariffutvalg med leder og inntil 3 medlemmer innenfor hvert tariffområde eller på tvers av korresponderende tariffområder, når området eller områdene til sammen omfatter minst 25 medlemmer som Presteforeningen forvalter tariffrettighetene til.

Tariffutvalget:

a. Rådgir Sentralstyret på sitt tariffområde
b. Forbereder og gjennomfører årsmøter
c. Avgir høringsuttalelser og behandler saker forelagt av Sentralstyret/ Representantskapet
d. Behandler andre saker av interesse for medlemmene
e. Avgir årlig melding til årsmøtet
f. Utpeker personlig vara for leder til representantskapet

Foreningens sentrale sekretariat forestår inn- og utbetalinger, samt fører regnskap for tariffutvalget.

Der hvor årsmøte ikke kan avholdes skal tariffutvalget gi elektronisk informasjon til medlemmer i tariffområdet. Det skal sendes årlig rapport til Sentralstyret om aktiviteten. Valg skal avholdes elektronisk.

§ 11 Andre råd og utvalg

Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd
Medlemmene tilsatt i fellesråd og menighetsråd velger elektronisk et sentralt fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd på inntil 4 medlemmer.  Utvalgets aktivitet belastes organisasjonens økonomi.

Fagutvalg for proster
Prostemedlemmer velger elektronisk et sentralt fagutvalg for proster på inntil 4 medlemmer.  Utvalgets aktivitet belastes organisasjonens økonomi.

Fagutvalg for pensjonister
Pensjonistmedlemmer velger ved elektronisk valg et sentralt utvalg på inntil 4 medlemmer. Utvalgets aktivitet belastes organisasjonens økonomi.

Representantskapet kan også opprette fagutvalg for andre grupper. Sentralstyret oppnevner medlemmer til disse etter rådgivende elektronisk valg i den aktuelle gruppen. Representantskapet gjennomgår underutvalgsstrukturen minst én gang i hver generalforsamlingsperiode.

§ 12 Sentralstyre

Sentralstyret består av leder, nestleder og fem medlemmer. Både kvinner og menn skal være representert med minst 40 % i styret. Minst to tariffområder skal være representert i Sentralstyret når det blir valgt.

Sentralstyret møtes minst fem ganger årlig og er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer møter. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

De av sentralstyrets medlemmer som er tilsatt i Den norske kirke (rettssubjektet) utpeker sentralt forhandlingsutvalg i Den norske kirke (rettssubjektet) og ivaretar medbestemmelsen på nasjonalt nivå.

Generalsekretær deltar i Sentralstyret, men uten stemmerett. Fagsjef og forhandlingssjef tiltrer ved behandling av saker som angår sine kompetanseområder, men uten stemmerett. Sentralstyrets møter ledes av leder, og av nestleder i tilfelle leder har forfall.

Sentralstyret:

a. Er ansvarlig for den daglige ledelse av foreningen og tilsetter generalsekretær
b. Følger opp vedtatt virksomhetsplan og rapporterer årlig til Representantskapet om de tiltak og prioriteringer som er gjort
c. Forbereder møter i Representantskapet
d. Opptrer som sentralt forhandlingsutvalg på alle tariffområder

Dersom leder finner å måtte tre ut av sitt verv i valgperioden overtas vervet av nestleder. Ved behov for ny nestleder velges denne av Representantskapet blant Sentralstyrets faste medlemmer, etter at dette er supplert med vararepresentant. Dersom et fast medlem trer varig ut av sitt verv erstattes denne av valgt vararepresentant.

§ 13 Representantskap

Representantskapet består av:

a. Sentralstyret
b. Leder av hvert stiftsstyre
c. Leder av hvert tariffutvalg
d. Én representant for studentene i foreningen. Sentralstyret gir nærmere regler for valg av denne
e. Én representant for fagutvalget for tilsatte i fellesråd og menighetsråd
f. Én representant for prostene valgt av fagutvalg for proster
g. Én representant for pensjonistene valgt av fagutvalg for pensjonister

Representantskapet er lovlig innkalt og beslutningsdyktig når innkalling og saksliste er sendt minst 7 dager før møtet og halvparten av representantene er til stede. Representantskapets møter ledes av leder, og i tilfelle denne har forfall av nestleder. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Representantskapet møtes tre ganger årlig og:

a. Vedtar årlige strategiplaner og godkjenner årsrapport fra sentralstyret
b. Vedtar årlig budsjett og godkjenner regnskapet.
c. Fastsetter medlemskontingent
d. Gir supplerende bestemmelser for å utfylle Presteforeningens lover
e. Oppretter fagutvalg og fastsetter mandat for fagutvalgene
f. Behandler aktuelle saker for foreningen og dens medlemmer

De av representantskapets medlemmer som er tilsatt i rettssubjektet Den norske kirke, utpeker hovedtillitsvalgt i virksomheten. Denne skal være medlem av sentralstyret, fortrinnsvis leder når denne er ansatt i rDnk.

§ 14 Generalforsamlingens sammensetning

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og vedtar prinsipielle retningslinjer for virksomheten.

Generalforsamlingen består av:

a. Én representant fra hvert godkjente lokallag, med unntak av lokallag for pensjonister.
b. Tre representanter fra hvert tariffutvalg/stiftsstyre.
c. To representanter for foreningens pensjonister.
d. Tre representanter for yrkesaktive medlemmer uten tarifftilknytning.
e. Sentralstyret.

Representantskapet vedtar nærmere regler for valg av representanter etter bokstav c og d. I tillegg har alle medlemmer møte og talerett på generalforsamlingen.

§ 15 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen møtes ordinært hvert tredje år. Representantskapet kan med 2/3 flertall innkalle til ekstraordinær generalforsamling eller utsette ordinær generalforsamling når vektige grunner taler for det.

Generalforsamlingen velger dirigent og to visedirigenter til å lede sine forhandlinger samt to protokollunderskrivere og tre desisorer.

Generalforsamlingen behandler:

a. Valg av leder, nestleder, 5 faste og 4 varamedlemmer til Sentralstyret og revisor
b. Sentralstyrets melding om foreningens virksomhet i siste periode
c. Politiske målsettinger for kommende periode
d. Saker lagt fram av sentralstyret eller representantskapet
e. Valg av nominasjonskomité

Alle foreningens organer kan melde saker til behandling på generalforsamlingen. Frist for anmelding er 4 måneder før generalforsamlingen finner sted, med unntak av lovendringer jf § 20.

Valg av leder, nestleder og generalforsamlingens øvrige valg forberedes av foreningens nominasjonskomité, som foreslår kandidater til disse vervene. Nominasjonskomiteen består av tre medlemmer.

Alle delegater har rett til å foreslå kandidater til vervene under generalforsamlingen (benkeforslag).

Medlemmer som velges etter bokstav a og e velges for en periode fram til neste ordinære generalforsamling. Samtlige kan gjenvelges, men leder kan kun gjenvelges to ganger. De valgte medlemmene tiltrer sine verv på den dato generalforsamlingen fastsetter, om lag 6 uker etter at generalforsamlingen er avholdt.

Vedtak fattes med simpelt flertall av avgitte stemmer med unntak av lovendringer, jf. § 20. Ved stemmelikhet har dirigent dobbeltstemme.

§ 16 Fratreden ved visse verv

Tillitsvalgte fratrer sitt verv i Presteforeningen når de blir valgt som geistlige representanter eller vararepresentanter til Bispedømmeråd.

§ 17 Likestilling

Organisasjonen skal tilstrebe kjønnsrepresentasjon som gjenspeiler bredden i medlemsmassen. Både kvinner og menn skal normalt være representert med minst 40 %. Det skal også tilstrebes at kjønns- og likestillingsperspektivet blir ivaretatt, belyst og profilert på ulike nivåer og områder av foreningens virksomhet.

§ 18 Signatur

Leder og generalsekretær i fellesskap, eller leder og nestleder i fellesskap, har signaturrett for foreningen.

§ 19 Uravstemning

Rådgivende uravstemning kan avholdes etter vedtak i Sentralstyret eller Representantskapet. Uravstemning kan også gjennomføres om dette kreves av foreningens hovedsammenslutning.

§ 20 Endringer

Forslag til endring av foreningens lover må være sendt Sentralstyret minst 6 måneder før ordinær generalforsamling. Forslaget skal være forelagt medlemmene minst 1 måned før generalforsamlingen og krever 2/3 flertall ved avstemning på generalforsamlingen.

Disse lovene for Den norske kirkes presteforening ble sist revidert på i Generalforsamlingen i 2024.

 

 

Supplerende regler

Vedtatt av Representantskapet 9.6.2021

1       Regler for valg av studentrepresentant til representantskapet

a. Studentrepresentanten til representantskapet velges av PFs studentlagsstyrer på fellesmøte for styrene. Kandidater foreslås av styrene selv. Valget kan foregå elektronisk dersom det ikke er mulig å møtes. Det velges også en vararepresentant. Representantene velges for ett år og kan gjenvelges to ganger. Kjønnsbalanse bør tilstrebes.

b. Det tilstrebes representasjon fra de ulike teologiske lærestedene over tid. Sekretariatet holder oversikt over hvilke studiesteder som har hatt representanter. Ved likt stemmetall blir studenten fra studiestedet med hittil minst representasjon valgt.

2       Valgregler for valg av sentralstyret på Generalforsamlingen

Tilpasset situasjonen etter 1.1.2017

a. Sentralstyret velges for en periode på tre år. Det kan holdes elektronisk suppleringsvalg blant de medlemmer som hadde møterett på forrige generalforsamling etter at sentralstyret har anmodet om dette.

b. Det avholdes separate valg til alle plasser i Sentralstyret. Alle medlemmer i Presteforeningen uansett tariffområde er valgbare.

c. Valgene avholdes i følgende rekkefølge:

  • Valg 1 Leder
  • Valg 2 Nestleder
  • Valg 3 Alternativ 1 -Ett medlem som ikke er tilsatt innen tariffområde KA
    Alternativ 2 -Dersom leder eller nestleder ikke er tilsatt innen tariffområde KA velges ett medlem uavhengig av tariffområde
  • Valg 4 Valg av medlem uavhengig av tariffområde
  • Valg 5 Valg av medlem uavhengig av tariffområde

d. Det skal opplyses om resultatet fra et valg før neste valg holdes.

e. Ved Valg 4 og Valg 5 skal det tas hensyn til kravet til kjønnsrepresentasjon i Sentralstyret, jf §17

f. Det skal i eget valg velges fire vararepresentanter til Sentralstyret.

Lover Den norske kirkes presteforening