Rapport fra partssammensatt utvalg om tilleggslønn er klar

Per i dag har de ansatte i kirkelige fellesråd og de ansatte i rettssubjektet Den norske kirke hver sine ordninger og satser for tilleggslønn. Fellesrådenes system er hentet fra kommunal sektor og systemet for rettssubjektet Den norske kirke bygger på statens avtaleverk. Som en del av meklingsløsningen i tariffoppgjøret 2020 ble det nedsatt et partssammensatt utvalg (utvalg med representanter fra KA/arbeidsgiver og fagforeningene/arbeidstakerne) som skulle se på muligheten for felles satser.

Mandatet for utvalgsarbeidet, jf. Riksmeklerens møtebok:

Den norske kirke er et ankerfeste i folks liv over hele landet. Mye av arbeidet foregår på ettermiddager, helger og i høytider, utenfor vanlig skole- og arbeidstid. Mange kirkelig ansatte vil derfor ha mye av sin arbeidstid på andre tidspunkter enn mellom 8-16 på hverdager. For KA-sektoren er det viktig å sørge for en innretning på
kirkelige tariffavtaler som både understøtter kirkens oppdrag og de kirkelig ansattes innsats. Partene på KA-sektoren er enige om å få etablert et nytt og enhetlig system med felles satser for godtgjøring for særskilt arbeidstid for alle kirkelig tilsatte fra og med 01.05.2022.

En framtidig, felles innretning på kirkens tilleggslønnssatser skal ivareta følgende hensyn:

  • at Den norske kirkes rolle som landsdekkende folkekirke innebærer at viktige deler av den ordinære
    virksomheten skjer i tilknytning til helg/høytid, og ettermiddag/kveld/natt, og
  • at det ikke er et mål at tilleggslønn som andel av samlet lønn øker

Det nedsettes et partssammensatt utvalg for å utarbeide forslag til felles satser for tilleggslønn ut fra de over nevnte hensyn. Utvalget skal se hen til satser for tilleggslønn innenfor sammenlignbare tariffområder som kjennetegnes av mye ordinær oppgaveløsning på kveld/natt/helg (KS, Spekter mv.). Utvalget kan som et supplement også foreslå justeringer i satser i særavtaler dersom dette vurderes som bedre egnet. Konsekvensene av forslaget skal kartlegges og eventuelle kostnader og/eller innsparinger skal synliggjøres.

Utvalget skal bestå av inntil 6 personer oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene, og inntil 6 personer oppnevnt av KA. Arbeidet skal starte senest 01.03.2021 og være ferdig senest 01.03.2022.

Partene er enige om at dersom det ikke oppnås enighet om nye satser for tilleggslønn i hovedtariffoppgjøret 2022, avgjøres saken av en sentral nemnd. Nemndas leder er nøytral, og utpekes av Riksmekler. Nemnda sammensettes i tillegg av inntil 3 medlemmer oppnevnt fra arbeidstakerorganisasjonene, og tilsvarende antall fra
KA. Nemnda fastsetter nye tilleggslønnssatser i KA-området, og virkningstidspunkt for disse, i tråd med intensjonene ovenfor.

Rapport fra utvalget er nå klar

Partene har siden april 2021 jobbet med å finne felles tilleggslønnssatser for ansatte i Den norske kirke. I rapporten presenterer partene hver sin skisse til mulige satser ettersom utvalget ikke ble enige om et felles forslag. Rapporten er en del av det tekniske bakgrunnsmateriale for tarifforhandlingene høsten 2022.

Rapporten svarer på mandatet som er gitt og er ikke uttrykk verken for ferdige forhandlingsløsninger eller fyllestgjørende rapport om problemstillinger i det kirkelige tariffområdet.