Få riktig lønn ved tilsetting i Den norske kirke (rettssubjektet)

Har du fått ny jobb i et bispedømme eller Kirkerådets sekretariat?
Her får du hjelp til å forstå lønnssystemet i rettssubjektet Den norske kirke og hvordan du får riktig lønnsinnplassering.

Rettssubjektet Dnk har to lønnsmodeller:

stillinger i lønnsgrupper med ansiennitetsopprykk (les mer om dette lenger ned):
sokneprest, kapellan, prostiprest, konsulent, førstekonsulent, førsteamanuensis, førstelektor

unormerte stillinger, dvs stillinger uten automatisk lønnsopprykk: domprost, prost, spesialprest, seniorprest, personalsjef, seksjonssjef, avdelingsleder, seniorkonsulent, seniorrådgiver, rådgiver, prosjektleder, kontorleder.

De unormerte stillingene har en garantilønn/laveste årslønn, uten automatisk ansiennitetsopprykk. Stillingene har ingen topplønn og ingen lønnstrinn. Lønnsinnplassering for disse stillingene skjer etter en individuell vurdering av bl.a. stillingens ansvarsområde og den ansattes kompetanse. Lønnsinnplasseringen tar normalt også utgangspunkt i bispedømmets/Kirkerådets lønnspolitikk som kan fås ved henvendelse til det aktuelle arbeidsstedet.

Ta gjerne kontakt med hovedtillitsvalgt i bispedømmet for å sjekke at et evt lønnstilbud er i tråd med lønnspolitikken.

Stillinger i lønnsgruppe med ansiennitetsopprykk

Ansiennitetsberegning

Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år, og all yrkespraksis av mer enn 3 måneders sammenhengende varighet skal godskrives fullt ut (HTA § 12.1.1.). «Fullt ut» betyr f.eks. at 50 % arbeid i 6 måneder godskrives som 3 måneder i ansiennitetsregnskapet.

I tillegg til yrkespraksis skal følgende også godskrives:

  • Omsorgstjeneste godskrives med inntil tre år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke
  • Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapingsdelen av læretiden medregnet i lønnsansienniteten.
  • All militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste og siviltjeneste godskrives fullt ut
  • Permisjon ved oppdrag i tjenestemannsorganisasjon og for å utføre offentlige verv
  • Fravær uten lønn i forbindelse med foreldrepermisjon eller videreutdanning medregnes med inntil 2 år (samlet)

Godskriving av lønnsansiennitet kan ikke overstige 100 % for samme tidsrom.

Du er selv ansvarlig for å dokumentere yrkespraksis og annet som skal godskrives.

Les mer om lønnsansiennitet og andre lønnsbestemmelser i Hovedtariffavtalen for Den norske kirke (HTA) § 12. Du finner HTA her.

Lønnsinnplassering i lønnstabell

Lønnstabellene har to akser. Den horisontale aksen angir lønnsansienniteten i år (i tabellene forkortet til «Tj.ans.»). Den vertikale aksen angir alternative lønnsstiger (forkortet «Alt. 1» osv). Du finner oppdaterte lønnstabeller her.

Ved tilsetting skal du innplasseres i lønnstabellen i henhold til din faktiske lønnsansiennitet.

Hvilken alternativ lønnsstige du plasseres i vil avhenge av lokal lønnspolitikk, stillingens særpreg og dine tilleggskvalifikasjoner.

Lønnstabell for sokneprest (stillingskode 1555)

Lønnstabell 1555 Sokneprest per 1. mai 2023

Tj.ans.0246891013141516202428
Alt. 1603 800613 700624 600635 800647 800659 600671 900684 000696 700708 900722 400736 800754 200767 800
Alt. 2613 700624 600635 800647 800659 600671 900684 000696 700708 900722 400736 800754 200767 800781 300
Alt. 3624 600635 800647 800659 600671 900684 000696 700708 900722 400736 800754 200767 800781 300795 500
Alt. 4696 700-

Hvordan finner jeg fram?

1 Regn ut ansienniteten din.

2 Finn lønnsrammen som gjelder for din stilling, f.eks. lønnsgruppe 1555 Sokneprest

3 I raden som kalles «Tj.ans.» (tjenesteansiennitet) beveger du deg mot høyre til din beregnede ansiennitet, f.eks. 4 år.

4 Beveg deg så vertikalt ned til det stige-alternativet som er opplyst (f.eks Alt. 1) og du finner lønnsutgangspunktet.

Ta gjerne kontakt med hovedtillitsvalgt i bispedømmet for å sjekke at et lønnstilbud er korrekt.