PFs veiledning vedrørende ordningen med kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten

KAs særavtale om reisereiseregulativet punkt 3 åpner for at det kan inngås individuell avtale om kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten, for arbeidstakere som jevnlig stiller sin bil til disposisjon i forbindelse med utførelsen av sine arbeidsoppgaver.

Presteforeningens tillitsvalgte har over flere år forsøkt å få en avklaring på hvordan dette kan praktiseres for prester i rDnk. Saken har vært drøftet både i regionale og nasjonale kontaktmøter mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Kirkerådets sekretariat har nå fastsatt felles retningslinjer og avtaleskjema for hele virksomheten (rDnk). Vilkårene i disse retningslinjene er av en slik art at Presteforeningen ikke kan anbefale sine medlemmer å inngå slik individuell avtale.

Hvorfor vi fraråder ordningen

1 De økonomiske vilkårene er ikke gode nok

Det er flere økonomiske elementer på spill ved å inngå en slik avtale.

For det første:
Makssats for slik kompensasjon er 15 300 kr pr 1.1.23. Kirkerådets retningslinjer angir en trappetrinnsmodell basert på hvor ofte arbeidsgiver vurderer det er påkrevd at arbeidstaker stiller bil til disposisjon:

  • Ansatte som må bruke egen bil i tjenesten 1-2 dager pr uke, 20 – 40 % av maksimalt beløp.
  • Ansatte som må bruke egen bil i tjenesten 3-4 dager pr uke, 60-80 % av maksimalt beløp.
  • Ansatte som må bruke egen bil fast i tjenesten 5 dager pr uke, 100 % av maksimalt beløp

Beløpet er skattepliktig i sin helhet, er ikke pensjonsgivende og inngår ikke i feriepengegrunnlaget.

Presteforeningen vurderer at utgiftssiden ved bilholdet uansett er større enn den kompensasjonen som gis.

For det andre:
De som inngår avtale om kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten vil ikke samtidig kunne være omfattet av administrativ bestemmelse om reiser.

Dette betyr at dersom du i dag får kilometergodtgjørelse for reisen tur-retur egen bolig (inntil 20 km hver vei) når bilen skal brukes i tjenesten i løpet av dagen, vil du miste denne godtgjøringen dersom du inngår avtale om en grunnleggende kompensasjon (fast kronesum) for å stille bilen til disposisjon. Ettersom disse ordningene ikke kan kombineres, så vil en kompensasjon for å stille bil til arbeidsgivers dispensasjon være ulønnsom etter et visst antall dager, avhengig av hvor stor kronesum som avtales og hvor lang avstand du har fra hjem til kontor.

Eksempel basert på makssummen (15 300 kr) for en arbeidstaker med 20 km eller mer til kontoret:

  • kmgodtgjørelse (ny sats pr 1.1.23) 4,48 kr x 40 km = 179,2 kr pr dag
  • 15 300 kr / 179,2 = 85 dager før ordning blir ulønnsom (dvs etter ca 17 uker hvis du kjører 5 dager i uka)
  • For arbeidstakere med 10 km til kontoret vil ordningen være ulønnsom fra den 171. dagen bilen kjøres til kontoret (dvs etter ca 34 uker hvis du kjører 5 dager i uka).

Dersom man avtaler lavere sats enn makssum, vil ordningen kunne bli ulønnsom på et enda tidligere tidspunkt.

Regnestykket tar ikke høyde for at kompensasjon for stille bil til disposisjon er skattepliktig i sin helhet, mens 3,50 kr av kilometergodtgjørelsen på 4,48 kr er skattefritt.

Presteforeningen har framholdt for arbeidsgiver at vi vi mener ordningen med kompensasjon for å stille bilen til disposisjon og administrativ bestemmelse om kilometergodtgjøring for å ta bilen med på jobb (inntil 20 km) ikke nødvendigvis gjensidig utelukker hverandre. Kompensasjonen for å stille bil til arbeidsgivers disposisjon er en kompensasjon for den forpliktelsen dette påfører arbeidstakeren, mens dekning av inntil 20 km tur retur er en kompensasjon for kostnadene ved å bringe bilen til arbeidsstedet.

Ettersom arbeidsgiver står fast på at disse ordningen ikke kan kombineres, mener Presteforeningen at ordningen med kompensasjon for å stille egen bil til disposisjon ikke kan anbefales fordi den vil føre til tap, eller en helt minimal kompensasjon for å påta seg en betydelig forpliktelse.

Det understrekes at det er frivilling å inngå avtale om fast godtgjøring.

2 Avtalemalen innebærer en forpliktelse til alltid å kunne stille bil

Å inngå en slik avtale om grunnleggende kompensasjon for å stille sin bil til disposisjon innebærer en betydelig forpliktelse på arbeidstakers side, som Presteforeningen mener ikke er tilstrekkelig kompensert gjennom ordningen.

I Kirkerådets mal for avtale om slik kompensasjon heter det blant annet at arbeidstakeren plikter å stille bil til disposisjon for tjenestekjøring og dokumentere kjøring i de til enhver tid gjeldene rutiner for reiseregninger.

Mange prester har i sin husstand andre som også benytter seg av bil til reiser til/fra jobb, og for så vidt også fritidsaktiviteter. Den forpliktelsen avtaleordlyden legger opp til innebærer at presten mer eller mindre alltid må ha førsterett på familiens bil eller at familien må holde seg med to biler. Det økonomiske tilskuddet ordningen legger opp til veier etter Presteforeningens syn ikke opp for disse ulempene.

3 I noen tilfeller kan presten ikke ensidig si opp avtalen

Ordlyd i avtalemalen legger opp til at avtalen kan sies opp hvis arbeidets art eller organisering endres slik at det ikke lenger er behov for regelmessig (daglig) bruk av egen bil i tjenesten. Den gjensidige oppsigelsestiden er på 1 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet.

For ansatte hvor det ved ansettelse forutsettes at den ansatte stiller bil til disposisjon for arbeidsgiver, i stillingsannonse eller arbeidsavtale, kan avtalen likevel ikke ensidig sies opp av arbeidstaker. Presteforeningen frykter at prester ved nyansettelse ikke vil være tilstrekkelig oppmerksom på slike vilkår og kan havne i en situasjon som er mindre økonomisk gunstig enn de ordningene som allerede gjelder.

Dersom du likevel vurderer å inngå avtale

Sørg for å sette deg ordentlig inn i vilkårene før du inngår avtale. Du forplikter deg bl.a. også til å tegne en forsikring slik at leiebil kan disponeres når egen bil ikke er disponibel. Arbeidsgiver dekker dokumentert tilleggspremie utover normalforsikringen.

Ta gjerne kontakt med en tillitsvalgt før du inngår avtale.

Les retningslinjene og avtalemalen i sin helhet nedenfor.