Administrative bestemmelser om reiser i Den norske kirke (rettssubjektet)

Denne artikkelen inneholder bestemmelser om kjøregodtgjørelse/reisegodtgjørelse. De administrative bestemmelsene er fastsatt av Kirkerådet.

Alle ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet) er omfattet av Særavtale om reiseregulativet.
Særavtale om reiseregulativet regulerer utgiftsdekning på tjenestereiser innenlands og utenlands samt kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten.

Prestene har ikke lenger boplikt. Bestemmelser for prestenes reisegodtgjøring fra før 2016 var basert på at arbeidsgiver har bestemt både hvor prestene skal bo og hvor de skal arbeide. Nå bestemmer prestene selv hvor de vil bo mens arbeidsgiver fastsetter hovedarbeidssted.
Alle tidligere særordninger er opphevet.

Tjenestedistriktenes utstrekning gir grunnlag for at det administrativt er fastsatt bedre dekning enn særavtalen hjemler.

Dette punktet gjelder ikke for ansatte som har inngått avtale om kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten, jf. Særavtale om reiseregulativet pkt 3.

Følgende hovedprinsipper gjelder:

a) Arbeidsreise
Reise hjem – kontor (fast arbeidssted) – hjem er arbeidsreise som dekkes av arbeidstaker.

b) Tjenestereise
Reise fra hjemmet til andre steder enn kontoret dekkes av arbeidsgiver etter reiseregulativet med fradrag for avstanden hjem – kontor. Dette er en tjenestereise.

Utgifter til bompenger, skyssbåt og fergebilletter ved reise mellom hjem og fast arbeidssted dekkes av arbeidsgiver. Tilsvarende gjelder for reise hjem fra andre steder enn kontoret.

Når bil skal nyttes i tjenesten (ved reise fra kontor til et eller flere andre arbeidssteder), ytes kilometergodtgjørelse for inntil 20 km hver vei for reise tur og retur egen bolig – kontor den dagen. Dette gjelder også for alle reiser som er nevnt i punktet om tjenestereiser. Kilometergodtgjørelse skal alltid beregnes etter korteste hensiktsmessige reiserute.

For tjenestereiser i forbindelse med beredskap ytes reisegodtgjøring for hele strekningen.

For tjenestereiser utenfor tjenestedistriktet gjelder punkt 2 i Særavtalen om reiseregulativet.

Reiseregningen

Dette henvises til generelle veiledninger for hvordan reiseregningen skrives. Punktene under gjelder særlig for reiseregninger som hovedsakelig inneholder km.

Reiseregning skrives fortløpende for en periode, normalt en måned. Ved mange tjenestereiser er det mulig å sende inn reiseregning hyppigere.

Det gis ordinært ikke godtgjøring for reiser med total lengde på under 1000 meter.

For alle slags reiser må det føres reise fra-til, enten gateadresse eller kjente bygg som hjem, kontor, kirke X, X gravlund/krematorium. Generelle stedsnavn er ikke nok. Ved behov for anonymitet brukes bare gatenavn.

Når bil skal nyttes i tjenesten (ved reise fra kontor/hovedarbeidssted til ett eller flere andre arbeidsteder), og det gis godtgjøring for inntil 20 km hver vei for reisen hjem – kontor er dette en skattepliktig ytelse. Det vil si at kjøring hjem-kontor registreres som «Egen bil/El.bil trekkpliktig, mens kjøring kontor – oppdragssted føres som «Egen bil/El.bil».